ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРЕУЗЕТИ:

ПОЗИВ – САРЦА ЈАВОРКА


Градска управа града Бора

Одељење за привреду и друштвене делатности

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Инструкције Министарства за бригу о породици и демографију, о поступању општинских-градских управа у примени и споровођењу одлуке Уставног суда Републике Србије бр. ИУз-60/2021 обавештавамо све кориснике породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета о изменама везаним за поменуто право:, о одлуци Уставног суда и могућности благовременог подношења захтева за измену појединачног акта (решења), а којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године и уколико сматрају да им је право повређено. Одлуком Уставног суда мења се:

Члан 13, став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом (Сл. гласник РС, бр. 113/17, 50/18, 46/21-УС, 51/21-УС, 53/21-УС, 66/21,130/21, 43/23-УС и 62/23) прописано је да се основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утрврђује на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће.

Од 14. фебруара 2024. члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечноих основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства.“

Захтев се подноси у услужном центру градске управе града Бора или електронским путем на е-маил адресу nela.krzanovic@bor.rs најкасније до 14.08.2024. године. Уз захтев приложити очитану личну карту.

ПРЕУЗМИТЕ:

>> Обавештење <<


ЈКП „3 ОКТОБАР“ Бор упутио је захтев за сагласност на Одлуку о утврђивању цена услуга за трећа лица број 189 од 31.1.2024. године уз образложење.

ПРЕУЗЕТИ:

Одлука о утврђивању цена услуга за 3.лица ЈКП 3.Октобар


ЈКП „3 ОКТОБАР“ Бор упутио је захтев за повећање цена услуга за робну пијацу 192 од 31.1.2024. године уз образложење.
Градско веће града Бора донело је Закључак о неусвајању предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању ценовника за робну пијацу ЈКП „3. октобар“ Бор.

ПРЕУЗЕТИ:

Одлука о утврђивању цена услуга на робној пијаци у складу са Закључком Већа ЈКП 3.Октобар

Одлука и образложење – Пијаца

Захтев – Робна пијаца

Закључак – 3.Октобар Робна пијаца


ЈКП „3 ОКТОБАР“ Бор упутио је захтев за повећање цена сакупљања одвожења и депоновања комуналног отпада 193 од 31.1.2024. године уз образложење.
Градско веће града Бора донело је Закључак о неусвајању предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга сакупљања одвожења и депоновања комуналног отпада ЈКП „3. октобар“ Бор.

ПРЕУЗЕТИ:

Одлука о утврђивању цена услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада у складу са Закључком Већа ЈКП 3.Октобар

Образложење – Комунални отпад

Одлука – Комунални отпад 31.01.2024

Захтев – Отпад

Закључак 3.Октобар – Отпад


ЈКП „3 ОКТОБАР“ Бор упутио је захтев за повећање цена погребних, пратећих услуга и накнада број 191 од 31.1.2024. године уз образложење.
Градско веће града Бора донело је Закључак о неусвајању предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању ценовника погребних, пратећих услуга и накнада ЈКП „3. октобар“ Бор.

ПРЕУЗЕТИ:

Одлука о утврђивању цена погребних и пратећих услуга у складу са Закључком Већа ЈКП 3.Октобар

Образложење за повећање цена на гробљу

Одлука о утврђивању ценовника погребних, пратећих услуга и накнада

Захтев – Погребне услуге

Закључак 3.Октобар – Погребне услуге


ЈКП „Водовод“ Бор упутило је захтев за давање сагласности на повећање пијаће воде и одвођења отпадних вода и ценовника других услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Водовод“ пуз образложење предложених цена, као и Одлуку о утврђивању цена пијаће воде и одвођења отпадних вода и ценовника других услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор, 221/3 од 31.01.2024. године.

Градско веће града Бора донело је Закључак о неусвајању предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена пијаће воде и одвођења отпадних вода и ценовника других услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Бор.

ПРЕУЗЕТИ:

Oдлука о утврђивању цена ЈКП Водовод Бор у складу са закључком већа

Одлука о утврђивању цена пијаће воде и одвођења отпадних вода и ценовника других услуга из делатности ЈКП Водовод Бор

Закључак – Водовод


ЈКП „Топлана“ Бор упутило је захтев за повећање цена топлотне енергије број 471 од 31.1.2024. године уз образложење и методологију на основу које су утврђене предложене цене, као и Одлуку о утврђивању цене топлотне енергије ЈКП „Топлана“ Бор коју је донео Надзорни одбор овог предузећа број 36/2-2024 од 31.01.2024. године.

Градско веће града Бора донело је Закључак о неусвајању предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене топлотне енергије ЈКП „Топлана“ Бор.

ПРЕУЗЕТИ:

Oдлука о утврђивању цена ЈКП Топлана Бор у складу са закључком већа

Предлог – Топлана

Закључак – Топлана


Решење о обустави поступка – Радивоје Ђокић

Решење о обустави поступка –  „ПОЛЕТ“ ДОО БОР


Обавештење грађанима излагања на увид у део јединственог бирачког списка за подручје града Бора


ЈКП „Топлана“ Бор упутио је предлог за повећање цена својих услуга број 5320 од 06.09.2023. године уз образложење као и Одлуку о утврђивању ценe пружања услуга ЈКП „Топлана“ Бор коју је донео Надзрни одбор овог предузећа број 25/3-2023 од 06.09.2023. године.

Преузети:

Предлог за повећање цена услуга  ЈКП ТОПЛАНА БОР


ЈКП „Топлана“ Бор упутило је захтев за повећање цена топлотне енергије број 5097 од 31.8.2023. године уз образложење и методологију на основу које су утврђене предложене цене, као и Одлуку о утврђивању цене топлотне енергије ЈКП „Топлана“ Бор коју је донео Надзорни одбор овог предузећа број 24/2-2023 од 31.08.2023. године.

Градско веће града Бора донело је Закључак о неусвајању предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене топлотне енергије ЈКП „Топлана“ Бор.

Преузети:

Предлог за повећање цена топлотне енергије ЈКП ТОПЛАНА БОР

Закључак о неусвајању предлога за повећање цена топлотне енергије ЈКП ТОПЛАНА БОР


ЈКП „3 ОКТОБАР“ Бор упутио је захтев за повећање цена погребних, пратећих услуга и накнада број 1402/4 од 1.9.2023. године уз образложење , захтев за повећање цена услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада број 1402/5 од 1.9.2023. године уз образложење и захтев за повећање цена робне пијаце број 1402/6 од 1.9.2023. године уз образложење.

Преузети:

ПРЕДЛОГ ЦЕНА УСЛУГА САКУПЉАЊА, ОДВОЖЕЊА И ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ПРЕДЛОГ ЦЕНОВНИКА ПОГРЕБНИХ, ПРАТЕЋИХ УСЛУГА И НАКНАДА

ПРЕДЛОГ ЦЕНОВНИКА ЗА РОБНУ ПИЈАЦУ


JКП “ Водовод“ Бор упутило је захтев за давање сагласности на Одлуку о утврђивању цена пијаће воде и одвођења oтпадних вода и ценовника других услуга  из делатности ЈКП „Водовод“ Бор број 2719/5 од 1.9.2023. године уз образложени захтев.

Преузети:

Предлог цена пијаће воде и одвођења отпадних вода и ценовника других услуга из делатности ЈКП Водовод Бор 


Републички завод за статистику објављује Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.

Прелиминарну листу можете погледати – овде.

Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

Рок за улагање приговора је 02. септембар 2023. године до 16.00 часова.


Ранг листа пријављених кандидата за попис пољопривреде може се видети на сајту https://pod2.stat.gov.rs/RangListePopisPolj/RangListe/IndexR4


ЈКП за стамбене услуге Бор је упутило Скупштини Града Бора захтев за давање сагласности на Одлуку о усвајању ценовника о коришћењу јавних паркиралишта и уклањању непрописно паркираних возила на територији града Бора број 5136/2023-3 од 20.07.2023. године уз Образложени захтев.

Преузмите:


ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА


Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих објеката.

Захтев за категоризацију се подноси преко еТуристе.


У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта/надлежни орган јединице локалне самоуправе града Бора, расписује јавни позив

Преузмите:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Oбразац – захтев ппз инфраструктура

Oбразац – захтев ппз сточарство

Oбразац – изјава ппз сточарство физичко лице

Oбразац – изјава ппз сточарство правно лице


У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта / надлежни орган града Бора, расписује јавни позив.

Преузмите:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Преузмите образац захтева овде


ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу чл. 6. и чл.12. ст.1. Уредбe о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор (,,Службени гласник РС” број 107/22);

 

Агенцијa за безбедност саобраћаја објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

ПРЕУЗМИТЕ:

Прилог1. Захтев за субвенционисану доделу заштитног рама

Образац1. Захтев за субвенционисану доделу заштитног рама

Образац 2. Захтев за субвенционисану доделу заштитног рама

 


У складу са чланом 31. и 32. ст. 1 и 2, а у вези са чланом 47, 48 и 53. Закона о националним саветима националних мањина (“ Сл. гласник РС“, број 72/09, 20/14, 22/14 и 47/2018) и Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине (Сл. гласник РС, број 61/18), Градска управа града Бора , издаје

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани града Бора и интерно расељена лица са местом боравишта на територији града Бора, да могу извршити увид у Посебан бирачки списак – део за територију града Бора и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података, на начин и по поступку утврђеном законом, а у вези предстојећих избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 13. новембар 2022. године.

ПРЕУЗМИТЕ:

ОБАВЕШТЕЊЕ


Републички завод за статистику објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНE

Више о позиву прочитајте ОВДЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту(Службени гласник РС, број 62/2006, 65/2008-др закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др закон) и Правилником о уаловима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини(Сужбени гасник РС, бро 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020,25/2020, 133/2020 и 63/2021) Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту Комисија), расписује јавни позив .

ЈАВНИ ПОЗИВ - ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 2023.ГОДИНА

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА - ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА-ЖИВОТИЊЕ

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА - ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАХТЕВА-ИНФРАСТРУКТУРА


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА 2023.ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту(Службени гласник РС, број 62/2006, 65/2008-др закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др закон) и Правилником о уаловима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини(Сужбени гасник РС, бро 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020,25/2020, 133/2020 и 63/2021) Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту Комисија), расписује јавни позив .

ЈАВНИ ПОЗИВ - КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ 2023.ГОДИНА

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА - КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ

 


OБАВЕШТЕЊЕ о праву на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета

 

У складу са Законом о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 – одлука УС, 51/2021 – одлука УС, 53/2021 – одлука УС, 66/2021 и 130/2021) и Уредбом о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета („Сл. гласник РС“, бр. 25/2022) право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета може остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније под условом да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици Србији. Ово право под условима утврђеним законом којим се уређују основе својинскоправних односа може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца, ако је дете рођено на територији Републике Србије и/или је држављанин Републике Србије. Изузетно, у случају смрти мајке детета, право може остварити отац детета.

ПРЕУЗМИТЕ:

https://bor.rs/wp-content/uploads/2022/03/UREDBA-obavestenje-I-nekretnina.pdf

 


На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину (,,Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5. Правилника о посту пку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину ( «Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „SERВIA ZIЛN COPPER“ д.о.о. Бор, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета флотацијске прераде суве руде на 23,1 Mt годишње са површинског копа Велики Кривељ, у Бору.
Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, као и на веб сајту Министарства, http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/
Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.
Дана 25.02.2022. године са почетком у 12 часова, у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног за сузбијање ширења корона вируса у Републици Србији, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске управе Бор, Моше Пијаде бр. 3

ПРЕУЗМИТЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

            Министарство заштите животне средине је доставило Обавештење  Канцеларији за заштиту животне средине, градске управе Бор, да је носилац пројекта “Serbia ZiJin Copper”d.o.o. из Бора, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта повећања флотацијске прераде суве руде на 23,1 Мт годишње са површинског копа Велики Кривељ у Бору.

Увид у поднети захтев, податке и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа – Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 или у просторијама ГУ Бор у Канцеларији заштите животне средине као и на  сајту: https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/.

Мишљења можете доставити у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења

 

 


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

(05.01.2022.године)

О отпочињању израде Локалног акционог плана запошљавања града Бора за 2022. и 2023. годину

 

Обавештава се јавност да Град Бор приступа почетку израде Локалног акционог плана запошљавања града Бора за 2022. и 2023. годину на основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17-др. закон и 49/21).

Локални акциони план запошљавања града Бора за 2022 и 2023. годину биће израђен у складу са Стратегијом запошљавања у Републици Србији за период 2021. до 2026. године и Акционим планом за период 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији које је усвојила Влада Републике Србије.

 


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Министарство заштите животне средине је 27.10.2021. године, доставило Обавештење  Канцеларији за заштиту животне средине, градске управе Бор, да је носилац пројекта „Serbia ZiJin Copper“ d.o.o. из Бора, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта повећање капацитета флотацијске прераде суве руде на 23,1 милион тона годишње са површинског копа „Велики Кривељ“, на катастарским парцелама у КО Кривељ, у зони одобрења за експлоатацију и прераду руде у склопу површинског копа „Велики Кривељ“ у Бору.

            Увид у поднети захтев, податке и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа – Министарства заштите животне средине у Н. Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од истицања обавештења или на сајту:

https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/.

Мишљења можете доставити у року који је истакнут на сајту.


Saopštenje za medije – 19.09.2021

Grad Bor i Opština Đarmata iz Rumunije zajednički sprovode projekat “Firefighting service in cross-border cooperation”. Projektni partneri obaveštavju javnost da je projekat u potpunosti sproveden kako je planirano i u zadatim rokovima. Na zadovoljstvo građana u prekograničnom region Rumunije i Srbije, podignuti su kapaciteti vatrogasnih službi i to tehnički, ljudski i kooperativni.


Saopštenje za medije – 01.06.2021

Grad Bor i Opština Đarmata iz Rumunije zajednički sprovode projekat “Firefighting service in cross-border cooperation”. Grad Bor,kao vodeći partner na projektu sa zadovoljstvom može da objavi da je nabavljena sva oprema za pripadnike vatrogasnih službi a koja je i bila planirana ovim projektom. Od zaštitnih odela, čizmi, šlemova i opreme za vatrogasce do kamiona za gašenje požara u gradskim i šumskim uslovima.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Министарство заштите животне средине је 27.10.2021. године, доставило Обавештење  Канцеларији за заштиту животне средине, градске управе Бор, да је носилац пројекта „Serbia ZiJin Copper“ d.o.o. из Бора, поднео захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта проширења одлагалишта раскривке „Сарака“ површинског копа „Велики Кривељ“, у атару села Бучје код Бора.

            Увид у поднети захтев, податке и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа – Министарства заштите животне средине у Н. Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од истицања обавештења или на сајту:

https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi-procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/.

Мишљења можете доставити у року који је истакнут на сајту.


Јавни позив – коришћење државног пољопривредног земљишта без накнаде

Образац захтева – коришћење без накнаде


Јавни позив – право пречег закупа државног пољопривредног земљишта

Образац захтева – право пречег закупа – инфраструктура

Образац захтева – право пречег закупа – сточарство


О издатој дозволи за складиштење неопасног отпада

Одељење за привреду и друштвене делатности – Канцеларија за заштиту животне средине, Градске управе Бор, на основу Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 14/16 и 95/2018), је 29.03.2021. године, издало оператеру Центар за рециклажу Д.О.О. Београд, (матични број: 17194798, ПИБ: 101014679), који је лоциран на КП 1222 КО Слатина, у ул. Наде Димић бб, Бор, дозволу за складиштење неопасног отпада.

            На локацији се врши привремено складиштење на отвореном допремљених црних и обојених метала, као и неметалног отпада. Процес обухвата истовар, мерење, разврставање, формирање прописане документације, механичку припрему за транспорт и отпрему.

Претежна делатност оператера је поновна употреба разврстаних материјала – шифра делатности: 3832.

Важност дозволе је 10 година, одн. до 29.03.2031. год.

Решење о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији оператера на територији града Бора


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Организовање јављање промомоције Правилника о процесурирање случајева дискриминације


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Оператер постројења Центар за рециклажу Д.О.О. Београд, (матични број: 17194798, ПИБ: 101014679), које је лоцирано на КП 1222 КО Слатина, у ул. Наде Димић бб, Бор, поднео је захтев бр. 501-28/21-III–02 од 10.02.2021. год. за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Канцеларији за заштиту животне средине Градске управе Бор у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. Гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/18).

На локацији се врши привремено складиштење на отвореном допремљених црних и обојених метала, као и неметалног отпада. Процес обухвата истовар, мерење, разврставање, формирање прописане документације, механичку припрему за транспорт и отпрему.

Увид у податке и документацију може се извршити у просторијама Канцеларије за заштиту животне срeдине Градске управе Бору улици М. Пијаде 3, шести спрат, канцеларија бр.65у року од 10 дана од пријема обавештења у периоду од 10 до 13 часова. У истом року, можете доставити мишљење о поднетом захтеву.

Овај орган ће у року од 15 дана од истека поменутог рока, уз разматрање достављених мишљења, донети одлуку о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада или решење којим одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Организовање тренинга за наставнике и васпитаче из предшколске установа


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Подела опреме у оквиру пројекта


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Министарство заштите животне средине је 09.12.2020. године, доставило Обавештење  Канцеларији за заштиту животне средине, градске управе Бор, да је носилац пројекта „Serbia ZiJin Copper“ d.o.o. из Бора, поднео захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета топионице бакра у оквиру комплекса „Serbia ZiJin Copper“d.o.o. Бор.

            Увид у поднети захтев, податке и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа – Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 или на сајту: https://www.ekologija.gov.rs/category/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi-procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi-za-odredjivanje-obima-i-sadrzaja/page/2/

Мишљења можете доставити у року који је истакнут на сајту.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Министарство заштите животне средине је 09.12.2020. године, доставило Обавештење  Канцеларији за заштиту животне средине, градске управе Бор, да је носилац пројекта „Serbia ZiJin Copper“ d.o.o. из Бора – огранак РББ, поднео захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта формирања одлагалишта у откопани простор површинског копа „Краку Бугареску Цементација 1“, на територији КО Кривељ, подручје града Бора.

            Увид у поднети захтев, податке и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа – Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, или на сајту: https://www.ekologija.gov.rs/category/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi-procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi-za-odredjivanje-obima-i-sadrzaja/

Мишљења можете доставити у року који је истакнут на сајту.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Помоћ и подршка ученицима ромске националности 1-5 разреда


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Радионице са ромском децом и родитељима у раном узрасту 3-6 године


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Координациони састанци међусекторске радне групе


На основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације града Бора, број 217-163/2020-I-01 од 22.10.2020.године, власници објеката (предузећа, радње, установе, угоститељски, услужни и други објекти) у обавези су да видно истакну на улазу у објекат следеће обавештење (образац је у прилогу, који треба попунити).

Преузмите

Обавештење на улазу у објекте


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Организовање догађаја   на датуме важне за ромску заједницу


Saopštenje za medije – 17.03.2020

Grad Bor i Opština Đarmata iz Rumunije zajednički sprovode projekat “Firefighting service in cross-border cooperation”. Projektni partneri su fokusirani na aktivnosti obezbeđivanja opreme za vatrogasne službe u prekograničnom region Rumunije i Srbije. Projektni partneri će u narednom period organizovati niz obuka koije će doprineti podizanju novoa znanja pripadnika vatrogasnih službi u prekograničnom region Rumunije i Srbije.


-ОБАВЕШТЕЊЕ –

Од дана 01.09.2020. године долази до измена у редовима вожње због промењене сатнице часова у основним школама због тренутне епидемиолошке ситуације.


Јавни позив за остварвање права коришћења без накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Бора за 2021. годину

Образац захтева – коришћење без накнаде


– Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Бора за 2021. годину

Образац захтева – право пречег закупа – инфраструктура

Образац захтева – право пречег закупа – сточарство


Обавештење на основу Одлуке о привременој обустави извршења буџета (Службени лист Града Бора“, број 12/20) (ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ И ГРАДСКА УПРАВА)

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-272- 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-273-2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-274- 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-275- 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-276-2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-277-2020


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поштовани,

Обавештавамо вас да су од 6.12.2019. године умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине.

Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%.

Поштовани суграђани, искористите ову погодност, поднесите електонску пријаву и уштедите новац.

Додатне информације о подношењу електронских пријава Заводу за интелектуалну својину можете да видите на званичном сајту Завода за интелектуалну својину


– Обавештење о поднетом захтеву о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекта реконструкције ТЦ 400/110 кV “Бор 2” на к.п.2990 КО Бор носиоца пројекта предузеће Електромрежа Србије ,Сектор за инвестиције Београд можете видети ОВДЕ


– Обавештење о поднетом захтеву о потреби израде Студије о потреби процене утицаја на животну средину за далековод 110кV бр. 148/2 ТЦ Бор 2 / ТЦ Зајечар 2, увођење ПРП 110 кV Бор 4, заведен под бројем 353/02/00869/2020/03, од 29.04.2020. године, носиоца пројекта RAKITA EXPLORATION DOO из Бора, Суваја 185А можете видети ОВДЕ


– Oдлукa о условима и начину за коришћење кеса као амбалаже за испоруку робе на месту продаје роба и услуга ОВДЕ

Програм мера превенције стварања отпада од пластичних кеса са планом за његово спровођење


– Обавештење о отварању наменског рачуна за донације за помоћ у борби против епидемије вируса COVID-19 можете видети ОВДЕ


– Обавештењa о раду Градске Управе за време трајања ванредног стања можете видети ОВДЕ


– Обавештење – јавни радови ОВДЕ


У складу са чланом 32. Закона о планском систему Републике Србије (Сл. Гласник РС бр. 30/2018) обавештава се јавност да Град Бор приступа почетку израде Плана развоја града Бора за период 2021-2028. године, о чему је на седници Скупштине града Бора дана 10.03.2020. године донета Одлука о изради плана развоја града Бора за период 2021-2028. године


АНЕКС УГОВОРА-Annex 5 Contract award notice


– Градска управа Бор  – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове оглашава јавну презентацију Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO BOR“, Инвеститор: „Serbia Zijin Bor Copper doo Bor

Идејно решење

Урбанистички пројекат


Студија о процени утицаја на животну средину пројекта : Извођење рударских радова у оквиру експлоатације чврстих минералних сировина на локацији Чукару Пеки

–  Обавештење – Студија о процени утицаја на животну средину пројекта : Извођење рударских радова у оквиру експлоатације чврстих минералних сировина на локацији Чукару Пеки


– Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда по јавном позиву бр. RHP-W7-/PC3-2019 за прибављање непокретности-станова у јавну својину републике србије на територији града Бор објављеним дана 9. априла 2019. године


Обавештење о јавном увиду у јавној расправи и презентацији Извештаја о безбедности за комплекс Огранак ТИР Бор, у Бору, оператера SERBIA ZIJIN BOR COOPER д.о.о. Бор Огранак ТИР Бор


– Број запослених и преглед финансијских података за месец јун 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


– Одлука о издавању у закуп пословног простора путем јавног надметања 09.07.2019


– Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора за 2020. годину


– Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора за 2020. годину


– Број запослених и преглед финансијских података за месец мај 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


Saopštenje za medije – 20.09.2019

Grad Bor i Opština Đarmata iz Rumunije otpočeli su sa sprovođenjem projekta “Firefighting service in cross-border cooperation”. Projekat je kofinansiran od strane Programa Interreg IPA CBC Romania Serbia,sredstvima Evropske Unije i partner ana projektu Gracda Bora i Opštine Đarmata. U toku projekta će se nabaviti najmodernija oprema za zaštitu od požara u prekograničnom region kao što su vatrogasni kamioni, lična oprema za vatrogasce i ostala sitna oprema. Partneri na projektu očekuju da će kroz razmenu iskusttava povećati nivo znanja i ekspertize koja se odnosi na rano upozoravanje u slučaju požara i brzu reakciju vatrogasnih službi.


Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Бора за 2019. годину

– Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Бора за 2019. годину

– Образложење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину

– Образац за коментаре

– Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину

– Програм јавне расправе о Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину

– Извештај о јавној расправи


У складу са чланом 4. Одлуке о јавним расправама („Службени лист Града Бора“ број 8/19) Градска управа Града Бора обавештава јавност да је отпочела са радом на припреми Измене и допуне Одлуке о буџету Града Бора за 2019. годину.


– Број запослених и преглед финансијских података за месец април 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА  (од 30.4.2019. до 15.5.2019. године). –  ЛПА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА (од 30.4.2019. до 15.5.2019. године). – САОБРАЋАЈ


 – Обавештење о нацрту одлуке о накнадама за коришћење јавних површина коју доноси Скупштина града Бора


– Број запослених и преглед финансијских података за месец март 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градксо веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


– ПРЕДЛОГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ГРАДУ БОРУ У 2019. ГОДИНИ

– РАНГ ЛИСТA КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ГРАДУ БОРУ У 2019. ГОДИНИ


– Број запослених и преглед финансијских података за месец фебруар 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


– Број запослених и преглед финансијских података за месец јануар 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


– Позив на усмену расправу у циљу споразумног одређивања накнаде за експроприсане непокретности –  Живковић М., Станимировић П., Станковић Д., Ступаревић Д.


– Oбавештење о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивања

Обрасци за извештавање


– Обавештење о увиду у Посебан бирачки списак националних мањина у вези предстојећих избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 04. новембар 2018. године


– Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града бора за 2019. годину

Образац захтева – право пречег закупа – сточарство

Образац захтева – право пречег закупа – инфраструктура

– Jавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора за 2019. годину

Образац захтева – коришћење без накнаде


Обавештење о коначној листи реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица доделом 17. стамбених јединица у закуп са могућношћу куповине


– Обавештење о објављивању одлуке о решавању стамбених потреба избеглица доделом стамбене заједнице у закуп са могућношћу куповине.


Јавни позив свим заинтересованим правним и физичким лицима за подношење предлога за утврђивање назива улица, тргова и заселака на територији општине Бор


– Списак удружења грађана на територији града Бора


ЈАВНИ УВИД У

Нацрт плана детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у сливу Борске реке и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречићавање отпадних вода у сливу Борске реке (СПУ)

План детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке – Радна верзија нацрта плана

Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Графички прилози


– Број запослених и преглед финансијских података за месец март 2018. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Број запослених и преглед финансијских података за месец фебруар 2018. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Протокол о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце и ученика завршних разреда средњих школа, од насиља, злостављања и занемаривања на територији општине Бор


Текстуални део                                 Графички део


– Број запослених и преглед финансијских података за месец jануар 2018. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Број запослених и преглед финансијских података за месец децембар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Број запослених и преглед финасијских података за месец новембар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


– РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БОР ОПШТИНСКА УПРАВА  Оглашава ЈАВНИ УВИД У

Нацрт Плана генералне регулације градског насеља Бор и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације градског насеља Бор на животну средину

ОГЛАС           КАРТЕ            СКИЦЕ              ИНФРАСТРУКТУРА              ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ              СПУ


– Обавештење о померању термина одржавања јавне седнице


– Број запослених и преглед финасијских података за месец октобар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


– Број запослених и преглед финасијских података за месец септембар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


– Број запослених и преглед финасијских података за месец август 2017. године за Скупштину општине, Предсеника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


Регистар националног интернет домена уз подршку Општине и РТБ Бор организује у хотелу Језеро бесплатан једнодевни семинар за мале привреднике

ПОСЛОВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

– Број запослених и преглед финасијских података за месец јун 2016. године

– ОБАВЕШТЕЊЕ o издатом пословном  простору

– ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УВИДУ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК РАДИ ВРШЕЊА ПРОМЕНА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – жичара партија 2

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – жичара партија 1

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка возила

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка електричне енергије

– КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ