• Упис у јединствени бирачки списак

  Лице се уписује у бирачки списак, добија о истом решење и стиче право гласа на изборима. У бирачки списак уписују се лица која имају бирачко право, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора. Бирача који није уписан у бирачки списак уписује у бирачки списак до његовог закључења Градска управа, а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора министарство надлежно за послове управе. У бирачки списак уписују се законом прописани подаци. Упис података у бирачки списак врши се почев од дана после расписивања избора, а најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваПолицијска управаНа увид
  Решењео враћању пословне способностиСудОверена копија
  Уверење о држављанствуОдељење за управу и опште послове – Матична
  служба
  ОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Извод из матичне књиге рођенихОдељење за управу и опште послове – Матична
  служба
  ОригиналПрибавља се по службеној дужности

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Градској управи, Моше Пијаде 3, канцеларија бр.38, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.135 и путем e-mail адресе biracki.spiskovi@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за упис према месту боравишта

 • Промене у јединственом бирачком списку

  Сврха административног поступка је промена података у јединственом бирачком списку. Сваки грађанин може Градској управи поднети захтев за промену у бирачком списку ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан, а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју јединице локалне самоуправе у којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан. Надлежни орган о захтеву за промену у бирачком списку одлучује у року од 24 часа од пријема захтева. Свака промена у бирачком списку мора да се заснива на одговарајућем решењу: решењу о упису бирача у бирачки списак, решењу о брисању бирача из бирачког списка или на решењу о измени, допуни или исправци неке чињенице о бирачу. Решење на коме се заснива промена у бирачком списку доноси се по службеној дужности или на захтев грађана, а на основу података у матичним књигама, другим службеним евиденцијама и јавним исправама.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваПолицијска управаНа увид
  Извештај о ЈМБГПолицијска управаОверена копија/оригинал
  Извод из матичне књиге венчанихОдељење за управу и опште послове – Матична
  служба
  ОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Извод из матичне књиге рођенихОдељење за управу и опште послове – Матична
  служба
  ОригиналПрибавља се по службеној дужности

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Градској управи, Моше Пијаде 3, канцеларија бр.38, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.135 и путем e-mail адресе biracki.spiskovi@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за упис, брисање или исправку бирачког списка

 • Брисање из јединственог бирачког списка

  Сврха административног поступка је брисање грађана из јединственог бирачког списка у случајевима прописаним Законом (смрт, одјава пребивалишта, лишавање пословне способности, отпуст из држављанства односно дупли упис). Сваки грађанин може Градској управи поднети захтев за брисање бирача из бирачког списка наводећи релевантне чињенице уз одговарајуће доказе. Надлежни орган одлучује у року од 24 часа од пријема захтева. Решење о брисању бирача из бирачког списка се доноси на основу података у матичним књигама, другим службеним евиденцијама и јавним исправама.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваПолицијска управаНа увид
  Решење о отпусту из држављанстваУколико је лице изгубило држављанство Полицијска управаОригинал
  Извод из матичне књиге умрлихУколико је лице преминулоОдељење за управу и опште послове –
  Матична служба
  ОригиналПрибавља се по службеној
  дужности
  Решење о лишавању пословне способностиСудОверена копија

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Градској управи, Моше Пијаде 3, канцеларија бр.38, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.135 и путем e-mail адресе biracki.spiskovi@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за упис, брисање или исправку бирачког списка

 • Уверење о бирачком праву

  Сврха административног поступка је издавање уверења о изборном праву, о упису у бирачки списак и о изборном праву кандидата за одборника. Уверење се издаје на захтев заинтересованог лица и служи за даље остваривање бирачког права и права да се буде биран у складу са Уставом и законом.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваПолицијска управаНа увид

  Рок за решавање потпуног предмета: одмах.

  Захтев се подноси у Градској управи, Моше Пијаде 3, канцеларија бр.38, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.135 и путем e-mail адресе biracki.spiskovi@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за издавање уверења/потврде из бирачког списка

 • Упис у посебан бирачки списак

  Посебан бирачки списак је службена евиденција у коју се уписују припадници националне мањине који имају бирачко право. Посебан бирачки списак је сталан и редовно се ажурира. Припадник националне мањине уписује се у посебан бирачки списак искључиво на лични захтев. Упис бирача у посебан бирачки списак. Уписом у посебан бирачки списак припадници националне мањине стичу право да бирају национални савет своје националне мањине ради остваривања права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаЗа подносиоца
  захтева
  Полицијска
  управа
  На увид

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Градској управи, Моше Пијаде 3,канцеларија бр.38, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.135 и путем e-mail адресе biracki.spiskovi@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за упис у посебан бирачки списак

 • Брисање из посебног бирачког списка

  Брисање из посебног бирачког списка врши се по службеној дужности или на захтев. Брисање из посебног бирачког списка по службеној дужности врши се у случају смрти уписаног припадника националне мањине или ако уписани припадник националне мањине (у даљем тексту: бирач) изгуби бирачко право због тога што је престао да испуњава један од општих услова за стицање бирачког права прописаних законом. Бирач подноси захтев за брисање из посебног бирачког списка органу управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, на посебном обрасцу који прописује министар.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваПолицијска управаНа увид

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Градској управи, Моше Пијаде 3, канцеларија бр.38, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.135 и путем e-mail адресе biracki.spiskovi@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за брисање из посебног бирачког списка