Градско веће је орган који усклађује остваривање функције Градоначелника и Скупштине града и врши контролно-надзорну функцију над радом градске управе.

Градско веће бира Скупштина града на предлог Градоначелника, на период од четири године и оно утврђује предлог одлуке о буџету града, врши надзор над радом градске управе, поништава или укида акте градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси скупштина града, решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга града.

Градско веће Бор броји 9 чланова, њиме председава Градоначелник Бора Александар Миликић.

Чланови Градског већа и њихова задужења:

  1. Срђан Петровић, здравство и координација са удружењима грађана на територији града Бора;
  2. Саша Симоновић, омладинa и верске заједнице​;
  3. Срећко Здравковић, пројекти и екологија;
  4. Александар Богосављевић, просвета и демографски развој;
  5. Милена Станојковић Кожовић, култура и информисање;
  6. Тамара Пауновић, социјална питања и родна равноправност;
  7. Данијел Алексић, ванредне ситуације и саобраћај;
  8. Дејан Дуловић, спорт;
  9. Љубиша Репеђић, пољопривреда и рурални развој;

Контакт: Градско веће
Град Бор, Мошe Пијаде 3, 19210 Бор
тел: 030/427-313
е-mail: vece@bor.rs