Обавља послове који се сврставају у послове буџета града, послове локалног трезора, послове финансија директних корисника средстава буџета и послове буџетског рачуноводства и извештавања, а посебно су: сви процедурално прописани послови на припреми буџета, све до израде нацрта буџета Града; сви процедурално прописани послови на извршењу буџета, подразумевајући и давање препорука директним корисницима средстава буџета и локалној власти; финансијско планирање за консолидовани рачун трезора који посебно обухвата анализу готовинских токова, плана извршења буџета, сервисирање дуга, дефинисање квота преузетих обавеза и плаћања; управљање готовинским средствима које посебно обухвата управљање консолидованим рачуном трезора, управљање ликвидношћу, управљање финансијским средствима; контролу расхода која посебно обухвата преузимање обавеза, проверу пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџетских средстава; управљање дугом; буџетско рачуноводство и извештавање које обухвата рачуноводствене послове за обраду примања и плаћања, вођење пословних књига за сва примања и издатке, евиденцију донација и помоћи; финансијско извештавање пре свега у прописаној форми; рачуноводствену методологију кроз израду општих и посебних аката; управљање финасијским информационим системом; послове из области финансија за директне кориснике средстава буџета који обухватају послове израде предлога финансијског плана, расподеле средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених апропријација, припреме и комплетирања документације за извршење финансијског плана, извршавања задатака који се односе на управљање имовином државе за коју је одговоран директни корисник; прописивање поступака и процедура интерне контроле; послове вођења пословних књига и усклађивања са главном књигом трезора и састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја, као и друге финансијско материјалне послове за директне кориснике средстава буџета, а за индиректне кориснике, уколико се то посебно уговори; припрему нацрта и других аката из области финансија и рачуноводства; послове обрачуна и исплата плата, накнада и других примања запослених и израду свих извештаја из те области; послове из области јавних набавки за директне кориснике и за индиректне кориснике са којима се то посебно уговари; усаглашавања општих аката са прописима који дају овлашћења за доношење општих аката локалној самоуправи; одговорно је за законитост општих аката чије нацрте припрема, а које доноси Скупштина Града; пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Градском управом – из делокруга рада одељења; врши и друге послове које му наложи начелник Градске управе у оквиру свог делокруга рада.

Начелник Зорана Гајић, дипломирани економиста

тел: 030 423 255 лок. 158

мејл: finansije@bor.rs