ПОЛИТКА КВАЛИТЕТА

Један од великих изазова са којим се друштва данас суочавају јесте потреба да се развија и одржава поверење грађана у њихове управе и институције. У испуњавању овог изазова, Градска управа Бор има мисију да омогући развој друштвено одговорне и одрживе локалне заједнице.

Висок ниво квалитета у раду Градске управе Бор ради стварања одрживог економског и друштвеног развоја остварује се и одржава применом система менаџмента квалитетом, у складу са стандардом ISO 9001:2015.

Свесни очекивања грађана да локална управа обезбеђује висококвалитетне јавне производе и услуге, да их представља и да штити или унапређује њихов начин живота, Градска управа Бор у свом раду примењује следеће принципе:

  • Највиши ниво квалитета јавних производа и услуга, чије постизање је обавеза и одговорност сваког запосленог у Градској управи, а огледа се у професионалности и љубазности
  • Развој, примена и ажурирање циљева квалитета Градске управе, у обезбеђивању критеријума високог нивоа за процесе доношења одлука Градске управе
  • Континуирано побољшање задовољства и испуњење потреба наших грађана, кроз укључивања грађана у процес доношења одлука ради прилагођавања начина пружања јавних производа и услуга
  • Рад у складу са најбољом праксом, који подразумева идентификацију и утврђивање применљивих захтева закона и прописа за све јавне политике Градске управе и њен контекст, као што су политика заштите животне средине, родне равноправности, друштвене одговорности, безбедности и транспарентности
  • Ефикасно управљање постојећим ресурсима примењујући механизме за рационализацију и организовану употребу финансијских, материјалних и људских ресурса
  • Ефикасна и ефективна организација рада, континуирано обучавање запослених које се постиже кроз одговарајуће програме обуке и мотивацију запослених у ГУ Бор
  • Тимски рад, заснован на доброј комуникацији, међусобном поштовању и уважавању
  • Одржавање и унапређивање партнерских односа са грађанима, политичким странкама, невладиним организацијама, привредним и другим субјектима
  • Посвећеност и испуњавању обавеза за усклађеност система менаџмента квалитетом

Кроз примену наведених принципа, Градска управа Бор достиже и одржава посвећеност сталном побољшању систему менаџмента квалитетом, на корист њеним корисницима/грађанима и релевантним заинтересованим странама.

Ова политика квалитета саопштена је и доступна свим Одељењима Градске управе Бор и другим релевантним заинтересованим странама.

 

Бор, 17.07.2023

Начелник Градске управе, Сашка Милошевић

преузмите документ - политика квалитета ГУ БОР