ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2024. до 2026. године (у даљем тексту: Нацрт плана запошљавања) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту плана запошљавања одржаће се од 24.1.2024. до 7.2. 2024. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности путем електронске поште на адресу: projekti@bor.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту плана запошљавања”.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта плана запошљавања или писаним путем на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 2.2.2024. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта плана запошљавања.

 

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту projekti@bor.rs , најкасније до 31.1.2024. године.

 

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за привреду и друштвене делатности ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

 

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта плана запошљавања са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту плана запошљавања одредило Градско веће града Бора.

 

Прилози:
Нацрт Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2024. до 2026. године

Образложење Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2024. до 2026. године

Образац и коментаре

Закључак о спровођењу јавне расправе Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2024. до 2026. године

Програм јавне расправе о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања града Бора за период од 2024. до 2026. године

ПРЕУЗМИТЕ:

ЈАВНА РАСПРАВА – ЛАПЗ

НАЦРТ – ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА  БОРА ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ

Извештај о јавној расправи ЛАПЗ 2024-2026

 

 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД 2023 – 2032. ГОДИНЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ  

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БОРА ЗА

ПЕРИОД 2023 – 2032. ГОДИНЕ

 

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Програма заштите животне средине града Бора за период 2023 – 2032. године (у даљем тексту: Нацрт Програма) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

 

Јавна расправа о Нацрту Програма одржаће се од 28.12.2023. до 26.1.2024. године.

 

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора-Одељењу за привреду и друштвене делатности путем електронске поште на адресу: zastita.zs@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту Плана.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта Плана.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 18.1.2024. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта Програма.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту zastita.zs@bor.rs,  најкасније до 16.1.2024. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за привреду и друштвене делатности ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта Програма са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту Програма одредило Градско веће града Бора.

 

ПРЕУЗЕТИ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД 2023 – 2032. ГОДИНЕ

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД 2023 – 2032. године – Нацрт –

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА ОГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ -1.ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ БРЕСТОВАЦ 1 И 2.ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ БРЕСТОВАЦ 2

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

ГРАД БОР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА

            У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, , 31/19 , 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/03)

 

О г л а ш а в а

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д

п о в о д о м   и з р а д е

 

  1. ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ БРЕСТОВАЦ 1
  2. ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ БРЕСТОВАЦ 2

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране Брестовац 1 и Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране Брестовац 2, објављене су у „Службеном листу града Бора”, број 35/23.

           Рани јавни увид у трајању 15 (петнаест) дана одржаће се у периоду ОД 04. ДЕЦЕМБРА ДО 18. ДЕЦЕМБРА 2023. године. Материјал за рани јавни увид доступан је на интернет страници града Бора (www.bor.rs).

Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, као носилац израде предметног плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Градској управи града Бора – Одељењу за урбанизам грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Моше Пијаде 3, 19210 Бор, у току трајања раног јавног увида, закључно са 18. децембром 2023. године. Примедбе, предлози и сугестије могу се доставити преко писарнице Градске управе града Бора, путем препоручене поште или путем електронске поште на адресу: dragana.nikolic@bor.rs.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

ПРЕУЗМИТЕ:

Материјал за рани јавни увид-Брестовац 1

Материјал за рани јавни увид-Брестовац 2

ОГЛАС

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА БОРСКО ЈЕЗЕРО – БРЕСТОВАЧКА БАЊА

  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА

БОРСКО ЈЕЗЕРО – БРЕСТОВАЧКА БАЊА

 

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро-Брестовачка бања (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 2. децембра 2023. до 16. децембра 2023. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове путем електронске поште на адресу: dragana.nikolic@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 11. децембра 2023. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту dragana.nikolic@bor.rs  најкасније до 8. децембра 2023. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило Градско веће града Бора.

Прилози:
Нацрт  Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро-Брестовачка бања

Образложење Нацрта Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро-Брестовачка бања

Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро-Брестовачка бања

Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро-Брестовачка бања

ПРЕУЗЕТИ:

ЈАВНИ ПОЗИВ – Одлукa о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације туристичког подручја Борско језеро-Брестовачка бања

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА БОР

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ

ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА БОР

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 2. децембра 2023. до 16. децембра 2023. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове путем електронске поште на адресу: dragana.nikolic@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 11. децембра 2023. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 11,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту dragana.nikolic@bor.rs  најкасније до 8. децембра 2023. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/12/JAVNI-POZIV-Odluka-o-pristupanju-izradi-izmena-i-dopuna-plana-generalne-regulacije-gradskog-naselja-Bor.doc

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило Градско веће града Бора.

Прилози:
Нацрт  Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор

Образложење Нацрта Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор

Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор

Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор

ПРЕУЗМИТЕ:

ЈАВНИ ПОЗИВ – Одлукa о приступању изради измена и допуна плана генералне регулације градског насеља Бор

Извештај о спроведеној расправи о тексту Нацрта Одлуке о приступању изради Измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Бор