Рани јавни увид – Измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Бор

Градска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове на основу члана 45а. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20) и члана 37. Правилника о саджини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 32/19)

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

1. Измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Бор.

Инвеститор: Град Бор, Моше Пијаде бр. 3 Бор.

Обрађивач: Група понуђача: „План Урбан“ Д.О.О. Нишка Бања, Булевар

Цара Константина 103, „Југинус“ Д.О.О. Београд, улица Андрићев венац бр.

2/2 Београд.

2. Рани јавни увид одржаће се у периоду од 23.06.2021. године до 07.07.2021. године у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове Градске управе Бор, улица Николе Пашића бр. 14, IV спрат.

3. Заинтересована лица могу током раног јавног увида да изврше увид у предлог измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Бор, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште као и електронским путем слањем и – мејла на интернет адресу dragan.jelenkovic@bor.rs закључно са 07.07.2021. године.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ,

ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ПРЕУЗМИТЕ:

Текст огласа

1 Текстуални део РЈУ

2 Графика

3 Документација

 

 

ЈАВНИ УВИД У нацрт Планa детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији града Бора и Извештај о стратешкој процени утицаја Планa детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији града Бора на животну средину

Градска управа града Бора, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10)

 

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД У

нацрт Планa детаљне регулације

подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх”

на територији града Бора

и

Извештај о стратешкој процени утицаја

Планa детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх”

на територији града Бора на животну средину

Јавни увид у нацрт планског документа и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 17.06.2021. године, закључно са 17.07.2021. године.

 

Планска документација биће изложена у згради Градске управе града Бора, 19210 Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, у холу у приземљу, као и на интернет страни Града Бора (www.bor.rs).

 

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложену планску документацију, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, 19210 Бор, ул. Николе Пашића бр. 14, IV спрат, од 8.00 до 14.00 часова.

 

ПРИЛОЗИ:

ТЕКСТ ОГЛАСА

ТЕКСТ

ГРАФИКА 1

ГРАФИКА 2 први део

ГРАФИКА 2 други део

ДОКУМЕНТАЦИЈА

JАВНИ УВИД У нацрт Планa детаљне регулације за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих  ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” – ТС “Мајданпек 1”) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” – ТС “Мајданпек 2”) у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110 KV “Црни врх 1” и Извештај о стратешкој процени утицаја Планa детаљне регулације за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих   ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” – ТС “Мајданпек 1”) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” – ТС “Мајданпек 2”) у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110 KV “Црни врх 1”  на животну средину

Градска управа града Бора, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10)

 

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД У

нацрт Планa детаљне регулације

за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих 

ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” – ТС “Мајданпек 1”) и

ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” – ТС “Мајданпек 2”)

у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110 KV “Црни врх 1”

и

Извештај о стратешкој процени утицаја

Планa детаљне регулације

за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих  

ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” – ТС “Мајданпек 1”) и

ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” – ТС “Мајданпек 2”)

у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110 KV “Црни врх 1”

 на животну средину

Јавни увид у нацрт планског документа и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 17.06.2021. године, закључно са 17.07.2021. године.

 

Планска документација биће изложена у згради Градске управе града Бора, 19210 Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, у холу у приземљу, као и на интернет страни Града Бора (www.bor.rs).

 

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложену планску документацију, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, 19210 Бор, ул. Николе Пашића бр. 14, IV спрат, од 8.00 до 14.00 часова.

ПРИЛОЗИ:

ТЕКСТ ОГЛАСА

ТЕКСТ

ГРАФИКА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БОРА ЗА 2021. ГОДИНУ

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 8. јуна 2021. до 22. јуна 2021. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Преузмите

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду парцела к.п. бр. 2535/18, 2535/22, 2535/23 и 2535/24 КО Бор 1 у Бору, у улици Краља Петра Првог бр. 9е и изградњу зграде пословања и услуга са компатибилним становањем, спратности П+1

Градска управа Бор  – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

 

 

оглашава

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

 

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду парцела к.п. бр. 2535/18, 2535/22, 2535/23 и 2535/24 КО Бор 1 у Бору, у улици Краља Петра Првог бр. 9е и изградњу зграде пословања и услуга са компатибилним становањем, спратности П+1.

Инвеститори: Иоанис Апостолидис из Бора, ул. 3. октобар бр. 292/14 и Милош Живаљевић из Бора, ул. Данила Киша бр. 16/12.

Обрађивач: Агенција за консалтинг инжењеринг и пословне услуге „Архибан“ из Бора, ул. Шистекова бр. 5, МБ 55648255, ПИБ 100627769.

 

Јавна презентација почиње дана 23.06.2021. године и трајаће до 30.06.2021. године. Урбанистички пројекат биће јавно објављен на сајту Града Бора и изложен у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, ул. Николе Пашића бр. 14, IV спрат, канцеларија 6, лице задужено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Драган Јеленковић, дипл. п.п.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекaт, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште, као и електронским путем слањем и-мејла на адресу marija.velkova@bor.rs, закључно са 30.06.2021. године.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,

КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР

број: 350-87/2021-III/05

 

Преузмите:

Урбанистички пројекат

 

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст