Градска управа града Бора, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” – ТС “Мајданпек 1”) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” – ТС “Мајданпек 2”) у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110 kV “Црни Врх 1”

Градска управа града Бора, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и чл.37.-42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” – ТС “Мајданпек 1”) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” – ТС “Мајданпек 2”) у објекат прикључно разводног

постројења ПРП 110 kV “Црни Врх 1”

Рани јавни увид у План детаљне регулације за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих ДВ 110 kV бр. 150 (ТС “Бор 1” – ТС “Мајданпек 1”) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС “Бор 2” – ТС “Мајданпек 2”) у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110 kV “Црни Врх 1“ (у даљем тексту: план детаљне регулације) одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 15.12.2020. године закључно са 29.12.2020. године.

Елаборат за рани јавни увид изложен је у просторијама Градске управе града Бора, ул. Моше Пијаде број 3 у Бору, као и на интернет страници Градске управе града Борa (www.bor.rs).

ПРЕУЗМИТЕ:

ТЕКСТ ОГЛАСА

План детаљне регулације

Градско веће града Бора упућује Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Oдлуке о локалним комуналним таксама (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 9.11.2020. до 23.11.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлука о локалним комуналним таксама за 2020. годину

Извештај о локалним комуналним таксама за 2020. годину

Градско веће града Бора упућује Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Oдлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Oдлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 9.11.2020. до 23.11.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлука и изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина 2020.

Извештај о накнадама за коришћење јавних површина 2020.

Градско веће града Бора упућује Јавни позив за учешће у jавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 9.11.2020. до 23.11.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

ПРЕУЗМИТЕ:

Одлука о буџету за 2021. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи о припреми Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ГРАДА БОРА 2020-2024 ГОДИНЕ

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Програм стратегије за развој туризма града Бора од 2020-2024. године и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту програма одржаће се од 20.10.2020. до 03.11.2020. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

ПРЕУЗМИТЕ

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Програма стратегије за развој туризма града Бора 2020. - 2024. године

Предлози за унапређење текста нацрта програма стратегије за развој туризма града Бора од 2020. - 2024.године - ДМИ Бор

Коментари УГ Village Злот и УГ Еко баштина Брестовачка бања

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА НАЦРТА ПРОГРАМА СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ГРАДА БОРА од 2020-2024. године - Бамби

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА НАЦРТА ПРОГРАМА СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ГРАДА БОРА од 2020-2024. године - Милован Матовић

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст