ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ БОР

У складу са Уговором о набавци услуга – Осигурање запослених у случају несреће на раду за уговорени период од 24 месеца, бр. 404-415/2023-III/01 од 15.05.2023. године,
обавештавају се запослени у Градској управи Бор да су осигурани преко МИЛЕНИЈУМ-ОСИГУРАЊА АДО, а сва неопходна документација –
предуговорна информација и услови, дати су у прилогу.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ЗА СЛУЧАЈ ХИРУШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ СА ДОПУНСКИМ РИЗИЦИМА

ОПШТИ УСЛОВИ ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КОМБИНОВАНО КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА, примена од 15.11.2016

ТАБЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТА ТРАЈНОГ ГУБИТКА ОПШТЕ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ (ИНВАЛИДИТЕТА) КАО ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

ПOСEБНИ УСЛOВИ ЗA КOЛEКTИВНO OСИГУРAЊE ЛИЦA ЗA СЛУЧAJ TEЖИХ БOЛEСTИ И ПOСЛEДИЦA БOЛEСTИ СA ДOПУНСКИM РИЗИЦИMA


 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ЗА СЛУЧАЈ ХИРУШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ СА ДОПУНСКИМ РИЗИЦИМА

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

ОПШТИ УСЛОВИ ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КОМБИНОВАНО КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА, примена од 15.11.2016

ТАБЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТА ТРАЈНОГ ГУБИТКА ОПШТЕ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ (ИНВАЛИДИТЕТА) КАО ПОСЛЕДИЦЕ НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

POSEBNI USLOVI ZA KOLEKTIVNO OSIGURANjE LICA ZA SLUČAJ TEŽIH BOLESTI I POSLEDICA BOLESTI SA DOPUNSKIM RIZICIMA