Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на: послове комуналне, саобраћајне, грађевинске, инспекције заштите животне средине, просветне инспекције, буџетске инспекције, као и послове других инспекција које Република повери Граду; припремање нацрте прописа из своје области; спровођење поступака исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са законом, као и проверу законитог коришћења станова и заједничких просторија и обавештавање надлежних органа о утврђеном стању; спровођење извршног поступка за Градску управу; рушење бесправних објеката; наплату трошкова извршења принудног извршења инспектора и осталих извршних решења Градске управе. Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Градском управом – из делокруга рада Одељења. Врши и друге послове које му наложи начелник Градске управе у оквиру свог делокруга рада.

Начелник: Драган Штрбац, дипломирани инжењер рударства

тел: 030 425 080

мејл: inspekcija@bor.rs; dragan.strbac@bor.rs