Одељење врши послове послове који се односе на: припрему, доношење, евидентирање и чување планских докумената и урбанистичких планова; издавање потврде о усклађености урбанистичког пројекта са урбанистичким планом; издавање информације о локацији и локацијске дозволе; припрему планова за постављање привремених објеката на јавним површинама; у грађевинској области врши послове који се односе на издавање одобрења за градњу, пријаву почетка градње, прибављања потребне сагласности, мишљења и решења у име и за рачун инвеститора о његовом трошку и обезбеђење техничког прегледа и издавање употребне дозволе; редлагање нацрта аката које доносе органи града из имовинско-правне области, области урбанизма, грађевинарства и комунално-стамбене области; непосредно спровођење прописа Скупштине Града у овим областима; доношење решења о рушењу објеката по захтеву странке; издавање решења за раскопавање улица, Одељење; одређивање јавног грађевинског земљишта, давање у закуп грађевинског земљишта и престанак права коришћења грађевинског земљишта; заштиту, очување и евиденцију непокретности града у складу са важећим прописима; управљање, коришћење и располагање непокретностима града; спровођење поступка експропријације и комасације; промет земљишта и зграда и друге имовинско-правне поверене послове; продају станова, обезбеђивање станова за потребе органа града, као и друге послове у складу са законом, Статутом града и одлукама; припрему нацрте прописа из своје области; односе са скупштином станара и послове из стамбене области из изворног делокруга града; спровођење управног поступка за исељење бесправно усљених лица из стамбеног и пословног простора. Одељење врши и послове државне управе које Република повери граду. Пружа стручну помоћ странкама у
остваривању права пред Градском управом – из делокруга рада Одељења. Врши и друге послове које му наложи начелник Градске управе у оквиру свог делокруга рада.

Начелник: Клаудија Николић, дипломирани правник

тел: 030 423 475

мејл: urbanizam@bor.rs; klaudija.nikolic@bor.rs