За вршење управних послова у оквиру права и дужности Града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа, образује се Градска управа. Градском управом руководи начелник. Начелник Градске упрaвe прeдстaвљa Градску упрaву, oргaнизуje и oбeзбeђуje зaкoнитo и eфикaснo oбaвљaњe пoслoвa и oдлучуje o прaвимa, дужнoстимa и oдгoвoрнoстимa зaпoслeних.

Градска управа: припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелника и Градско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, Градоначелник и Градско веће; доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова, Градоначелнику, Градском већу и Скупштини по потреби, а најмање једном годишње; води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом; стара се о организовању и извршавању утврђене радне обавезе на територији града; планира збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним ситуацијама; организује и спроводи обуку и оспособљавање повереника, заменика поверeника и јединица цивилне заштите опште намене.

Рад Градске управе организован је по организационим јединицама, којих има 9, и то:

  • Одељење за финансије и јавне набавке,
  • Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне,имовинско-правне и стамбене послове,
  • Одељење за привреду и друштвене делатности,
  • Одељење за управу и опште послове,
  • Одељење за инспекцијске послове,
  • Одељење пореске администрације,
  • Служба за скупштинске послове и
  • Кабинет градоначелника

 

Градска управа

Начелник Сашка Милошевић, дипломирани правник

тел: 030 423 179

моб.тел: 0602727017

факс: 030 423 179

канцеларија 43

мејл: nacelnik.ou@bor.rs