Александар Миликић, градоначелник Бора

Александар Миликић,
дипломирани инжењер индустријске информатике

Рођен је 1982. године. Пре ступања на функцију градоначелника радио је у Друштву „Самачки смештај“ на позицији директора, био директор и заменик директора предузећа „Борски туристички центар“, као и координатор Канцеларије за младе општине Бор.

 

Контакт: Градоначелник
Град Бор, Мошe Пијаде 3, 19210 Бор
тел: 030/423-980
мејл адреса: gradonacelnik@bor.rs; aleksandar.milikic@bor.rs

фејсбук: https://www.facebook.com/acamilikicofficial/

Градоначелник врши извршну функцију у граду. Градоначелника бира Скупштина града из реда одборника, већином гласова од укупног броја одборника, на предлог једне трећине одборника. Градоначелник је и преседник Градског већа. Градоначелник има заменика, кога из реда одборника именује и разрешава Скупштина града, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Градоначелник има следећа овлашћења и обавезе:
представља и заступа Град; предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад Градске управе; оснива Градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава (независну организациону јединицу за интерну ревизију); даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета града и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета града; поставља и разрешава помоћнике градоначелник града; закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини укључујући и уговоре о прибављању, отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини по претходно прибављеном мишљењу Градског јавног правобранилаштва и подноси надлежном органу за упис права на непокретностима захтев за упис права јавне својине града Бор; закључује уговор о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација; доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине града; информише јавност о свом раду; подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града; образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; закључује Посебни колективни уговор за јавна предузећа и јавне службе којима је оснивач Град; покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
одлучује о залагању покретних ствари; одлучује о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретности и за исте закључује уговоре; закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису уложене у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани; распоређује службене зграде и пословне просторије на коришћење органима и организацијама града; закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, или овлашћује друго лице за
закључење тог уговора; доноси Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију Града, у складу са
законом; предлаже Скупштини града постављање и разрешавање начелника, заменика и чланове штаба за ванредне ситуације; налаже активирање оспособљених правних лица од значаја за град, на предлог штаба за ванредне ситуације; доноси Одлуку о проглашењу Дана жалости у граду; обавља и друге послове утврђене законом, овим статутом и другим актима града.