– Захтев за сагласност на цене услуга коришћења паркинг простора Ј.К.П. за стамбене услуге Бор 


– Одлука о измени одлуке о утврђивању цена услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада


– Одлука о расподели средстава по 10. конкурсу за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2020.годину, расписаном 19.10.2020.


– Одлука о расподели средстава по 9. Конкурсу за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2020.годину, расписаном 03.09.2020.


Одлука допуни Одлуке о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2020.годину, расписаном 01.07.2020.године


Одлука о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2020.годину, расписаном 01.07.2020.године


Одлука о стављању ван снаге Одлуке о привременој обустави јавних радова


Одлука о изради плана развоја града Бора за период 2021-2028. године


– Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Бора


Одлука о расподели средстава по другом Конкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2019.годину, расписаном 27.09.2019.године


– Одлука о расподели средстава по конкурсу за коришћење средстава по програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2019. годину  (куповина садница воћака и винове лозе)


– ОДЛУКА о расподели средстава по Kонкурсу за коришћење средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2019.годину, расписаном 10.06.2019. године.


Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Бор

Формулар за пријављивање


– Одлука о расподели средстава по четвртом конкурсу за коришћење средстава по програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2018.годину, расписаном 05.11.2018. године.


– Одлука о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2018. годину, расписаном 27.08.2018.године


– Одлука о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2018. годину, расписаном 22.06.2018.године


– Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом стамбене јединице у закуп са могућношћу куповине у оквиру Потпројекта 7 Компоненте 1 Регионалног стамбеног програма у Републици Србији

РАНГ ЛИСТА


– Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бор

– Одлука о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2018.rодину, расписаном 22.06.2018. rодине

– Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији Општине Бор

– Одлука о утвђивању критеријума за израчунавање минималног износа трошкова текућег одржавања заједничких делова зграда и висине накнаде за принудно постављеног професионалног управника у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији општине Бор

– Одлука – даје се у закуп поступком „јавног надметања“ – 05.01.2018. Одлука СО Бор

– Одлука о расподели средстава по IV Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2017. годину, расписаном 30.11.2017. године

– Одлука о расподели средстава по III Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2017. годину, расписаном 10.11.2017. године

– Нацрт одлуке о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама

– Одлука о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији  општине Бор за 2017. годину, расписаном 04.10.2017. године

– Одлука о расподели средстава по Конкурсу за коришћење средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији  општине Бор за 2017. годину, расписаном 15.08.2017. године

– РЕШЕЊЕ о одређивању службених лица за вођење управног поступка и одлучивање у управној ствари по одељењима

– О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2017. ГОДИНУ

– РЕШЕЊЕ о образовању Жалбене комисије

– Нацрт Одлуке о буџету за 2017

– ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ БОР

– Ј А В Н И   П О З И В за доделу грађевинског материјала породицама избеглица  за стварање и побољшање услова становања у грађевинском материјалу

– ОДЛУКA о расподели средстава по конкурсу за коришћење средстава по програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Бор за 2015.годину, расписаном 03.09.2015.године

– ОДЛУКA о утврђивању цена услуга сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада

– Стална конференција градова и општина – Савеза градова и општина Србије у оквиру пројекта „СКГО Мрежа за ромска питања“ расписује конкурс за Координатора за ромска питања

– ПРЕДЛОГ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2015. ГОДИНУ

– ЗАПИСНИК О ПРОВЕРИ КОМПЛЕТНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, БОДОВАЊУ И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2015. ГОДИНУ

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст