Канцеларија за локални економски развој Градске управе Бор у саставу је Одељења за привреду и друштвене делатности – Одсека за привреду.

Задужена је да:

– учествује у изради нацрта плана развоја и стратешких планова развоја града и прати њихову реализацију;

– учествује у изради пројеката којима се постиче економски развој;

– врши израду и имплементацију стратешких докумената;

– врши припрему и имплементацију пројеката за одабране приоритете града;

– контактира потенцијалне донаторе;

– учествује у изради пројеката Града;

– обавља праћење и аплицирање Града на домаће и међународне конкурсе;

– сарађује са јавним предузећима и установама чији је оснивач Град код конкурисања и израде пројката;

– сарађује са невладиним организацијама;

– учествује у изради програмског буџета, утврђује циљеве и индикаторе и ради извештај о учинцима у прописаним роковима из своје надлежности;

– обавља послове Канцеларије Агенција за привредне регистре;

– остварује сарадњу са струковним организацијама и удружењима занатлија, приватних предузетника;

– врши послове праћења и анализе делатности у области приватног предузетништва, малог и средњег (обим производне активности, кадровска и организациона проблематика);

– предлаже мере за развој и унапређење занатства и трговине и распоред радног времена у овим делатностима на територији Града;

– прати стање и врши анализу структуре приватног предузетништва и услужних делатности и даје предлоге за перспективу развоја делатности у овој области;

– прати услове и могућности рада и развоја, предлаже мере за унапређење делатности у области туризма, занатства и угоститељства у Граду, искоришћеност постојећих природних потенцијала и смештајних капацитета;

– учествује у изради програма развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са прописима о планирању и уређењу простора, за туристичка места на територији Града;

– предлаже мере за унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у туристичким местима;

– учествује у усмеравању и координацији активности носилаца туристичке понуде на територији Града;

– учествује у организовању туристичке информативнопропагандне делатности, културних, спортских и других манифестација од интереса за унапређење туризма Града;

– координира обављање послове категоризације објеката из надлежности Града;

– сарађује са туристичко-угоститељским установама и туристичком организацијом на територији Града;

– заједно са шефом Одсека припрема информације и извештаје, нацрте одлука и решења за потребе Скупштине града, Градског већа и градоначелника;

– обавља стручне и административне послове за потребе Локалног савета за Запошњавање и спровођење мера активне политике запошљавања које се финансирају из буџета Града Бора;

– обавља стручне и административне послове за потребе Комисије за спровођење конкурсног поступка за доделу средстава из буџета града Бора за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса и

– обавља стручне и административне послове за потребе Привредног савета града Бора.

Запослени у Канцеларији:

Сања Терзић

Координатор

Југослава Митов Патулић

Послови стратешког развоја планирања и спровођења градских развојних пројеката

Адреса:

Градска управа Бор

Канцеларија за локални економски развој – 6. спрат бр.60

Ул. Моше Пијаде бр.3

19210 Бор

Телефон:(030)423-255 лок 160