Одељење за привреду и друштвене делетности припрема нацрт плана развоја и стратешке планове развоја града и прати њихову реализацију; учествује у изради пројеката којима се подстиче економски развој; врши израду и имплементацију стратешких докумената; врши припрему и имплементацију пројеката за одабране приоритете града; врши успостављање система спремности пројектне документације; врши активности на јачању капацитета локалних актера који се баве развојним питањима; врши друге активности ради промоције Града и привлачења инвестиција; врши послове који се односе на: задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, туризма, угоститељства и другим привредним областима од интереса за Град; врши послове праћење цена у комуналним и другим делатностима за које је надлежна Град; врши послове који се односе на робне резерве; врши послове пољопривреде, шумарства и водопривреде и заштите грађана и материјалних добара од елементарних и других непогода и послове из области одбране; врши друге послове у области привреде који буду утврђени као послови Града; прати и контролише превоз путника у линијском саобраћају, контролу продаје карата у линијском саобраћају на градским и приградским линијама, ван линијски превоз путника (такси превоз), уређује режим и техничко регулисање саобраћаја и организацију саобраћаја; врши надзор над радом јавних предузећа и установа чији је оснивач Град; прати доношење планова и програма јавних предузећа и њихову реализацију; обавља управне и друге послове који се односе на област: образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје, социјалне, борачке и инвалидске заштите и информисања; обавља послове који се односе на одржавање везе са Комесаријатом за избеглице и друге послове који се односе на статус избеглих, прогнаних и интерно расељених лица; врши послове који се односе на родну равноправност; врши послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине, природе и ваздуха и природних добара у Граду, заштиту од буке и вибрација, заштиту од јонизирајућих и нејонизирајућих зрачења, заштиту од опасних и штетних материја на подручју Града послове припреме и имплементације еколошких акционих планова; обавља послове који се односе на праћење стања и кретања у установама друштвених делатности из области здравствене заштите и планирања породице, предшколског, основног и средњег образовања, спорта, друштвене бриге о деци и омладини, социјалне заштите, ученичког и студентског стандарда и културе; врши послове који се односе на припаднике националних мањина; обавља стручне и административне послове за буџетске фондове и друге видове државне помоћи које су у надлежности Града; припрема нацрте прописа из своје области. Одељење за привреду и друштвене деларности врши послове и државне управе у областима за које је основано, а које Република повери Граду.  Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Градском управом – из делокруга рада Одељења. Врши и друге послове које му наложи начелник Градске управе у оквиру свог делокруга рада.

Начелник Славица Козић, дипломирани економиста

тел: 030 423 255 лок. 163

мејл: privreda@bor.rs

 


Списак захтева који се подносе у Oдељењу за привреду и друштвене делатности – Одсек за привреду :

САОБРАЋАЈ

– Захтев за издавање евиденционог картона такси превозника

– Захтев за издавање  – преузимање допунске табле за такси возила

– Захтев за стављање на листу чекања за делатност такси превоза

– Захтев за кретање теретних моторних возила улицама где је забрањено кретање таквих возила

ТУРИЗАМ

– Захтев за одређивање категорије куће, апартмана и собе

– Захтев за издавање ознаке за категорију соба за изнајмљивање, куће или стана за одмор

ПОЉОПРИВРЕДА И ВОДОПРИВРЕДА

– Захтев за утврђивање ослобађања плаћања накнаде за промену намене обрадивог  пољопривредног земљишта

– Захтев за субвенционисање вештачког осемењавања говеда

– Захтев за одређивање износа накнаде за промену намене обрадивог  пољопривредног земљишта и коришћења у непољопривредне сврхе

– Захтев за издавање потврде да од Града Бора није примио средства/субвенције, односно, да нема захтев пред Општинском управом Бор за субвенционисање куповине пољопривредне опреме

– Захтеви за издавање водних услова, сагласности и дозвола су прописани стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине и могу се преузети са интернет странице Републичке дирекције за воде или у Градској управи Бор –  канцеларија бр.64.

УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНСКИ СТАНДАРД

– Потребна документација за – Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства  за потребе остваривања права на  ученичке/студенске стипендије/кредите и смештаја у ученичке / студентске домове.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ХЕМИКАЛИЈЕ

– Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опсаних хемикалија

-Захтев за издавање/продужење дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

– Захтев за издавање дозволе за складиштење,третман и /или одлагање отпада

– Захтев за издавање дозволе за сакупљање и/или транспорт инертног и неопасног отпада

– Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање,транспорт и складиштење инертног и неопасног отпада

– Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављање дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада и механичку припрему неопасног отпада за транспорт на територију Града Бора

– Захтев за издавање измењене дозволе за сакупљање, транспорт, третман односно складиштење, поново коришћење и одлагање инертног и неопасног отпада или измењене  интегралне дозволе за обављање више делатности једног оператера на територији Града Бора

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

-Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину

– Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта

– Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

– Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта

Списак захтева који се подносе у Oдељењу за привреду и друштвене делатности – Одсек за друштвене делатности :

ПО РЕПУБЛИЧКИМ ПРОПИСИМА

По Закону о финасијској подршци породици са децом :

– Захтев за остваривање права на дечији додатак –  обрасци су  прописани републичким прописима и могу се добити на шалтеру у услужном центру

– Списак потребне документације за остваривање права на дечији додатак

– Захтев за остваривање права на родитељски додатак –  обрасци су прописани републичким прописима и могу се добити на шалтеру у услужном центру

– Списак потребне документације за остваривање права на родитељски додатак

– Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства

– Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

– Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета

– Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета

– Списак потребне документације за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

По Уредби о енергетски угроженом купцу :

– Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу

– Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу ( члан 2. став 2. Уредбе  )

По Правилнику о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (Службени гласник РС, бр.16/2010 ) :

– Захтев/ иницијатива комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене ( захтев интерресорној Комисији )

По прописима из борачко-инвалидске заштите :

– Захтев за признавање својства ратног војног инвалида

– Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида

– Захтев за признавање својства  цивилног инвалида рата

– Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду

– Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом броцу

– Захтев за признавање права на једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида

– Захтев за остваривање права на месечно новчано примање

– Захтев за доделу ортопедског помагала

ПО ОДЛУКАМА СКУПШТИНЕ ГРАДА БОРА

По Одлуци о оснивању буџетског Фонда за популациону политику :

– Захтев за остваривање права на накнаду трошкова вантелесне оплодње

– Захтев за остваривање права на новчану помоћ незапосленим породиљама до навршене прве године живота детета

– Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ породиљама

По Одлуци о финасирању целодневног боравка трећег детета:

– Захтев за признавање права на финансирање целодневног боравка трећег детета