Одељењу пореске администрације извршавају се послови у вези изворних прихода јединице локалне самоуправе, и то: пријем, обрада, контрола и унос података из пореских пријава; утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује (самоопорезивање); евидентирања утврђене пореске обавезе пореском књиговодству локалне пореске администрације у складу са прописима; књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода; послови канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; послови обезбеђења наплате пореске обавезе; послови редовне принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга; послови обрачунавања камата и принудне наплате доприноса за уређење грађевинског земљишта; послови принудне наплате посреског дуга по основу дуга за накнаду за коришћење грађевинског земљишта; покретања поступка стечаја; подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка; достављање извештаја са доказима Пореској полицији када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело; послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним управним актима; послови пружања правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим пореским одељењима локалне пореске администрације; послови вођења јединственог пореског књиговодства за дефинисање, класификацију и номенклатуру кодирања података и технику обраде у складу  са јединственим инфорамционим системом за локалне јавне приходе, послови примене методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода, послови чувања службене тајне у пореском поступку, послови у вези повраћаја више или погрешно наплаћених локалних јавних прихода и споредних пореских давања, послови давања бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода (сервис пореских обвезника), послови у вези продужења рока за подношење пореских пријава; послови издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода; послови извештавања локалне самоуправе и Пореске управе у вези локалних јавних прихода и други послови из делокруга локалне пореске администрације. Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Градском управом – из делокруга рада Одељења. Врши и друге послове које му наложи начелник Градске управе у оквиру свог делокруга рада.

Начелник Драгана Живковић Стојанов, дипломирани економиста

тел: 030 421 199

мејл: lpa@bor.rs;dragana.zivkovic@bor.rs