Објављивање конкурса

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2021.ГОДИНУ

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2021. годину (,,Службени лист Града Бора”, број 7/2021) и Одлуке о буџету града Бора за 2021. годину, (“Службени лист града Бора” број 59/2020), Градска управа града Бора расписује III јавни

КОНКУРС
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2021. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:
куповину нових машина за примарну обраду земљишта, у укупном износу до 1.500.000 динара.

Преузмите:

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2021.ГОДИНУ

Образац - машине за обраду земљишта

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон и 157/20-др.закон), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, бр. 95/16), и члана 27к. Став 1 Закона о буџетском систему ((,,Службени гласник РС”, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,

95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), Градска управа града Бора оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

Организациони облик у коме се радно место попуњава: Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Бора.

Радно место које се попуњава:

Грађевински инспектор, звање “саветник” – 1 извршилац

 

За више информација преузмите документ:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст