Објавање конкурса везаних за културу

Конкурс за финансирање или суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области културе на територији града Бора у 2024. години

На основу члана 76. став 1. Закона о култури (”Службени гласник РС“, ф. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/2023), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (”Службени гласник РС“, ф. 105/16 и 112/17) и члана 4. Одлуке о расписивању конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области културе на територији града Бора у 2024.години (”Службени лист града Бора“, ф. 13/24) начелник Градске управе града Бора, расписује

КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2024. ГОДИНИ

Намена средстава и износ

Предмет конкурса је финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури (у даљем тексту: пројекти) из буџета града Бора у 2024.години (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс се расписује за следеће области културне делатности:

1 .књижевност (стваралаштво, преводилаштво)

2.музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)

З.ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура

4.позоришна уметност (стваралаштво, продукција, интерпретација)

5.уметничка игра — класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција, интерпретација)

б.филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво

7.дигитално стваралаштво и мултимедији

8.остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.)

9.делатност заштите у области непокретних културних добара

10.делатност заилите у области покретних културних добара

11.делатност заилите у области нематеријалног културног наслеђа

12.библиотечко-информационе делатности

13.научноистраживачке и едукативне делатности у култури

14.менаџмент у култури

15.употреба информационе и комуникационе технологије у културној делатности.

Циљ Конкурса је очување, унапређење и развој свих области у култури од значаја за град Бор, а у складу са чланом 6. Закона о култури.

Одлука о расписивању конкурса за финансирање или суфинансирање пројепта за остваривање јавног интереса у области културе на територији града бора у 2024. Години

Конкурс за финансирање или суфинансирање пројепта за остваривање јавног интереса у области културе на територији града бора у 2024. Години

Образац пријаве

Извештај о реализацији пројекта и финансијски извештај за 2024. годину

Решење о образовању комисије за оцену пројеката у области културе у граду Бору

 

РЕШЕЊЕ о избору пројеката и додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури из буџета града Бора у 2022.години

РЕШЕЊЕ о избору пројеката и додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури из буџета града Бора у 2022.години

 

Овим решењем утврђује се избор пројеката и расподела средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури из буџета града Бора у износу од 3.499.245,50 динара , опредељених Одлуком о буџету града Бора за 2022.годину („Cлужбени лист града Бора „, 6poj 44/21) y износу oд 3.500.000,00.

РЕШЕЊЕ о избору пројеката и додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури из буџета града Бора у 2022.години

Koнкурс зa финaнсирaњe или суфинaнсирaњe прojeкaтa зa oствaривaњe jaвнoг интeрeсa у oблaсти културe нa тeритoриjи грaдa Бoрa у 2022. гoдини

На основу члана 76. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 112/17) и члана 4. Одлуке о расписивању конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области културе на територији града Бора у 2022. години („Службени лист града Бора“, бр.11/22) начелник Градске управе града Бора, расписује

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2022. ГОДИНИ

I Намена средстава и износ

Предмет конкурса је финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури (у даљем тексту: пројекти) из буџета града Бора у 2022.години (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс се расписује за следеће области културне делатности:

 1. књижевност (стваралаштво, преводилаштво)
 2. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)
 3. ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура
 4. позоришна уметност (стваралаштво, продукција, интерпретација)
 5. уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција, интерпретација)
 6. филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво
 7. дигитално стваралаштво и мултимедији
 8. остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.)
 9. делатност заштите у области непокретних културних добара
 10. делатност заштите у области покретних културних добара
 11. делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа
 12. библиотечко-информационе делатности
 13. научноистраживачке и едукативне делатности у култури
 14. менаџмент у култури
 15. употреба информационе и комуникационе технологије у културној делатности.

Циљ Конкурса је очување, унапређење и развој свих области у култури од значаја за град Бор, а у складу са чланом 6. Закона о култури. Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје од 01.06.2022. године до 30.11.2022. године.

ПРЕУЗМИТЕ:

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2022. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2022. ГОДИНИ

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ КУЛТУРА 2022.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ФИНАНСИЈСКИ ИЗБЕШТАЈ КУЛТУРА 2022.

Решење о образовању комисије за оцену пројеката у области култуте у граду Бору

Пословник о раду комисије за оцену пројеката у области културе у граду Бору