• Борачки додатак

  Сврха административног поступка је остваривање права на борачки додатак уз зараду по основу радног односа. Борац са признатим својством ратног војног инвалида има право на борачки додатак док је у радном односу са пуним радним временом, ако му је износ месечне зараде мањи од износа просечне нето зараде из претходног месеца, увећане за 30%. Право на борачки додатак има и борац који, према налазу и мишљењу надлежне лекарске комисије, ради са скраћеним радним временом ако је војни инвалид или инвалид рада, односно жена која по прописима има право да ради са скраћеним радним временом због дојења или неговања детета. По окончању поступка који је на захтев странке спровео орган Градске управе надлежан за друштвене делатности, странка добија решење о признавању права на борачки додатак.

  Документација

  Назив
  документа
  УсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваФотокопија или
  извод чиповане л.к.
  Подносилац захтева
  Уговор о радуБорац са признатим
  својством РВИ
  ПослодавацКопијаПодносилац захтева
  Потврда послодавца о
  висини зараде
  ПослодавацОригиналПодносилац захтева
  Решење о признавању својства РВИОдељење за привреду и друштвене
  делатности ГУ Бор
  КопијаПо службеној дужности

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок. 166 или путем e-mail адресе boracko.invalidska@bor.rs

 • Додатак за туђу негу и помоћ за војне инвалиде

  Сврха административног поступка је утврђивање права на додатак за негу и помоћ ратних војних инвалида од I-IV групе. Право на додатак за негу и помоћ има: 1) војни инвалид I групе; 2) војни инвалид II, III и IV групе са оштећењем организма које је, са војним инвалидитетом, једнако оштећењу организма војног инвалида I групе. По окончању поступка који на захтев странке спроводи орган Градске управе надлежан за друштвене делатности, странка добија решење којим се утврђује право на додатак за негу и помоћ у одређеном проценту од основе, и то: за први степен 100 %; за други степен 66 % и за трећи степен 46 %.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваФотокопија или извод чиповане л.к.Подносилац захтева
  Медицинска документација не старија од 6 месециМедицински центарОригиналПодносилац захтева
  Решење о признавању својства РВИ, МВИ, ЦИРОдељење за привреду и друштвене делатности ГУ
  Бор
  КопијаПо службеној дужности
  Уверење Републичког фонда ПИО да подносилац захтева не остварује накнаду
  за туђу негу и помоћ
  Републички фонд за пензијско и инвалидско
  осигурање
  OригиналПо службеној дужности

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок. 166 или путем e-mail адресе boracko.invalidska@bor.rs

 • Месечно новчано примање за кориснике борачко инвалидске заштите

  Сврха овог административног поступка је стицање права на месечно новчано примање на које имају право материјално необезбеђена лица корисници борачко – инвалидске заштите (корисници који немају личних прихода: нису у радном односу; не обављају делатност личним радом; не остварују накнаду личног дохотка за време привремене незапослености, изузетно месечно новчано примање и новчану накнаду за време професионалне рехабилитације). Право на месечно новчано примање могу остварити: борци, ратни, мирнодопски и цивилни инвалиди рата, корисници породичне инвалиднине по палом борцу и умрлом војном инвалиду. По окончању поступка који на захтев странке спроводи орган Градске управе надлежан за друштвене делатности, странка добија решење.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваФотокопија или извод чиповане л.к.Подносилац захтева
  Извод из МКРЗа чланове домаћинстваМатична служба ГУ БорОригиналПo службeнoј
  дужнoсти
  Уверење о држављанствуЗа чланове домаћинстваМатична служба ГУ БорОригиналПo службeнoј
  дужнoсти
  Изјава два сведока и странке о
  заједничком
  домаћинству
  Изјава два сведока и странке о
  заједничком
  домаћинству
  Одељење за привреду и друштвене
  делатности ГУ Бор
  ОригиналПo службeнoј
  дужнoсти
  Уверење Пореске
  управе
  За чланове
  домаћинства
  Пореска управаОригиналПo службeнoј
  дужнoсти
  Уверење о катастарском
  приходу
  За чланове домаћинстваРГЗ – Катастар непокретностиОригиналПo службeнoј
  дужнoсти
  Уверење да ли је корисник пензијеЗа чланове домаћинстваРепублички фонд за пензијско и инвалидско
  осигурање
  ОригиналПo службeнoј
  дужнoсти
  Уверење националне службе
  за запошљавања
  За пунолетне чланове
  домаћинства
  Национална служба за запошљавањеОригиналПo службeнoј
  дужнoсти
  Уверење да ли је регистрован
  предузетник
  За пунолетне чланове
  домаћинства
  Агенција за привредне регистреОригиналПo службeнoј
  дужнoсти

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок. 166 или путем e-mail адресе boracko.invalidska@bor.rs

 • Ортопедска и друга помагала за војног инвалида

  Сврха административног поступка је стицање права на ортопедска и друга помагала војних инвалида. На писмени захтев странке уз пратећу медицинску документацију као и налаз лекарске комисије орган спроводи поступак и доноси решење о стицању права на ортопедска и друга помагала.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаЗа подносиоца
  захтева
  Фотокопија
  или извод
  чиповане
  л.к.
  Подносилац
  захтева
  Медицинска документација не старија од 6 месециНалаз специјалисте физикалне медиције и рехабилитцијеи налаз специјалисте
  ортопедије
  Медицински центарОригиналПодносилац захтева
  Налаз и мишљење лекарске комисијеЛекарска комисија надлежна за давање налаза у поступку
  признавања права војном инвалиду
  ОригиналПо службеној дужности
  Решење о признавању
  својства РВИ, МВИ
  Остварено право на РВИ И МВИОдељење за привреду и друштвене делатнхости ГУ
  Бор
  ФотокопијаПо службеној дужности
  Потврда РФЗО да под.зах.не остварује право на
  помаг.
  РФЗООригиналПо службеној дужности
  Потврда Фонда за социјално осигурање војних осигураника да под.зах.не остварује право на
  помагало
  Фонд за социјално осигурање војних осигураникаОригиналПо службеној дужности

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок. 166 или путем e-mail адресе boracko.invalidska@bor.rs

 • Ортопедски додатак за војног инвалида/цивилног инвалида рата

  Сврха административног поступка је утврђивање права на ортопедски додатак за РВИ, МВИ И ЦИР од I до VI групе утврђен због оштећења организма као непосредне последице задобијене ране, повреде, озледе или болести која је проузроковала ампутацију екстремитета или тешко оштећење функције екстремитета, као и због потпуног губитка вида на оба ока. Право на По окончању поступка који на захтев странке спроводи орган Градске управе надлежан за друштвене делатности, странка добија решење.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Лична картаЗа подносиоца
  захтева
  Фотокопија или извод
  чиповане л.к.
  Подносилац захтева
  Медицинска документација не старија од 6
  месеци
  Медицински центарОригиналПодносилац захтева
  Налаз и мишљење
  лекарске комисије
  Лекарска комисија
  надлежна за давање
  налаза у поступку признавања права
  војном инвалиду
  ОригиналПо службеној
  дужности

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок. 166 или путем e-mail адресе boracko.invalidska@bor.rs

 • Здравствена заштита корисника борачко-инвалидске заштите

 • Помоћ породици у случају смрти војног инвалида

  Сврха административног поступка је признавање права на помоћ у случају смрти војног инвалида лицу са којим је војни инвалид живео последњу годину живота, односно лицу које се старало у току последње године његовог живота. На писмени захтев странке орган доноси решење о признавању права на помоћ у случају смрти.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Извод из матичне књиге умрлихОдељење за управу и опште послове
  - Матична
  служба
  По службеној дужности
  Оверена Изјава два сведока да је подносилац захтева живео у заједничком домаћинству са преминулим војним
  инвалидом
  НотарОригиналПодносилац захтева
  Лична картаЗа подносиоца захтеваФотокопија или извод чиповане л.к.Подносилац захтева

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок. 166 или путем e-mail адресе boracko.invalidska@bor.rs

 • Породична инвалиднина по палом борцу/иза смрти војног инвалида

  Сврха поступка је признавање права на породичну инвалиднину члановима породице палог борца/иза смрти војног инвалида. На захтев странке, а после разматрања приложене документације орган доноси решење које подлеже ревизији од стране другостепеног органа.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваФотокопија или извод чиповане л.к.Подносилац захтева
  Оверена изјава два
  сведока да брачни друг није заснова
  нову брачну
  заједницу
  НотарОригиналПодносилац
  захтева
  Извод из МКР за
  подносиоца
  захтева и чланова
  уже породице
  Одељење за
  управу и
  опште послове
  - Матична
  служба
  ОригиналПo
  службeнoј
  дужнoсти
  Извод из МКУ за
  лице по основу
  кога се остварује
  право
  Одељење за
  управу и
  опште послове
  - Матична
  служба
  ОригиналПo
  службeнoј
  дужнoсти
  Уверење о
  школовању за децу
  Школска
  установа
  ОригиналПo
  службeнoј
  дужнoсти
  Извод из матичне
  књиге венчаних за
  брачног друга
  Пo
  службeнoј
  дужнoсти
  Уверење о
  околностима
  погибије
  Само за
  породичну
  инвалиднину по
  палом борцу
  Надлежна
  војна јединица
  ОригиналПодносилац
  захтева

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок. 166 или путем e-mail адресе boracko.invalidska@bor.rs

 • Увећана породична инвалиднина по палом борцу

  Сврха поступка је признавање права на увећану породичну инвалиднину. Увећана породична инвалиднина се признаје родитељу палог борца који није имао друге деце, као и брачном другу који нема деце или ако има једно или више деце неспособне за привређивање и деци палог борца док су на школовању. На захтев странке, а после разматрања приложене документације орган доноси решење које подлеже ревизији од стране другостепеног органа.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваФотокопија или извод чиповане л.к.Подносилац захтева
  Оверена изјава о чињеници да родитељ палог борца није имао друге деце осим палог борца односно да је имао више деце која су изгубила живот као
  грађанске жртве рата
  НотарОригиналПодносилац захтева
  Подносилац захтеваОдељење за управу и опште послове - Матична
  служба
  Пo службeнoј дужнoсти
  Уверење о школовањуЗа децуШколска установаОригиналОригинал

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок. 166 или путем e-mail адресе boracko.invalidska@bor.rs

 • Накнада погребних трошкова корисника месечног новчаног примања

  Сврха административног поступка је стицање права на накнаду погребних трошкова. На писмени захтев странке која прилаже потребну документацију орган доноси решење о признавању права на накнаду погребних трошкова корисника месечног новчаног примања.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Извод из матичне књиге умрлихОдељење за управу и опште послове
  - Матична
  служба
  По службеној дужности
  Оверена Изјава два сведока да је подносилац захтева живео у заједничком домаћинству са преминулим војним
  инвалидом
  НотарОригиналПодносилац захтева
  Лична картаЗа подносиоца захтеваЗа подносиоца захтеваПодносилац захтева

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок. 166 или путем e-mail адресе boracko.invalidska@bor.rs

 • Лична инвалиднина ратних, мирнодопских војних инвалида и цивилних инвалида рата

  Сврха поступка је да се призна право на личну инвалиднину и тиме побољша материјални положај ратних, мирнодопских војних инвалида и цивилних инвалида рата и да им се омогући коришћење разних повластица. Странка подноси захтев уз пратећу документацију, лекарска комисија даје налаз и мишљење о проценту инвалидитета. По окончању административног поступка странка добија решење, које подлеже ревизији од стране другостепеног органа.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма
  документа
  Напомена
  Медицинска
  документација
  Медицинска установаОригиналПодносилац
  захтева
  Лична карта
  подносиоца захтева
  Надлежни орган
  унутрашњих послова
  Оверена
  копија
  Подносилац
  захтева
  Извод из МКР за
  подносиоца захтева
  Одељење за управу и
  опште послове -
  Матична служба
  Прибaвљa сe
  пo службeнoј
  дужнoсти
  Уверење о
  држављанству
  Републике Србије
  Одељење за управу и
  опште послове -
  Матична служба
  Прибaвљa сe
  пo службeнoј
  дужнoсти
  Уверење о
  околностима
  задобијања
  оштећења
  организма
  Надлежни војни или
  други надлежни орган
  ОригиналПодносилац
  захтева
  Налаз и мишљење
  лекарске комисије
  Лекарска комисија
  надлежна за давање
  налаза у поступку
  признавања права
  војном инвалиду
  ОригиналПо службеној
  дужности

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок. 166 или путем e-mail адресе boracko.invalidska@bor.rs

 • Накнада трошкова превоза за кориснике борачко-инвалидске заштите

  Сврха поступка је остваривање права корисника борачко – инвалидске заштите, (ратни и мирнодопски војни инвалиди / корисници породичне инвалиднине / цивилни инвалиди рата) на бесплатан превоз у локалном саобраћају. На усмени захтев са подацима о врсти коришћења права у службеној евиденцији се проналазе подаци о кориснику права и подносиоцу захтева се издаје уверење у сврху добијања бесплатних карата за вожњу у локалном саобраћају.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа

  Напомена
  Лична картаПолицијска управа
  Бор
  На увид

  Рок за решавање потпуног предмета: одмах.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок. 166 или путем e-mail адресе boracko.invalidska@bor.rs

 • Дечији додатак

  Сврха административног поступка је остваривање права на дечији додатак. Уз захтев који се преузима у Услужном центру Градске управе (образац ДД-1, односно ДД-1а/ДД-1б.) за  признавање права на дечији додатак, странка подноси прописану документацију од значаја за решавање у овом поступку. Странка по окончању поступка добија решење.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Уверење о држављанствуЗа подносиоца захтева- приликом првог подношења захтеваОдељење за управу и опште пословеОригиналПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Извод из матичне књиге рођенихЗа сву децу-приликом првог подношења
  захтева
  Одељење за управу и опште пословеОригиналПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Пријава
  пребивалишта
  За децу-приликом првог
  подношења захтева
  Полицијска
  управа
  Копија
  Пријава
  пребивалишта
  За децу-приликом првог
  подношења захтева
  Полицијска
  управа
  Копија
  Лична картаЗа подносиоца захтева и свих одраслих чланова породице/домаћинства
  -приликом првог
  подношења захтева
  Полицијска
  управа
  Копија
  Потврда о катастарским приходима у претходној години из места рођења и
  становања
  За сваког члана породице или заједночког
  домаћинства-приликом првог подношења
  захтева, а касније по
  потреби
  Републички геодетски завод
  - Служба за катастар непокретности

  Оригинал
  Прибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти
  Пореско уверењеЗа сваког члана породице или заједничког
  домаћинства-приликом првог подношења
  захтева, а касније по
  потреби
  Пореска управа и Локална пореска администрацијаОригиналПрибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти

  Докази о чињеницама у вези непокретности или стамбеног простора-Извод из земљишних књига/уверење о катастарском приходу/уговор о куповини непокретности, решење о порезу
  Приликом првог подношења захтева, а касније по потребиРепублички геодетски завод
  - Служба за катастар непокретности

  И други надлежни орган
  Копија
  Потврда о укупно исплаћеним приходима за три месеца који претходе месецу у коме се
  подноси захтев
  Прилаже се уз сваки поднети захтев за сваког радно способног чланаПослодавацОригинал
  Школске потврдеЗа сву децу школског узраста ( 7-26 година) приликом првог подношења захтева, а касније по потреби –
  промена школе
  Образовне установеОригиналПрибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти
  Потврда о стажу осигурања и пензијиПрилаже се уз сваки поднети захтев за сваког радно способног чланаПИООригиналПрибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти
  Потврда о
  статусу незапослености
  Прилаже се уз сваки
  поднети захтев за сваког радно способног члана
  НЗСОригиналПрибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-472 или путем e-mail адресе gordana.stefanovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за остваривање права на дечији додатак

 • Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања

  Сврха поступка је остваривање права на накнаду трошкова боравка деце предшколског узраста без родитељског старања смештених у установу социјалне заштите у предшколској установи која се налази у мрежи установа коју утврђује Град у висини учешћа корисника у цени услуге. Деца без родитељског старања која су у старатељским или хранитељским породицама остварују ово право под условом да је за њих остварено право на дечији додатак. Поступајући по поднетом захтеву (образац захтева ДБС ) родитеља, установе социјалне заштите, хранитеља или  старатеља доноси се решење о признавању права на накнаду трошкова боравка.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Акт установе социјалне заштите о смештају у установу, односно решење надлежног органа старатељства о смештају у хранитељску односно старатељску
  породицу
  За дете смештено у хранитељску односно старатељску породицуДом за децу/Центар за социјални радКопијаПрибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти
  Решење о оствареном праву на дечији додатакЗа дете смештено у хранитељску односно старатељску
  породицу
  Градска управаКопијаПрибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти
  Потврда предшколске установе да је дете уписано у редовну, односно посебну васпитну групу са подацима у погледу дужине трајања
  дневног боравка детета
  Предшколска установаОригинал
  Потврда о остваривању накнаде зараде за време одсуства са рада ради ПНД односно осталих накнада по
  основу
  Градска управаОригиналПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Потврда предшколске установе о висини учешћа корисника у
  цени услуге
  Предшколска установаПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-472 или путем e-mail адресе gordana.stefanovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања

 • Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи

  Сврха поступка је остваривање права на накнаду трошкова боравка деце предшколског узраста за кориснике новчане социјалне у предшколској установи која се налази у мрежи установа коју утврђује Град у висини учешћа корисника у цени услуге. Деца корисника новчане социјалне помоћи остварују ово право под условом да им је признато право на новчану социјалну помоћ. Поступајући по поднетом захтеву (образац ДНСП ) родитеља, хранитеља или старатеља доноси се решење о признавању права на накнаду трошкова боравка.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Потврда установе социјалне
  заштите о остваривању права на социјалну помоћ породице
  Центар за социјални радОригиналПрибaвљa сe
  пo службeнoј дужнoсти
  Потврда предшколске установе о висини учешћа корисника у
  цени услуге
  Предшколска установаПрибaвљa сe
  пo службeнoј дужнoсти
  Потврда предшколске установе да је дете уписано у редовну, односно посебну васпитну групу са подацима у погледу дужине
  трајања дневног боравка детета
  Предшколска установаКопија
  Решење надлежног органа старатељства о смештају детета у старатељску-хранитељку
  породицу
  Центар за социјални радКопија

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-472 или путем e-mail адресе gordana.stefanovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника новчане социјалне помоћи

 • Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју

  Сврха поступка је остваривање права на накнаду дела трошкова боравка деце предшколског узраста са сметњама у развоју која се налази у мрежи установа коју утврђује Град у висини учешћа корисника у цени услуге. Деца са сметњама у развоју остварују ово право под условом да није остварено право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета,односно осталих накнада по основу посебне неге детета. Поступајући по поднетом захтеву (образац ДСР) родитеља, установе социјалне заштите, хранитеља или старатеља доноси се решење о признавању права на накнаду трошкова боравка.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Потврда установе социјалне
  заштите о остваривању права на социјалну помоћ породице
  Центар за социјални радОригиналПрибaвљa сe
  пo службeнoј дужнoсти
  Потврда предшколске установе о висини учешћа корисника у
  цени услуге
  Предшколска установаПрибaвљa сe
  пo службeнoј дужнoсти
  Потврда предшколске установе да је дете уписано у редовну, односно посебну васпитну групу са подацима у погледу дужине
  трајања дневног боравка детета
  Предшколска установаКопија
  Решење надлежног органа старатељства о смештају детета у старатељску-хранитељку
  породицу
  Центар за социјални радКопија

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-472 или путем e-mail адресе gordana.stefanovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом

 • Финансирање целодневног боравка трећег детета у предшколској установи

  Сврха поступка је остваривање права на накнаду трошкова целодневног боравка трећег детета предшколског узраста у предшколској установи која се налази у мрежи установа коју утврђује Град. Треће дете у породици остварује ово право независно од материјалне ситуације породице. Поступајући по поднетом захтеву родитеља, хранитеља или старатеља доноси се решење о признавању права на накнаду трошкова боравка.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична карта подносиоца захтева – за
  оба родитеља
  Полицијска управаКопија
  Извод из матичне књиге рођенихЗа сву децу у породициОдељење за управу и опште
  послове
  ОригиналПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Пријава пребивалиштаЗа децу у породициПолицијска управаКопијаПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Потврда предшколске
  установе да је дете уписано у предшколску
  установу
  Предшколска
  установа
  Копија

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-472 или путем e-mail адресе gordana.stefanovic@bor.rs

 • Процена потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

  Сврха поступка је процена потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику. Додатна подршка обезбеђује се детету или ученику из друштвено осетљивих група, коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању, здравству или социјалној заштити. Поступак се покреће по захтеву родитеља или старатеља или по службеној дужности – на иницијативу образовне, здравствене или установе социјалне заштите, односно пружаоца услуга социјалне заштите, уз сагласност родитеља, односно старатеља детета или ученика, а окончава доношењем мишљења Интерресорне комисије, које се доставља странци.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Медицинска документацијаЗдравствена
  установа

  Оригинал
  Педагошки профилШколаОригинал
  Индивидуални образовни
  план
  ШколаОригинал

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/427-579 или путем e-mail адресе suzana.radovanovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева/иницијативу комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене

 • Накнада трошкова ВТО

  Сврха административног поступка је стицање права на накнаду трошкова вантелесне оплодње. На писмени захтев странке која прилаже потребну документацију орган доноси решење о признавању права на накнаду трошкова ВТО. Поступак се покреће по захтеву брачног/ванбрачног партнера, а окончава доношењем решења.

  Документација

  Назив
  документа
  УсловиИздавалац документаФорма
  документа
  Напомена
  Доказ о броју чланова домаћинства са именима и презименима и ЈМБГИзвод уз матичне књиге рођених/венчаних/ Изјава два сведока дата пред надлежним
  органом/Извод из књиге држављана
  Градска управа / НотарКопија / ОригиналИзвод из матичне књиге рођених/венча них прибавља се по
  службеној дужности
  Лична картаМинистарство унутрашњих
  послова
  Копија
  Медицинска документацијаМедицинска установаОригинал на увид / копија
  Здравствена књижицаОверена / важећаРепублички фонд за
  здравствено осигурање
  Очитана

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос
  таксе
  Број рачунаПозив
  на број
  Републичка административна таксаРепубличка административна такса80,00840-742221843-
  57
  97 17-027

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/427-579 или путем e-mail адресе suzana.radovanovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за остваривање права на накнаду трошкова вантелесне оплодње

 • Новчана помоћ незапосленој породиљи до навршене прве године живота детета

  Сврха поступка је остваривање права незапослене породиље на новчану помоћ до навршене прве године живота детета. Незапослена породиља право на новчану помоћ остварује за своје прворођено, другорођено и трећерођено дете уколико има пријављено пребивалиште на територији града Бора најмање 2 године пре подношења захтева. Поступак се покреће по захтеву незапослене породиље и по окончању административног поступка, доноси се решење о признавању права на новчану помоћ које се доставља подносиоцу захтева и Одељењу за финансије.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Доказ – уверење о незапосленостиНационална служба за
  запошљавање
  ОригиналПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Уверење о кретању пребивалишта за подносиоца захтева
  и новорођенче
  Полицијска управа у БоруОригиналПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Лична карта за подносиоца захтеваПолицијска управаОчитана лична карта/копија личне
  карте без чипа
  Извод из матичне књиге рођенихза сву мајчину децуза сву мајчину децуОригинали или копије уз оригинал на увидПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Картица текућег рачунаБанкаКопија уз оригинал на увидПредаје странка
  Уверење о држављанству за мајку (подносиоца)Одељење за управу и опште послове-матична службаОригинал/Копија уз оригинал на увидПрибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти
  Уверење надлежног органа старатељства да непосредно брине о детету за које је поднела
  захтев.
  Центар за социјални рад Бор, Ул Војске Југославије број 11Оригинал/Копија уз оригинал на увидПрибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.134 или путем e-mail адресе marija.sm@bor.rs

 • Једнократна новчана помоћ породиљама

  Сврха поступка је остваривање права на новчану помоћ породици са децом ради подстицаја рађања деце на територији града Бора и задовољење основних потреба деце. Ово право остварује мајка за своје прворођено, другорођено, трећерођено, четвторођено дете под условом да има држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији града Бора најмање 2 године пре подношења захтева. Поступак се покреће по захтеву мајке детета и по окончању  административног поступка, доноси се решење о признавању права на новчану помоћ које се доставља подносиоцу захтева и Одељењу за финансије.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма
  документа
  Напомена
  Уверење о кретању пребивалишта за
  подносиоца захтева и новорођенче
  Полицијска управа у БоруОригинал/Копија уз оригинал на увидПрибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти
  Лична карта за подносиоца захтеваПолицијска управаОчитана лична карта/ копија личне карте без
  чипа
  Оригинал
  Извод из матичне књиге рођенихза сву
  мајчину децу
  Одељење за управу и
  опште послове-матична служба
  Оригинали/
  копије уз оригинал на увид
  Прибaвљa сe
  пo службeнoј дужнoсти
  Картица текућег
  рачуна
  БанкаКопија уз
  оригинал на увид
  Предаје
  странка
  Уверење о држављанству за мајку(подносиоца)Одељење за управу и опште послове-матична службаОригинал/копија уз оригинал на увидПрибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти
  Уверење надлeжног органа старатељства да непосредно брине о детету за које је поднела
  захтев.
  Центар за социјални рад Бор, Војске Југославије 11Оригинал/копија уз оригинал на увидПрибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.134 или путем e-mail адресе marija.sm@bor.rs

 • Накнада зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета

  Сврха поступка је остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета. По окончању поступка, Градска управа доноси решење о праву на накнаду зараде, које обавезно садржи дужину коришћења права на накнаду, њену висину. Решење се доставља кориснику права и послодавцу.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Мишљење о здравственом стању дететаМишљење
  изабраног лекара детета
  Првостепена комисија за вештачење
  здравственог
  стања детета
  Оригинал
  Извештај за извод из матичне књиге рођенихЗа децу подносиоца захтеваЦентрални регистарОригиналПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Решење послодавца о праву на посебну негу дететаПозитивно Мишљење о здравственом стању детета првостепене комисијеПослодавацОригинал
  Извештај о пријави на обавезно социјално
  осигурање
  РФЗОПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Копија картице текућег рачуна подносиоца
  захтева
  Банка
  Извештај о евидентираним основицамаОригиналПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255  локал 166 или путем e-mail адресе nela.krzanovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета

 • Накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

  >> Обавештење 26.02.2024 <<

  Сврха поступка је остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета. Странка добија решење којим се остварује право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета. Решење се доставља кориснику права и послодавцу.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Извештај о привременој спречености за рад у време породиљског
  одсуства - дознака
  Надлежна
  здравствена установа
  Оригинал
  Извештај за извод из матичне књиге рођенихЗа децу
  подносиоца захтева
  Централни регистарОригиналПрибaвљa сe
  пo службeнoј дужнoсти
  Решење о праву на породиљско одсуство и
  негу детета
  ПослодавацОригинал
  Извештај о привременој спречености за рад за време одржавања
  трудноће - дознака
  Надлежна
  здравствена установа
  Копија
  Извештај о пријави на
  обавезно социјално осигурање
  ОригиналПрибaвљa сe
  пo службeнoј дужнoсти
  Извештај о
  евидентираним основицама
  ОригиналПрибaвљa сe
  пo службeнoј дужнoсти
  Копија картице текућег рачуна подносиоца
  захтева
  Подносилац захтева

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/427-579 или путем e-mail адресе nela.krzanovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

 • Родитељски додатак

  Право на родитељски додатак остварује се на основу поднетог захтева мајке или оца уколико је мајка страни држављанин, није жива, напустила је дете, лишена је родитељског права, или је из објективних разлога спречена да непосредно брине о детету . Родитељски додатак остварује се за прво, друго, треће и четврто дете, а за пето дете посебно решење доноси Министарство рада и социјалне политике. Странка по окончању поступка добија решење.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац
  документа
  Форма
  документа
  Напомена
  Уверење о
  држављанству подносиоца захтева
  Централни регистарОригиналПрибaвљa сe
  пo службeнoј дужнoсти
  Извештај за извод из
  матичне књиге рођених
  За децу
  подносиоца захтева
  Централни регистарОригиналПрибaвљa сe
  пo службeнoј дужнoсти
  Прибaвљa сe
  пo службeнoј дужнoсти
  За подносиоца захтева и за децу подносиоца
  захтева
  Полицијска управаКопијаПрибaвљa сe
  пo службeнoј дужнoсти
  Документ грађана (е ЗУП)За подносиоца захтеваПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Подаци о живорођеној дециПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Упит за податке потребне за решевање захтева за остваривање права на родитељски
  додатак
  Центар за социјални радПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Потврда о редовном похађењу предшколске и школске установеДеца претходног реда рођења предшколског или школског
  узраста
  Предшколске установе и основне школеПрибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти
  Потврда о редовној вакцинацији децеРођено и претходно
  рођена деца
  Здравствене установеПрибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

  Захтев се подноси у породилишту, а у изузетним случајевима и на захтев мајке може се поднети и у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/427-579 или путем e-mail адресе nela.krzanovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за остваривање права на родитељски додатак мајке

  Образац захтева за остваривање права на родитељски додатак мајке која је страни држављанин

  Образац захтева за остваривање права на родитељски додатак оца

  Образац захтева за остваривање права на родитељски додатак оца који је страни држављанин

 • Остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета

  Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета остварује се на основу поднетог захтева мајке уз прилагање прописаних доказа. Право на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета остварује мајка која је у периоду од 18 месеци пре рођења детета остварила приходе ау моменту рођења детета је незапослена и није остварила право на новчану накнаду по основу незапослености, по основу самосталног обављања делатности, као носилац породичног пољопривредног газдинства које има статус лица које самостално обавља делатност према закону којим се уређује порез на доходак грађана, по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, по основу уговора о делу, по основу ауторског права и по основу уговора о правима и обавезама директора ван радног односа. Странка по окончању поступка добија решење.

  Документација

  Назив документаУсловиУсловиФорма
  документа
  Напомена
  Извештај о пријави на обавезно социјално осигурањеПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Копија картице текућег рачуна подносиоца
  захтева
  Подносилац захтева
  Извештај за извод из матичне књиге рођенихЗа децу подносиоца захтеваПрибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти
  Потврда о основици на коју су плаћени доприноси за последњих 18 месеци који претходе месецу рођења детета или
  месецу отварања одржавања трудноће
  Министарство финансија пореска управаПрибaвљa сe пo службeнoј дужнoсти

  Извештај о евидентираним основицама
  Прибaвљa сe пo службeнoј
  дужнoсти

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/427-579 или путем e-mail адресе nela.krzanovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета

 • Вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на одсуство са рада или рада са половином радног времена ради посебне неге детета

  Сврха поступка је остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета. По окончању поступка, Првостепена комисија даје мишљење о потреби и дужини трајања, да подносилац захтева због здравственог стања детета одсуствује са рада ради посебне неге детета, односно да ради са половином пуног радног времена. Мишљење се доставља кориснику права и послодавцу.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Налаз изабраног лекара који садржи процену функционалности детета по развојним доменима, или образац пријаве детета са
  сметњама у развоју
  Надлежна
  здравствена установа
  Оригинал
  Налази других лекара специјалистаНалази других лекара специјалистаКопија
  Налази здравствених сарадникаКопија
  Друга документација битна за остваривање праваКопија

  Захтев се подноси у Општинској или Градској управи радним даном од 7.00 до 15.00 часова према месту пребивалишта подносиоца захтева, а вештачење здравственог стања детета обавља се у Регионалним центрима јединица локалне самоуправе где Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање има Филијалу а све потребне информације можете добити на телефон 030/423-255 лок.166 или путем e-mail адресе nela.krzanovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена по основу посебне неге детета

 • Статус енергетски заштићеног купца

  Сврха административног поступка је стицање статуса енергетски заштићеног купца односно права на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије, односно природног гаса. Услов за стицање статуса је прописан укупни месечни приход за домаћинство, а према броју чланова домаћинства, непоседовање другог стамбеног простора осим стамбеног простора који одговара потребама домаћинства и дозвољена потрошња количине електричне енергије, односно природног гаса. Поступајући по захтеву подносиоца, доноси се уверење о стицању статуса енергетски заштићеног купца које се доставља подносиоцу захтева а списак са лицима која су стекла статус енергетски заштићеног купца у месецу подношења захтева енергетском субјекту надлежном за снабдевање.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма
  документа
  Напомена
  Доказ о броју чланова домаћинства са именима и презименима и ЈМБГИзвод уз матичне књиге рођених/венчаних/Градска управаКопија/ ОригиналИзвод из матичне књиге рођених/венча них прибавља се по службеној
  дужности
  Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинстваПотврда за последња 3 месецаРепублички фонд за пензијско и инвалидско осигурање/ Послодавац/Школа/
  Национална служба за запошљавање
  Oригинал
  Доказ о поседовању непокретности и
  приходима од непокретности
  Из места пребивалишта и места рођењаРепублички геодетски завод - Служба за
  катастар непокретности Бор
  ОригиналПрибавља се по службеној
  дужности о трошку странке
  Уверење пореске управе да ли подносилац захтева поседује имовину која подлеже
  опорезивању
  Из места пребивалишта и места рођењаПореска управаОригиналПрибавља се по службеној дужности о трошку странке
  Доказ о праву својине на непокретности у којој живи
  домаћинство
  Надлежни суд/Републички геодетски завод - Служба за катастар
  непокретности Бор

  Копија
  Доказ о закупу стана/кућеУ случају да подносилац захтева није власник
  породичне стамбене куће
  Надлежни судОригинал/ Копија
  Последњи рачун за електричну енергију, односно заЕлектропривреда СрбијеОригинал/ Копија
  Изјава два сведока дата пред
  надлежним органом
  НотарОригинал
  Доказ о уплати републичке административне таксеСамо када се документ прибавља по службеној дужности о трошку странкеПошта/БанкаЗа документ који издаје Републички геодетски
  завод

  Рок за решавање по Закону о општем управном поступку.

   Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, Бор, радним даном од 7.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030/427-579 или путем e-mail адресе suzana.radovanovic@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за стицање статуса енергетски угроженог купца

  Образац захтева за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања

   

 • ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЛЕЧЕЊА МАЛОЛЕТНЕ ДЕЦЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА