Кабинет Градоначелника врши стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове који се односе на: остваривање надлежности и овлашћења градоначелника, заменика градоначелника и Градског већа; припрему за радне и друге састанке градоначелника, заменика градоначелника и Градског већа; праћење активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине Града; послове интерне контроле; координирање активности на остваривању јавности рада органа Града; пријем странака, распоређивање аката и предмета и сређивање документације који се односе на градоначелника, заменика градоначелника и Градског већа; послове везане за представке и притужбе грађана; сарадњу са медијима; учествовање у изради и уређивању гласила Града, информатора Града и других информативно-пропагандних материјала у Граду; припрему и ажурирање Интернет сајта Града.

Кабинет градоначелника

Наташа Николовски Смиљковић, шеф кабинета

тел: 030 423 980

факс: 030 423 310

мејл: aleksandar.milikic@bor.rs