ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БОРА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БОРА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2023 ГОДИНЕ ГОДИНУ


ДОСТУПНА РАДНА СНАГА

Запосленост и незапослености у граду Бору

Запосленост и зараде
Регистровани запослени
према општини рада 12962 (2020)
према општини пребивалишта 13938 (2020)
Регистровани запослени према општини пребивалишта у односу на број становника (%) 32 (2020)
Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД) 69468 (2020)
Регистровани незапослени 3887 (2020)
Регистровани незапослени на 1 000 становника 88 (2020)

 

Запосленост и зараде
Регистровани запослени
према општини рада 14336 (2021)
према општини пребивалишта 14919 (2021)
Регистровани запослени* према општини пребивалишта у односу на број становника (%)1 35 (2021)
Просечне зараде без пореза и доприноса
(РСД)1
77390 (2021)
Регистровани незапослени 2843 (2022)
Регистровани незапослени на 1 000 становника2 83 (2021)

Регистровани запослени 2019-2022.године

2019 2020 2021 2022
A – Пољопривреда, шумарство и рибарство 56 58 66 B – Рударство 2468 2720 3777 C – Прерађивачка индустрија 2334 2277 2364 D – Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 265 256 272 E – Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности 412 405 404 F – Грађевинарство 482 562 683 G – Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала 1216 1271 1293 H – Саобраћај и складиштење 603 559 546 I – Услуге смештаја и исхране 339 381 390 J – Информисање и комуникације 142 138 131 K – Финансијске делатности и делатност осигурања 136 134 125 L – Пoсловање некретнинама 30 31 31 M – Стручне, научне и техничке делатности 535 571 626 N – Административне и помоћне услужне делатности 310 328 335 O – Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање 762 750 736 P – Образовање 956 942 981 Q – Здравствена и социјална заштита 1051 1058 1056 R – Уметност; забава и рекреација 235 251 261 S – Остале услужне делатности 165 181 180 Регистровани запослени 2016-2019.године

2016 2017 2018 2019
1. Interneto svetainių, teisiniai, finansiniai, techniniai ir medicininių tekstų vertimai https://skrivanek.lt/vertimu-sritys/medicina-farmacija-ir-klinikiniai-tyrimai/. Рударство 2.034 2.015 1.976 2.468
2. Прерађивачка индустрија 2.658 2.366 2.452 2.334
3.Трговина и поправка моторних возила 1.430 1.382

 

1.333 1.333
4. Здравствена и социјална заштита 1.060 1.055 1.053 1.053
5. Образовање 985 975 965 965
6. Државна управа и обавезно соц.осиг. 758 774 770 770
7. Саобраћај и складиштење 594 766 752 752
 8.Стручне, научне и техничке делатности 398 452 526 526
9.. Грађевинарство 305 439 527 527
10.Снабдевањe водом,управљ.отп.водама 340 341 320 320
11. Услуге смештаја и исхране 275 280 319 319
12.Административне и помоћне усл. дел. 330 314 317 317
  13.Снабдевање електр. енергијом, гасом и паром 288 374 359 359
14. Уметност, забава и рекреација 254 249 250 250
15. Остале услужне делатности 165 166 172 172
17. Информисање и комуникације 133 129 126 126
16. Финансијске делатности 160 160 142 142
18.Пољопривреда, шумарство и рибарство 69 60 67 67
19. Пословање некретнинама 24 25 31 31

Упоредни преглед броја запослених лица по секторима и према општини рада, према подацима Републичког завода за статистику, био је следећи:

 

Детаљније о доступној радној снази  града Бора можете се информисати овде:

Незапослена лица - подручје рада, занимања, пол старост - септембар 2021

БИЛТЕН БОРСКИ ОКРУГ 12/2022

 


ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

СРЕДЊОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Гимназија “Бора Станковић” -Бор

Смерови :

  • Друштвено језички смер -30 ученика
  • Природно математички смер -30 ученика

 Машинско-електротехничка школа – Бор

Смерови

1.Подручје рада: Машинство и обрада метала –

Машински техничар за компјутерско конструисање – 30 ученика
Машински техничар моторних возила -30 ученика

2.Подручје рада: Електротехника

Администратор рачунарских мрежа – 30 ученика
Електротехничар рачунара -30 ученика

3.Подручје рада: Саобраћај

Техничар друмског саобраћаја -30 ученика

Возач моторних возила -30 ученика


Економско-трговинска школа – Бор

Подручје рада ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА садржи области:

Економију
Право и администрацију
Безбедност
Област економија

Обухвата образовне профиле/ квалификације које оспособљавају ученике за обављање послова у области финансија, банкарства и осигурања, пословне администрације и комуникације, комерцијалних послова, послова на царини и слично.

Активни образовни профили у овој области су:

1.економски техничар -30 ученика

2.финансијски техничар-30 ученика

3.царински техничар-30 ученика

4.пословни администратор -30 ученика

5.финансијски администратор -30 ученика

6.службеник у банкарству и осигурању и комерцијалиста-30 ученика

Последња развијена квалификација је финансијско – рачуноводствени техничар -30 ученика

 

Област право и администрација

Обухвата образовне профиле/ квалификације које оспособљавају ученике за обављање послова јавне управе и обављање правно-административних послова. Образовни профили који су тренутно у образовном систему су правни техничар по чијем програму се образују ученици трећег и четвртог разреда и образовни профил правно-пословни техничар који је уведен у систем 2019.године. Образовни профил биротехничар је још увек присутан у завршним разредима школе за ученике са оштећеним видом. Потреба за овим образовним профилом више не постоји и зато је прешао у форму пасивних профила.

 

Област безбедност

Обухвата образовне профиле / квалификације које оспособљавају ученике за обављање послова обезбеђивање и заштиту различитих врста објеката, средстава, предмета и лица, као и обављање послова превенције од пожара и гашења пожара.

Образовни профили који се школују у овој области су:

1.техничар обезбеђења -30 ученика

2.техничар заштите од пожара-30 ученика


Техничка школа – Бор

СМЕРОВИ

1.Подручје рада: Хемија, неметали  и графичарство

Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање -30 ученика

2.Подручје рада: Геологија, рударство и металургија

Рударски техничар-30 ученика

Руководилац механизацијом  у поршинској експлатацији-30 ученика