Одељење за управу и опште послове обавља послове који се односе на: унапређење рада и модернизацију послова Градске управе, примену закона и других прописа о општем управном поступку у Градској управи; обавештавање грађане о остваривању њихових права у Градској управи; за Скупштину Града, Градоначелника, Градску управу и Градско правобранилаштво, све или поједине послове који се односе на: вођење персоналне евиденције и стручне послове у вези са радним односима; организацију рада писарнице, организацију и координацију рада Градског услужног центра, коришћење биротехничких и других средстава и опреме, информатике и АОП за потребе органа града; безбедност и заштиту здравља запослених и на заштиту од пожара; коришћење одржавање зграда и простора и обезбеђење других услова рада за Градску управу; спровођење поступака јавне набавке и набавке за потребе Скупштине Града, Градоначелника, Градског већа и Градске управе; обезбеђивање рационалног коришћења пословног простора; превоз моторним возилима и друге сервисне услуге; доставу грађанима путем курирске службе; вођења бирачких спискова; решавање у управном поступку, ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари. За извршавање одређених послова из изворне надлежности града, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана на територији насељених места образују се месне канцеларије. Месне канцеларије се образују за следећа подручја:

Месна канцеларија Брестовац, за насељено место Брестовац;
Месна канцеларија Бучје, за насељено место Бучје;
Месна канцеларија Горњане, за насељено место Горњане;
Месна канцеларија Доња Бела Река, за насељено место Доња Бела Река;
Месна канцеларија Злот, за насељено место Злот;
Месна канцеларија Кривељ, за насељено место Кривељ;
Месна канцеларија Лука, за насељено место Лука и Топла;
Месна канцеларија Метовница, за насељено место Метовница;
Месна канцеларија Оштрељ, за насељено место Оштрељ;
Месна канцеларија Слатина, за насељено место Слатина;
Месна канцеларија Танда, за насељено место Танда;
Месна канцеларија Шарбановац, за насељено место Шарбановац.

Послови месне канцеларије за град Бор обављају се у седишту Градске управе. Месна канцеларија врши послове који се односе на лична стања грађана, вођења матичних књига, издавања бирачких спискова, оверу пописа, преписа и рукописа, обавља административнотехнничке и друге послове око зборова грађана које организује Градоначелника или председник Скупштине града и др. месним канцеларијама могу се обављати одређени послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује Градоначелника са представником органа, организација и установа за које обављају послове. Месне канцеларије могу вршити административне послове за сеоске месне заједнице у Граду, које немају секретара месне заједнице, на основу решења начелника Градске управе. Месне канцеларије врше одређене послове за потребе месне заједнице које им на основу договора са саветом месне заједнице повери Скупштина Града. Врши и друге послове које му наложи начелник Градске управе у оквиру свог делокруга рада.

Начелник Радисав Филиповић, дипломирани правник

тел: 030 423 255 лок. 135

мејл: radisav.filipovic@bor.rs