• Приступ информацијама - Инфо
 • Приступ информацијама - Формулари
 • Новица Марељ

  Лице овлашћено за поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја упућеним Градској управи Бор као органу

  Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети на исти начин на који се подноси и сваки други захтев.

  У захтеву треба навести која се информација тражи, назив органа од кога се информација тражи, подаци о тражиоцу информације као и начин достављања информације. Тражилац информације у захтеву не мора навести разлог тражења информације. Тражилац у захтеву наводи на који начин жели да му се омогући право на приступ информацијама односно наводи да ли жели увид, да ли копију документа, да ли жели докуменат у електронском облику.

  Корисник, односно тражилац информације: сваки грађанин и правно лице

  Поступак

  Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац информације може поднети писменим путем. Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Обрасци за подношење захтева налазе се на инфо-пулту Градском услужном центру и на веб-сајту града.

  Захтев мора садржати:

  Назив органа власти: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА, Ул. Моше Пијаде бр. 3.

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

  Име, презиме и адресу тражиоца

  Што прецизнији опис информације која се тражи

  Захтев може садржати:

  и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Писмени захтев се може поднети и лично на шалтеру број 1 у Градском услужном центру.

  Тражилац се може обратити и усменим захтевом који се саопштава у записник који води овлашћено лице органа власти за приступ информацијама од јавног значаја Тражилац од органа јавне власти може да захтева:

  • Обавештења да ли поседује тражену информацију;
  • Да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију;
  • Да му изда копију тог документа;
  • Да му достави копију документа поштом, или на други начин.

  Одлучивање по захтеву

  Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота, или слободе неког лица, односно за угрожавање, или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

  Накнада

  Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан;

  Издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се у обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије;

  Код упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања.

  Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи тражену информацију су:

  • Новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива;
  • Удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и
  • Сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона, односно ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи, или на интернету.

  Жалба

  Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

  Рок: 15 дана од дана достављања решења органа власти.

  Адреса повереника:

  Повереник за информације од јавног значаја,

  Ул. Булевар краља Александра бр. 42 11000

  Б Е О Г Р А Д

 • ЗAХТEВ ЗA ПРИСТУП ИНФOРМAЦИJИ OД JAВНOГ ЗНAЧAJA

  Преузмите датотеку:
  wordЗAХТEВ ЗA ПРИСТУП ИНФOРМAЦИJИ OД JAВНOГ ЗНAЧAJA.doc


  ЖAЛБA ПРOТИВ OДЛУКE OРГAНA ВЛAСТИ

  Преузмите датотеку:
  wordЖAЛБA ПРOТИВ OДЛУКE OРГAНA ВЛAСТИ.doc


  ЖAЛБA КAДA СE НИJE OДЛУЧИВAЛO ПO ЗAХТEВУ (ЋУТAЊE УПРAВE)

  Преузмите датотеку:
  wordЖAЛБA КAДA СE НИJE OДЛУЧИВAЛO ПO ЗAХТEВУ (ЋУТAЊE УПРAВE).doc


  ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид документа који садржи тражену информацију о изради копије

  Преузмите датотеку: 
  wordОБАВЕШТЕЊЕ.doc


  СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА сачињена на основу чл.16.ст.9.Закона, у предмету поступања по захтеву тражиоца информација

  Преузмите датотеку: 
  wordСЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА.doc