Служба за скупштинске послове обавља послове који се односе на: стручне и организационе послове за Скупштину Града и Градско веће и њихових радних тела, Градоначелника и радних тела која он образује (именује), а који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама, архивирање, чување изворних докумената, израду записника и вођење евиденције о одржаним седницама, представкама и притужбама грађана, избору, именовањима и одликовањима; давање правних мишљења и обављање нормативно-правних послова за потребе председника Скупштине и одборнике, Градоначелника и Градског већа, а који нису у надлежности одељења Градске управе, као и у вези са другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду, укључујући и послове за месне заједнице; врши стручне и организационе послове у области информисања за Скупштину, Градоначелника, Градско веће и Градску управу, о ставовима и мишљењима која се износе у јавност поводом донетих градских аката, информисање одборника у Скупштини; обезбеђивање услова за рад акредитованих новинара у Скупштини; информативно – пропагандну активност и друге стручне послове у области информисања; врши припремне активности ради промоције Града и привлачења инвестиција; врши послове израде програма за аутоматску обраду података; обавља и послове протокола за потребе органа Града и Градске управе; обавља послове умножавања материјала за потребе органа Града. Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Градском управом – из делокруга рада службе. Врши и друге послове које му наложи начелник Градске управе у оквиру свог делокруга рада.