ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОРГАНА ГРАДА БОРА

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СКУПШТИНЕ ГРАДА БОРА

СКУПШТИНА ГРАДА БОРАПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕСЕКРЕТАР СКУПШТИНЕСТАЛНА РАДНА ТЕЛАПОСЕБНА РАДНА ТЕЛАПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛАЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКАСКУПШТИНЕСАВЕТИКОМИСИЈЕ

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ИЗВРШНИХ ОРГАНА ГРАДА БОРА

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДАЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДАГРАДСКО ВЕЋЕПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГВЕЋАЧЛАНОВИ ГРАДСКОГВЕЋАРАДНА ТЕЛАСТАЛНА РАДНА ТЕЛАИЗВРШНИ ОРГАНИГРАДА БОРАПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА