Административни поступци матичне службе ГУ Бор:

 • Промена личног имена

  Сврха административног поступка је промена личног имена. Право на промену личног имена има свако лице које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање. Дете које је навршило 10. годину живота и које је способно за расуђивање има право на давање сагласности за промену личног имена. Захтев за промену личног имена подноси се Градској управи на чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште, односно боравиште. Градска управа која прихвати захтев за промену личног имена, тако што надлежни орган донесе одговарајуће решење, дужна је да о томе обавести надлежног матичара ради уписа промене личног имена у матичну књигу рођених и венчаних и орган који води евиденцију о пребивалишту грађана. Жалбу против решења о одбијању захтева за промену личног имена подносилац може изјавити министарству надлежном за породичну заштиту у року од 15 дана од дана пријема решења.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Извод из матичне књиге рођенихОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Уверење о држављанствуОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Извод из матичне књиге венчанихУколико је лице у бракуОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Пресуда о разводу
  брака
  Надлежни судОригинал
  Уверење о
  пребивалишту
  Полицијска управаОригинал
  Уверење да се против лица не води судски
  поступак
  Надлежни судОригинал
  УверењеПореска управаОригинал
  Уверење о
  регулисаној војној обавези
  За мушкарцеНадлежни орган - војн одсекОригинал
  УверењеПрекршајни судОригинал
  Лична картаПолицијска управаКопија

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив на број
  Републичка административна таксаБуџет Републике Србије940840-742221843-5797 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета:

  Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана, од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок.118 и путем e-mail адресе tatjana.geocelovic@bor.rs

   

  Преузмите

  Образац захтева за промену личног имена

  Образац захтева за упис личног имена на језику и писму националних мањина у матичне књиге

 • Извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих

  Сврха поступка је издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, који се даље користи ради остваривања одређених права.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваПолицијска управаНа увид
  Доказ о уплати републичке административне таксеПошта/банкаОригинал
  Доказ о уплати накнадеПошта/банкаОригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив на број
  Накнада за услугеБуџет града Бора100,00840-742341843-2497 17-027
  Републичка административна таксаБуџет Републике Србије520,00840-742221843-5797 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: oдмах

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, (шалтер 4), радним данима од 07.00 до15.00 часова или на сајту града Бора у одељку е-документа а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136 и путем e-mail адресе maticna@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за извод из матичне књиге рођених

  Образац захтева за извод из матичне књиге венчаних

  Образац захтева за извод из матичне умрлих

  Образац захтева за извод из матичне књиге рођених са сликом за децу

   

 • Извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, намењен иностранству

  Сврха поступка је издавање извода из матичне књиге умрлих ради остваривања права у иностранству. По окончању поступка странка добија извод из матичне књиге умрлих.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваПолицијска управаНа увид
  Доказ о уплати републичке административне таксеБанка/поштаОригинал
  Доказ о уплати накнадеБанка/поштаОригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накандеПрималацИзнос таксеБрј рачунаПозив на број
  Накнада за услугеБуџет града Бора150,00840-742341843-2497 17-027
  Репубичка административна таксаБуџет Републике Србије870,00840-742221843-5797 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: одмах

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136  и путем e-mail адресе maticna@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за извод из матичне књиге рођених

  Образац захтева за извод из матичне књиге венчаних

  Образац захтева за извод из матичне умрлих

  Образац захтева за извод из матичне књиге рођених са сликом за децу

   

 • Накнадни упис у матичну књигу рођених

  Сврха поступка је накнадни упис у матичну књигу рођених, ако услед више силе, ванредне ситуације или других сличних разлога упис није могао бити обављен у предвиђеном року. Поступак се води по службеној дужности или на захтев странке, односно лица које за то има непосредан и на закону заснован правни интерес, у складу с прописом којим се уређује општи управни поступак.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Извод из матичне књиге рођенихЗа родитељеОдељење за управуи опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Уверење о држаљанствуЗа родитељеОдељење за управуи опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Лична картаЗа родитељеПолицијска управаКопија
  Извод из матичне књиге венчанихЗа родитељеОдељење за управуи опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Уверење да лиц није уписано у матичну књигу рођенихНадлежна матична службаОригиналПровера у централном регистру
  Доказ о уплати накнадеБанка/поштаОригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив на број
  Републичка административна таксаБуџет Републике Србије940,00840-742221843-5797 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136 и путем e-mail адресе maticna@bor.rs

  Образац захтева за накнадни упис у матичну књигу рођених

   

 • Накнадни упис у матичну књигу умрлих

  Сврха административног поступка је накнадни упис у матичну књигу умрлих и добијање извода из матичне књиге умрлих ради регулисања одређених права (наслеђивање, породична пензија и сл.), ако услед више силе, ванредне ситуације или других сличних разлога поједини подаци нису могли бити уписани у матичну књигу умрлих. Ако се податак о смрти пријављује по истеку 30 дана од дана када се десила чињеница смрти, на захтев странке, чињеницу смрти матичар може уписати у матичну књигу умрлих само на основу решења надлежног органа Градске управе.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Извод из матичне књиге рођенихЗа умрло лицеОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Извод из матичне књиге венчанихУколико је умрло лице било у бракуОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Уверење о држављанствуОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Уверење да покојни није уписан у матичну књигу умрлихОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Лична картаЗа умрло лице и подносиоца захтеваМинистарство унутрањих пословаКопија
  Потврда о смртности2 примеркаЗдравствена установаОригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксе Број рачунаПозив на број
  Републичка административна таксаБуџет Републике Србије940,00840-742221843-5797 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136 и путем e-mail адресе maticna@bor.rs

   

 • Упис у матичну књигу рођених чињенице рођења у иностранству

  Сврха поступка је упис чињенице рођења држављана Републике Србије у матичну књигу рођених на основу инострaног извода. По окончању поступка странка добија извод из матичнe књигe рођених.

  Документација

  Назив документааУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Интернационални изводИнострани органОригинал
  Уверење о држављанствуОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Уверење о пребивалиштуПолицијска управаОригинал
  Лична картаПолицијска управаКопија

  Такса/накнада коју је потрбно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИѕнос таксеБрој рачунаПозив на број
  Републичка административна таксаБуџет Републике Србије380,00840-742221843-5797 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136 и путем e-mail адресе maticna@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за упис у матичну књигу рођених чињенице рођења у иностранству

  Образац захтева за упис деце из иностранства

 • Упис у матичну књигу умрлих чињенице смрти у иностранству

  Сврха административног поступка је упис чињенице смрти из иностранства у матичну књигу умрлих. Ако чињеница смрти држављана Републике Србије настала ван њене територије није уписана у матичну књигу која се води у дипломатско-конзуларним представништвима, уписује се у матичну књигу умрлих на основу извода и података из матичне књиге умрлих иностраног органа, ако међународним уговором није другачије одређено. Пријава за упис чињенице смрти настале у иностранству подноси се преко дипломатско-конзуларног представништва на чијем подручју је та чињеница настала или непосредно надлежном органу, по месту последњег пребивалишта умрлог, а ако је последње пребивалиште непознато – по месту рођења. Ако се не може прибавити извод из матичне књиге иностраног органа, упис чињенице смрти се врши на основу одлуке надлежног суда.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Извод из матичне књиге умрлихЗа умрло лицеИнострани органОригинал
  Извод из матичне књиге рођенихЗа умрло лицеОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Извод из матичне књиге венчанихУколико је лице у бракуОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Уверење о држављанствуОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Уверење о пребивалиштуПолицијска управаОригинал
  Лична картаМинистарство унутрашњих пословаКопија

  Такса/накнада коју је потрбно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив на број
  Републичка административна таксаБуџет Републике Србије380,00840-742221843-5797 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136 и путем e-mail адресе maticna@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за упис у матичну књигу умрлих чињенице смрти у иностранству

   

 • Упис у матичну књигу венчаних чињенице закључења брака у иностранству

  Сврха поступка је упис чињенице закључења брака држављанина Републике Србије који је закључен у иностранству. По окончању поступка странка добија извод из матичне књиге венчаних.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Извод из матичне књиге венчанихИнострани органОригинал
  Извод из матичне књиге рођенихОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Уверење о пребивалиштуПолицијска управаОригинал
  Лична картаМинистарство унутрашњих пословаКопија
  Уверење о држављанствуОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности

  Такса/накнада коју је потрбно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив на број
  Републичка административна таксаБуџет Републике Србије380,00840-742221843-5797 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136 и путем e-mail адресе maticna@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за упис у матичну књигу венчаних чињенице закључења брака у иностранству

 • Састављање записника о враћању презимена после развода брака

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаМинистарство унутрађњих послова - Полицијска управа БорНа увид
  Извод из матичне књиге рођених у који је уписан развод бракаОригиналОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Извод из матичне њиге венчаних у који је уписан развод бракаОдељење за управу и опште послове - Матична служба ОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Уверење о држављанству на удато презимеОригиналОдељење за управу и опште послове - Матична служба ОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Правоснажна пресуда о разводуНадлежни судОригинал

  Такса/накнада коју је потрбно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој рачуна Позив на број
  Републичка административна таксаБуџет Републике Србије380,00840-742221843-5797 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: одмах.

  Захтев се подноси у канцеларији бр.36, трећи спрат, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136  путем e-mail адресе maticna@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за састављање записника о враћању презимена после развода брака

   

 • Исправке и допуне у матичним књигама

  Сврха административног поступка је исправка грешака и допуна података који се воде у матичним књигама. Грешке у матичним књигама које су уочене после закључења уписа, матичар може исправити само на основу решења надлежног органа Градске управе. Поступак исправке грешке води се по службеној дужности или на захтев странке, односно лица које за то има непосредан и на закону заснован правни интерес, у складу с прописом којим се уређује општи управни поступак. Поступак исправке грешке води се по службеној дужности или на захтев странке, односно лица које за то има непосредан и на закону заснован правни интерес, у складу с прописом којим се уређује општи управни поступак. Странка подноси захтев за исправку података у матичним књигама.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Извод из матичне књиге рођених Уколико се врше
  исправке у матичној књизи рођених
  Одељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Уверење о држаљанствуУколико се врше
  исправке у матичној књизи рођених
  Одељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Извод из матичне књиге венчанихУколико се врше
  исправке у матичној књизи венчаних
  Одељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Извод из матчне књиге умрлихУколико се врше
  исправке у матичној књизи умрлих
  Одељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Лична картаЗа подносиоца захтеваПолицијска управаКопија
  Решење о исправци/допуниНадлежни органКопија
  Доказ о уплати накнадеПошта/банкаОригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив
  на број
  Републичка административна
  такса
  Буџет Републике
  Србије
  940,00840-742221843-
  57
  97 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136 и путем e-mail адресе maticna@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за исправке и допуне у матичним књигама

   

 • Уверење о слободном брачном стању

  На захтев странке, а на основу матичних књига, овлашћени матичар издаје уверења која садрже поједине податке уписане у матичне књиге или поједине чињенице о личном стању грађана које произлазе из тих података (уверења). Уверења садрже последње податке који су уписани у матичну књигу до времена издавања уверења. Сврха овог поступка је издавање уверења о слободном брачном стању странке.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваПолицијска управаКопија
  Лична картаЗа лице за које се тражи уверењеПолицијска управаКопија
  Путна исправа - пасош/лична картаЗа лице са којим жели да закључи бракНадлежни органКопија
  Доказ о уплати републичке административне таксеБанка/поштаОригинал
  Доказ о уплати накнадеБанка/поштаОригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив на број
  Републичка административна
  такса
  Буџет Републике
  Србије
  1200,00840-742221843-
  57
  97 17-027

  Накнада за услуге

  Буџет Града Бора
  150,00840-742341843-
  24
  97 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136 и путем e-mail адресе maticna@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева за уверење о слободном брачном стању

   

 • Склапање брака

  Сврха административног поступка је склапање брака. После идентификације стављањем на увид личних исправа, будући супружници подносе усмени или писмени захтев за склапање брака матичару општине у којој желе да склопе брак. О усменој пријави сачињава се записник о пријави закључења брака, на основу података из личних исправа будућих супружника, уз који се прилажу јавне исправе прописане Породичним законом. После проглашења да је брак закључен матичар уписује брак у матичну књигу венчаних. Упис брака у матичну књигу венчаних потписују супружници својим именом и новим презименом, сведоци и матичар. Матичар уручује супружницима извод из матичне књиге венчаних.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Извод из матичне књиге рођенихЗа младенцеОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Уверење о држављанствуЗа младенцеОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Уверење о слободном брачном стањуУколик осе брак склапа са особом која није држављанин РСНазив државе чији је држављанин лице које закључује бракОригинал
  Лична картаЗа младенцеМинистарство унутрашњих пословаКопија
  Доказ о уплати накнадеБанка/поштаКопија

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив на број
  Накнада трошкова присуствовања матичара чину закључењу бракаБуџет града Борарадним даном: 100,00;
  у дане викенда и државних празника, у згради: 520,00;
  ван службених просторија: 5.100,00;
  840-742341843-2497 17-027
  Републичка административна таксаБуџет Републике Србије520,00840-742221843-57

  97 17-027

   

  Рок за решавање потпуног предмета: 3 дана.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136 и  путем e-mail адресе maticna@bor.rs

   

 • Упис чињенице држављанства у матичне књиге

  Сврха поступка је упис чињенице држављанства у матичну књигу. По окончању поступка добија се уверење о држављанству.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Решење о пријему/прихватању држављанстваМинистарство унутрашњих пословаОригинал

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136 и путем e-mail адресе maticna@bor.rs

   

 • Уверење о држављанству

  Сврха административног поступка је добијање уверења о чињеници држављанства. Чињеница држављанства уписује се у матичну књигу рођених за лица која на основу Закона о држављанству Републике Србије стекну држављанство Републике Србије, као и за лица којима је утврђено држављанство Републике Србије у складу са Законом. На захтев странке, а на основу матичних књига, овлашћени матичар издаје уверење о држављанству. Уверење о држављанству садржи последње податке који су уписани у матичну књигу до времена издавања уверења.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваПолицијска управаНа увид
  Доказ о уплати републичке административне таксеБанка/поштаОригинал
  Доказ о уплати накнадеБанка/поштаОригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив на број
  Накнада за услугеБуџет града Бора100,00840-742341843-2497 17-027
  Републичка административна таксаБуџет Републике Србије940,00840-742221843-5797 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: одмах.

  Захтев се подноси у Услужном центру – шалтер 4, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136 и путем e-mail адресе maticna@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева уверења о држављанству

   

 • Признавање очинства

  Сврха административног поступка је признавање очинства и упис те чињенице у матичну књигу рођених. Изјава о признању очинства даје се, по правилу, матичару који води матичну књигу рођених за дете и о њој се саставља записник. Када прими изјаву о признању очинства, матичар је дужан да позове мајку и дете, односно мајку или дете, односно старатеља детета, да у року од 30 дана дају изјаву о сагласности са признањем очинства. Ако је мајка у пријави рођења детета навела да оцем детета сматра мушкарца који је касније признао очинство, неће се тражити њена сагласност. Матичар утврђује, на основу изјава странака, приложених исправа и на други начин, да ли су испуњени сви услови за упис признања очинства.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Извод из матичне књиге рођенихЗа оцаОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Уверење о држављанствуОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналПрибавља се по службеној дужности
  Изјава о одређивању презимена/личног имена дететаОдељење за управу и опште послове - Матична службаОригиналИзјаву дају оба родитеља на записник код матичара
  Лична картаЗа родитељеМинистарство унутрашњих пословаКопија

  Рок за решавање потпуног предмета: 3 дана.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136 и путем e-mail адресе maticna@bor.rs

   

 • Уверење о чињеницама о којима се води службена евиденција у матичним књигама (Уверење о слободном брачном стању, уверење о националној припадности...)

  Сврха административног поступка је издавање уверење о чињеницама из матичних књига ради коришћења у различитим поступцима. На основу матичних књига, овлашћени матичар издаје уверења која садрже поједине податке уписане у матичне књиге или поједине чињенице о личном стању грађана које произлазе из тих података. Уверење садржи последњи податак који је уписан у матичну књигу до времена издавања истог.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаЗа подносиоца захтеваПолицијска управаНа увид
  Доказ о уплати републичке административне таксеБанка/поштаОригинал
  Доказ о уплати накнадеБанка/поштаОригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив на број
  Накнада за услугеБуџет града Бора150,00840-742341843-2497 17-027
  Републичка административна таксаБуџет Републике Србије940,00840-742221843-5797 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити  на телефон 030 423-255 лок. 136 и путем e-mail адресе maticna@bor.rs

  Преузмите

  Образац захтева уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција у матичним књигама

 • Уверење о чињеницама о којима се не води службена евиденција у матичним књигама

  Сврха поступка је издавање уверења које се користи ради остваривања одређених права код одређених органа. Документ који странка добија по окончању административног поступка је уверење.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаМинистарство унутрашњих пословаКопија
  Доказ о уплати републичке административне таксеПошта/банкаОригинал

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136 и путем e-mail адресе maticna@bor.rs

   

 • Увид у матичне књиге и књигу држављана

  Увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а  другим лицима на начин и под условима утврђеним Законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

  Документација

  Назив документаУсловиИздавалац документаФорма документаНапомена
  Лична картаМинистарство унутрашњих пословаКопија/На увид
  Доказ о уплати републичке административне таксеПошта/банкаОригинал

  Такса/накнада коју је потребно платити

  Назив таксе/накнадеПрималацИзнос таксеБрој рачунаПозив на број
  Републичка административна таксаБуџет Републике СрбијеНа захтев 380,00 + 440,00 за разгледање списа код органа, за сваки започети сат840-742221843-5797 17-027

  Рок за решавање потпуног предмета: 1 дан.

  Захтев се подноси у Услужном центру, Моше Пијаде 3, радним данима од 07.00 до 15.00 часова а све потребне информације можете добити на телефон 030 423-255 лок. 136 и путем e-mail адресе maticna@bor.rs