Израда стратегије развоја урбаног подручја града Бора

Град Бор приступио је изради Стратегије развоја урбаног подручја града Бора. Под Стратегијом развоја урбаног подручја града Бора подразумева се плански документ развоја, а у складу са правилима Европске уније.

Стратегија развоја урбаног подручја Бора бави се територијом која је и претходно плански развијана као индустријски центар, изграђен у непосредној близини рударско-металуршког комплекса. Град је по степену загађења и деградације животне средине једно од најугроженијих подручја у Србији. Снажан туристички потенцијал огледа се у Брестовачкој бањи, Борском језеру и туристичком центру „Јелен“ на Црном Врху.

Циљ израде Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије заснованом на унапређењу социјалних, економских, еколошких, климатских, културних и просторних аспекатa развоја. Посебна пажња се посвећује проналаску решења за климатске и изазове заштите животне средине, прелаз на климатски неутралну економију, боље коришћење потенцијала дигиталних технологија у иновационе сврхе, те подстицање развоја урбаних подручја. Стратегија поставља приоритете одрживог урбаног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Полазну основу за формулисање Стратегије представљају дефинисани правци развоја Републике Србије, Европске уније и града Бора, кроз сагледавање европских, националних и локалних развојних докумената и докумената јавних политика, програма и пројеката који се реализују у граду Бору.

Кроз процес израде Стратегије промовисаће се интегрални и партиципативни приступ планирању развоја, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и координација јавног, приватног, цивилног сектора и научно-истраживачког сектора у процесу одлучивања и партнерство међу институцијама.

Током израде Стратегије биће организовани тематски округли столови, радионице, форуми за стручне и јавне расправе, на којима ће се усаглашавати предложена решења.

1. Успостављање институционалног оквира за израду Стратегије

– Одлука о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја града Бор

– Решење о образовању и именовању радне групе за израду стратегије развоја урбаног подручја града Бор

2. Територијални обухват Стратегије

– Опис прелиминарног територијалног обухвата

3. Упитник за грађане/грађанке

Поштовани/а, молимо да издвојите мало времена за попуњавање упитника.
Овај упитник је припремљен у оквиру процеса израде Стратегије развоја урбаног подручја града Бора.
Ваше мишљење је важно у процесу израде Стратегије и помоћи ће у бољем сагледавању развојних потенцијала и изазова, као и у дефинисању развојних потреба у подручју у коме Ви живите.
Одговори на упитник су анонимни и аутоматски се обједињују.

УПИТНИК ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ

Сва питања, примедбе и коментаре у поступку израде Стратегије заинтересовани могу доставити путем имејл адресе: urbanirazvoj@bor.rs

Радионица за дефинисање циљева и мера

Радионица посвећена дефинисању циљева и мера одржана је 18. априла 2023. године. Циљ радионице је био да се, у оквиру пет тематских области стратегије, презентује 8У7ОТ анализа и предлози потреба, који су консолидовани након тематских округлих столова, затим да се дефинишу општи и специфични циљеви, као и одговарајуће мере. Поред тога, учесници су радили на идентификацији пројектних идеја по тематским областима.

Радионици су присуствовали чланови радне групе за израду стратегије као и представници институција, установа, организација цивилног друштва и остали релевантни актери и заинтересоване стране.


Организација тематских округлих столова

Тематски округли столови који се реализују у оквиру процеса израде Стратегије развоја урбаног подручја града Бора, одржани су 27. и 28. фебруара 2023. године. Уз учешће свих релевантних актера и заинтеросаваних страна дискусија је обухватила следеће теме:

  • Урбана обнова и регенерација (урбане структуре, јавни простори, и др.), културно и градитељско наслеђе, заштита природе и развој предела, одрживи туризам и јачање урбано-руралних веза
  • Енергија (чиста и праведна), зелена и плава улагања, ублажавање и прилагођавање климатских промена, спречавање и управљање ризицима, одржива и мултимодална урбана мобилност
  • Економски развој (иновативна, паметна, нискоугљенична и циркуларна економија)
  • Друштвено благостање – запошљавање, образовање, становање, социјална и здравствена заштита, култура, социо-економска укљученост и интеграције, социјалне иновације
  • Управљање развојем

Учесницима/цама округлог стола су презентовани резултати контекстуалне анализе као и резултати прелиминарне SWOT анализе и предлога потреба, док је током другог дела сесије свака тематска област појединачно дискутована са учесницима округлог стола и том приликом су потврђени налази SWOT анализе и предлога потреба али и прикупљени додатни подаци и сугестије за допуну анализе.

Округли столови су организовани како би различити заинтересовани субјекти, представници институција и појединциа, могли равноправно да дискутују о проблемима у оквиру задате теме и да договором дођу до заједничких решења. Кроз овакав партиципативни приступ, дефинисана решења добијају на квалитету и стичу подршку шире заједнице.


Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Бора подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус. Садржај странице је искључива одговорност Града Бора и не одражава нужно ставове Европске уније.

EP+ Logo CIR