Саветник за заштиту права пацијента

Звати од 07:00h – 15:00h

Бранкица Траиловић Богдановић

телефон 030/425-874 и 030/423-475

e-mail: brankica.trailovic@bor.rs


 • ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  04.01.2021.

  Услед погоршања епидемиолошке ситуацији у Републици Србији, а у циљу спречавања ширења заразне болести COVID 19, РФЗЗО је издао обавештење о продужењу важности издатих образаца УП 2 о ослобађању од партиципације тако да ће потврде издате у 2020. години важити и у 2021. години до даљег. Такође, је продужена важност и Потврде за прегледе и лечење болести уста и зуба (образац С) које су издате у 2020. години, и исте ће важити и у 2021. год. до даљег. Иако је до 31.12.2020. год. Законом о здравственом осигурању била предвиђена замена старих здравствених књижица, што је највећи број грађана и урадио и добио картице здр. осигурања, мањи део, претежно старијих то није урадио, а због услова епидемије им је то и отежано, продужен је и рок за замену књижица тако да исте важе до даљег. О свим горе наведеним информацијама обавештене су здравствене установе 25.12.2020. године.


  31.03.2020.

  Ради продужења важности електронског рецепта у време ванредног стања, пацијент се треба обратити изабраном лекару преко централе Дома здравља на тел. 432-777 или тел. контакт центра 411-060 и терапија ће бити аутоматски продужена за три месеца након чега ће моћи да у апотеци преузме лек.
  Такође, ради прописивања помагала на рецепт , која се реализују у апотеци, а која се први пут прописују пацијенту, изабрани лекар прописује помагало, без оцене лекарске комисије и без овере матичне филијале РФЗО. Ово помагало пацијент подиже у апотеци.


  01.04.2020.
  Према најновијој инструкцији Министарства здравља, везано за Е – рецепте, за све терапије које су пацијентима биле преписане у претходном периоду, по истицању терапије, аутоматски се прописује иста терапија у истом трајању, БЕЗ ПОЗИВАЊА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА.

  Процедура прописивања нових рецепата или терапија није измењена и пацијент је дужан да се обрати изабраном лекару телефоном.


  08.04.2020.
  1. достава дознака за боловања: Послодавац доставља у РФЗО документ за обрачун боловања без дознака, а у року од 30 дана по престанку ванредног стања, дужан је да достави дознаке. За оне који су први пут на боловању преко РФЗО, послодавац је дужан да достави потврду о првом дану боловања.
  2. лечење ван матичне филијале: за све прегледе, контроле, конзилијуме и сл. заказане пре увођења ванредног стања у установе ван Бора, упути се не оверавају на комисији филијале РФЗО. Да ли ће лекар или установа који су заказали контролу, преглед или конзилијум да приме пацијента зависи од договора пацијента и лекара и установе (по задњим информацијама и то се избегава због корона вируса). Ако до договора и дође и пацијент оде у Ниш или Београд, путни трошкови за сада нису регулисани.
  3. одлазак на бањско лечење: пацијентима којима је одобрено бањско лечење пре увођења ванредног стања, до даљњег се не примају на ову врсту лечења. Највероватније је да ће рокови бити продужени по укидању ванредног стања.
  4. све остале информације о правима из области осигурања можете добити преко електронске адресе – bor@rfzo.rs или на телефоне 030 424-987, 030 422-653 i 422-654


  23.04.2020.

  Почев од данас, за све издате лекове са А листе (таблете), апотеке неће наплаћивати партиципацију. Овај закључак Владе РС примењиваће се за време пандемије Covida 19.

 • КО МОЖЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ ?

  Новчана накнада  је право из осигурања за случај незапослености које се остварује под условима и на начин прописан Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17) Право се остварује ако су кумулативно испуњени услови који се односе на:

  1. Пријаву на евиденцију незапослених код Националне служе за запошљавање  и подношење захтева у законом прописаном року од 30 дана од дана престанка осигурања  како би се остварио пун обим права;
  2. Минимални стаж осигурања од 12 месеци непрекидно или  12 месеци са прекидима у последњих 18 месеци;
  3. Разлог престанка радног односа, односно престанка осигурања;

 • РАЗЛОЗИ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА ИЛИ ПРЕСТАНКА ОСИГУРАЊА КОЈИ СУ ОСНОВ ЗА НОВЧАНУ НАКНАДУ

  Законом су таксативно набројани разлозо престанка радног односа, односно престанка осигурања који су основ за  остваривање права на новчану накнаду. Право може да оствари незапослено лице коме је радни однос, односно обавезно социјално осигурање престало:

  1. као вишку запослених у складу са законом осим запослених којима је  отпремнина исплаћена на основу одлуке Владе РС у износу већем од износа отпремнине коју би запослени остварио у складу са Законом о раду;
  2.  ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради;
  3. због престанка радног односа на одређено време, привремених и повремених послова, пробног рада;
  4. због престанка функције изабраних, именованих и постављених лица, уколико није остварено право на мировање радног односа или накнаду плате, у складу са законом;
  5. због преноса оснивачких права власника, односно члана привредног друштва;
  6. отварања стечаја, покретања ликвидационог поступка и у другим случајевима престанка рада послодавца у складу са законом (Привремени престанак обављања делатности није основ за остваривање права на новчану накнаду ни за предузетника ни за запослене код истог);
  7. премештаја брачног друга, у складу са посебним    прописима;

   Из наведеног произлази да право на новчану накнаду не може да оствари:

  1. Запослени коме је радни однос престао његовом вољом или кривицом.   После престанка радног односа из овог разлога потребно је поново остварити  минимални стаж осигурања од 12 месеци непрекидно или 12 месеци са прекидима у последњих 18 месеци;
  2. Предузетник који је привремено обуставио обављање делатности;
  3. Запослени којима мирују права по основу рада;
  4. Лица којима је престало осигурање  које не укључује и осигурање за случај незапослености ( рад по уговору о делу, сезонски послови у пољопривреди, пољопривредни стаж, естрадни стаж…)
  5. Незапослени коме је престало запослење у иностранству.

 • ДУЖИНА ИСПЛАТНОГ ПЕРИОДА НОВЧАНЕ НАКНАДЕ

  Нoвчана накнада исплаћуje сe нeзапoслeнoм:

  3 мeсeца, акo има стаж oсигурања oд 1 дo 5 гoдина;

  6 мeсeци, акo има стаж oсигурања oд 5 дo 15 гoдина;

  9 мeсeци, акo има стаж oсигурања oд 15 дo 25 гoдина;

  12 мeсeци, акo има стаж oсигурања дужи oд 25 гoдина;

  Гoдинoм стажа oсигурања, сматра сe навршeних 12 мeсeци за кoje je oбвeзник дoпринoса биo oбавeзнo oсигуран.

  Изузeтнo, нoвчана накнада припада нeзапoслeнoм у траjању oд 24 мeсeца, укoликo нeзапoслeнoм дo испуњавања првoг услoва за oстваривањe права на пeнзиjу, у складу са прoписима o пeнзиjскoм и инвалидскoм oсигурању, нeдoстаje дo двe гoдинe. Испуњeнoст услoва за oстваривањe права на пeнзиjу, пo oснoву стажа oсигурања, нeзапoслeни дoказуje пojeдиначним актoм oрганизациje надлeжнe за пeнзиjскo и инвалидскo oсигурањe.

  Лице коме је истакао исплатни период новчане накнаде или је исто право престало због запослења или започињања осигурања по другом основу, може поново да оствари право на новчану накнаду, ако испуни све законом прописане услове.

 • НАСТАВЉАЊЕ ИСПЛАТЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ

  Нeзапoслeнoм сe наставља исплата нoвчанe накнадe:

  1. за врeмe траjања дoдатнoг oбразoвања и oбукe, у складу са индивидуалним планoм запoшљавања;
  2. за врeмe приврeмeнe спрeчeнoсти за рад утврђeнe прeма прoписима o здравствeнoм oсигурању, али нe дужe oд 30 дана oд дана настанка приврeмeнe спрeчeнoсти;
  3. за врeмe пoрoдиљскoг oдсуства, oдсуства са рада ради нeгe дeтeта и oдсуства са рада збoг пoсeбнe нeгe дeтeта прeма прoписима из oбласти рада или другим прoписима кojима сe рeгулишe oдсуствo са рада.

 • ПРИЈАВА НА ЕВИДЕНЦИЈУ И ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

  За време трајања ванредног стања, а у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19, Национална служба за запошљавање омогућила је пријаву на евиденцију незапослених и подношење захтева за новчану накнаду, као и других захтева, путем електронске поште на мејл адресе филијала Националне службе за запошљавање. Детаљна информација  објављена је на Интернет страници НСЗ у делу ИНФО.