Скупштина града је представнички орган који врши основне функције локалне власти, утврђене уставом, законом и статутом

Скупштина града, у складу са законом

  1. доноси статут града, пословник скупштине, буџет и завршни рачун града
  2. доноси програм развоја града, урбанистички план и уређује коришћење грађевинског земљишта
  3. оснива службе, комунална јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом града врши надозор над њиховим радом
  4. именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директоре комуналних јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
  5. бира председника скупштине и заменика председника скупштине и, на предлог председника бира Градско веће,
  6. поставља и разрешава секретара скупштине,
  7. поставља и разрешава начелника градске управе, на предлог градоначелника.

Скупштина има председника скупштине који организује рад скупштине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом града.

Председник Скупштине града Бора је Драган Жикић, контакт тел. 030/423-980, маил: predsednik.so@bor.rs

Заменик председника Скупштине града Бора је Милан Стојановић.
Скупштину града чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине и бирају се на 4 године.

Скупштина града Бора има 35 одборника и то:

1.НЕБОЈША ВИДЕНОВИЋ
2.ИРЕНА БОГДАНОВИЋ
3.РАДОЈЕ ПАНТОВИЋ
4.ДРАГАН ЖИКИЋ
5.ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ СТОИЛКОВИЋ
6.ЖЕЉКО ЈОЦИЋ
7.ВИДОЈЕ АДАМОВИЋ
8.ТАТЈАНА ЖИВКОВИЋ
9.ЗЛАТАН МЕЈЛАНОВИЋ
10.ЈАСНА ЋИРИЋ
11.МИЛИЈАНА МАРКОВИЋ
12.ВЛАДАН НОВОВИЋ
13.МИЛОМИР МИЛАНОВИЋ
14.АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВИЋ ЧУЛИНОВИЋ
15.ИВИЦА АНЂЕЛОВИЋ
16.ДЕЈАН НЕСТОРОВИЋ
17.ЈАСМИНА ОРЛИЋ
18.ЗУДИ ЈАГУПОВСКИ
19.ТИЈАНА ЧАЂЕНОВИЋ
20.СЛАВКО ЖУНКЕЈЕВИЋ
21.РАДМИЛА ЗАЈКЕСКОВИЋ
22.МИЛАН СТОЈАНОВИЋ
23.ВИОЛЕТА ЈАНКОВИЋ
24.ДРАГАН АНТАНАСКОВИЋ
25.СВЕТЛАНА АНЂЕЛКОВИЋ
26.ДРАГАН МАРКОВИЋ
27.ПРЕДРАГ БАЛАШЕВИЋ
28.ОЛИВЕРА ЛАЗАРЕВИЋ
29.СРЂАН МАРЈАНОВИЋ
30.ИГОР ЈАНКОВИЋ
31.ГОРАН ГОЛУБОВИЋ
32.БРАНИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ
33.САША СТАНКОВИЋ
34.ЈУГОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ
35.МИЛИВОЈЕ ЈАНОШЕВИЋ

     Скупштина има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар скупштине се поставља на предлог Председника скупштине, на четири године и може бити поново постављен.

Секретар Скупштине града Бора је Слободан Баџа, дипломирани правник – контакт: тел.030/423-255 лок.140 е-маил: sekretar.so@bor.rs

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст