Скупштина града је представнички орган који врши основне функције локалне власти, утврђене уставом, законом и статутом

Скупштина града, у складу са законом

  1. доноси статут града, пословник скупштине, буџет и завршни рачун града
  2. доноси програм развоја града, урбанистички план и уређује коришћење грађевинског земљишта
  3. оснива службе, комунална јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом града врши надозор над њиховим радом
  4. именује и разрешава управни и надзорни одбор, поставља и разрешава директоре комуналних јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
  5. бира председника скупштине и заменика председника скупштине и, на предлог председника бира Градско веће,
  6. поставља и разрешава секретара скупштине,
  7. поставља и разрешава начелника градске управе, на предлог градоначелника.

Скупштина има председника скупштине који организује рад скупштине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом града.

Председник Скупштине града Бора је Драган Жикић, контакт тел. 030/423-980, маил: predsednik.so@bor.rs

Заменик председника Скупштине града Бора је Иван Вучковић.

маил:  zamenik.predsednika.skupstine@bor.rs
Скупштину града чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и статутом општине и бирају се на 4 године.

Скупштина града Бора има 35 одборника и то:

1.ЛЕТИЦА МИЛОВАНОВИЋ
2.СЛАВИША ФРИШКОВИЋ
3.ДЕЈАН МАРКОВИЋ
4.ДРАГАНА СТРАХИЊИЋ
5.ДАНИЈЕЛА БОЖИЋ
6.СЕКА ВАНУЦИЋ
7.ЛИДИЈА НАЧИЋ
8.БОБАН МИТИЋ
9.МИЛОМИР МИЛАНОВИЋ
10.ЈЕЛИЦА МАРИЋ
11.БОБАН ЈАНОШЕВИЋ
12.ЕВИЦА КОКЕЛИЋ
13.ЖЕЉКО ЈОЦИЋ
14.НОВИЦА МИХАЈЛОВИЋ
15.БОБАН ЖИКИЋ
16.ДРАГАН ЖИКИЋ
17.РАДМИЛА ЗАЈКЕСКОВИЋ
18.ДОБРИЦА ЂУРИЋ
19.САША МЛАДЕНОВИЋ
20.СЛАВИША МЛАДЕНОВИЋ
21.ДРАГАН МАРКОВИЋ
22.ПРЕДРАГ БАЛАШЕВИЋ
23.СВЕТЛАНА АНЂЕЛКОВИЋ
24.АНА БОСИОКОВИЋ БРАНКОВИЋ
25.АЛЕКСАНДАР КУЛИЋ
26.ДРАГАНА ТРУТИЋ
27.ЉУБИША СТАМЕНКОВИЋ
28.ИРЕНА ЖИВКОВИЋ
29.ЉУБИША МАРИНКОВИЋ
30.МИРА НИКОЛИЋ
31.ИВАН ВУЧКОВИЋ
32.БОБАН МИЛОЈКОВИЋ
33.ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ ВЕРБАНАЦ
34.ВЛАДИМИР СТОЈИЧЕВИЋ
35.ДАЛИБОР ЈОВИЋ

 

     Скупштина има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар скупштине се поставља на предлог Председника скупштине, на четири године и може бити поново постављен.

Секретар Скупштине града Бора је Милена Пејчић, дипломирани правник – контакт: тел.030/423-255 лок.140 е-маил: milena.pejcic@bor.rs