ОГЛАС ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НОСИОЦА ДОМАЋИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА РАДИ ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И ЗАДОВОЉЕЊЕ ЖИВОТНИХ ПОТРЕБА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ БОР “

расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НОСИОЦА ДОМАЋИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА РАДИ ДОДЕЛЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И ЗАДОВОЉЕЊЕ ЖИВОТНИХ ПОТРЕБА

Подношење захтева у периоду од 16. октобра (од 7,00 часова) до 20. новембра (до 19,00 часова)

Центар за социјални рад „Бор“ расписује оглас и позива носиоце домаћинстава да поднесу захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ за побољшање и унапређење животног стандарда и квалитета живота и задовољење животних потреба, који се спроводи у периоду од  16. октобра (од 7,00 часова) до 20. новембра (до 19,00 часова).

Једнократна новчана помоћ се остварује по домаћинству, не по члану породице на територији града Бора. Право на ову помоћ имају сви подносиоци захтева, под једнаким условима и у једнаком новчаном износу . Поступак за доделу једнократне новчане помоћи спроводи Комисија, а након провере испуњености услова на основу поднете документације, биће утврђена листа грађана који испуњавају услове за остваривање права на једнократну новчану помоћ.

 

Услови за остваривање права:

  1. Пребивалиште/боравиште на територији града Бора;

Поступак се спроводи у складу са чланом 110. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), и члановима 1, 2 став 1, 3 и 4. Одлуке о социјалној заштити („Службени лист општине Бор“, број 13/2011)

Документација која се подноси за остваривање права:

  1. Лична карта подносиоца захтева и пунолетних чланова домаћинства, извод из матичне књиге рођених за малолетна лица или други документ који садржи јединствени матични број;
  2. Доказ о власништву непокретности ( Уговор о купопродаји непокретности, Решење о наследству, Уговор о поклону, Уговор о доживотном издржавању, Решење катастра непокретности о упису непокретности или легализацији објекта).

У случају закупа непокретности, неопходна је лична карта власника непокретности и сагласност власника непокретности за подношење захтева за остваривање права на једнократну новчану помоћ ( Образац сагласности преузима се у Центру за социјални рад)

  1. Текући рачун подносиоца захтева.

 

Грађани захтев подносе у Центру за социјални рад „Бор“, улица: Војска Југославије бр. 11, почев од 16. октобра до 20. новембра, сваким радним даном, у периоду од 7,00 до 19,00 часова. Подношење захтева ће бити организовано у селима на територији града Бора, према распореду који ће бити објављен у петак 20.10.2023. године.

Документацију је могуће поднети електронским путем, на мејл адресу: borcsr@gmail.com

Све неопходне информације грађани могу добити почев од 16.10.2023. године, сваког радног дана на телефон Центра за социјални рад „Бор“ број:  030/422-589 у периоду од 7 до 19 часова, а викендом и на број телефона: 060/7377704.

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ БОР

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ  

ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ БОР

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Плана квалитета ваздуха за агломерацију Бор (у даљем тексту: Нацрт Плана) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

 

Јавна расправа о Нацрту Плана одржаће се од 14.10.2023. до 13.11.2023. године.

 

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора-Одељењу за привреду и друштвене делатности путем електронске поште на адресу: zastita.zs@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту Плана.

 

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта Плана.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 6.11.2023. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта Плана.

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту zastita.zs@bor.rs,  најкасније до 2.11.2023. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за привреду и друштвене делатности ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

ПРЕУЗЕТИ:

ОДГОВОР на примедбе Министарства -децембар 2023

ОДГОВОР на примедбе РЕРИ-децембар 2023

РЕРИ-децембар 2023

Пкв-Бор Коментари и примедбе

Извештај децембар 2023

ЈАВНИ ПОЗИВ-План квалитета ваздуха за агломерацију Бор са текстуалним прилозима 1 и 2 вер. мај 2023

ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ БОР - Октобар 2023

ПРОДУЖЕТАК РОКА

 

Јавни позив за за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Бора за 2023. годину 

На основу члана 62.Статута града Бора („Службени лист града Бора“ број 3/19 ) и члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ (,,Службени лист града Бора“ бр. 29/23),  Градско веће града Бора на седници одржаној дана  6 октобра 2023.  године, донело је

OДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Бора за 2023. годину

                                        

Расписује се Јавни позив за за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Бора за 2023. годину (у даљем тексту: Јавни позив), који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31.12.2023. године.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ ПРОДУЖЕН ДО 31.01.2024. ГОДИНЕ ИЛИ ДО УТРОШКА СРЕДСТАВА

Одлука о измени одлуке о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Бора за 2023. годину

Јавни позив за за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Бора за 2023. годину

Листа привредних субјеката директних корисника на дан - 24.01.2024

Одлука о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Бора за 2023. годину

ПРИЛОГ 1 - ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

Прилог 2 - информација о потребној техничкој документацији

Жалбени механизам

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА МРЕЖУ ЕЛЕТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА НА ПОТЕСУ ХЕ ЂЕРДАП 1, ТЕ ,,ДРМНО“ , ПРОИЗВОДНИ РУДАРСКИ СИСТЕМИ У МАЈДАНПЕКУ И БОРУ

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА МРЕЖУ ЕЛЕТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА НА ПОТЕСУ ХЕ ЂЕРДАП 1, ТЕ ,,ДРМНО“ , ПРОИЗВОДНИ РУДАРСКИ СИСТЕМИ У МАЈДАНПЕКУ И БОРУ

ПРЕУЗМИТЕ:

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПРОСТОРНИ ПАН

ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНТЕРНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ЗА ДП IБ-37 И ДП IIА 166

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

ГРАД БОР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА

            У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, , 31/19 , 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 39.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19)

о г л а ш а в а

        И З Л А Г А Њ Е   Н А   Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНТЕРНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ

ЗА ДП IБ-37 И ДП IIА 166

 

Одлука о изради плана детаљне регулације интерне обилазнице за ДП IБ-37 и ДП IIА 166, објављена је у „Службеном листу града Бора”, број 44/22.

Рани јавни увид одржаће се у трајању ОД 14. СЕПТЕМБРА ДО 28. СЕПТЕМБРА 2023. године. Материјал за рани јавни увид доступан је на интернет страници града Бора (www.bor.rs).

Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, као носилац израде предметног плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Градској управи Бор – Одељењу за урбанизам грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Моше Пијаде 3, 19210 Бор, у току трајања раног јавног увида, закључно са 28. септембром 2023. године. Примедбе, предлози и сугестије могу се доставити преко писарнице Градске упаве града Бора, путем препоручене поште или путем електронске поште на адресу: dragana.nikolic@bor.rs.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног плана могу утицати на планска решења

ПРЕУЗЕТИ:

ОГЛАС РЈУ обилазница

План детаљне регулације интерне обилазнице за ДП IБ-37 и ДП IIА-166

План детаљне регулације интерне обилазнице за ДП IБ-37 и ДП IIА 166 елаборат за рани јавни увид – графички приказ