Након што су одборници Скупштине града усвојили одлуку о финансијској подршци за лечење малолетне деце усвојен је и правилник којим  су дефинисани критеријуми, поступак за остваривање права, услови и документација коју је потребно доставити.

Подносиоци захтева, у складу  са законом, могу да се изјасне да потребну, неопходну документацију може прибавити Градска управа. Kомисију из редова стручњака лекара специјалиста педијатрије, Центра за социјални рад и РФЗО филијале у Бору формира градоначелник. Kрајњу одлуку на основу мишљења комисије доноси градоначелник решењем  у року од 30 дана од дана подношења захтева. Захтеви се решавају по редоследу достављања и решење  је коначно,  а против њега се може водити само управни спор. Средства за реализацију биће предвиђена самим буџетом града Бора, али је дата могућност  правним и физичким  лицима да могу уплатити средства на текући рачун. Могућност да се ово право оствари је једном годишње, али уколико постоји потреба, помоћ може бити исплаћена и више пута посебним решењем градоначелника. Редослед може бити промењен уколико је дете  животно угрожено и у том случају има приоритет у односу на осталу децу.

Средства се морају користити строго наменски, а након комплетне процедуре лечења подносиоци захтева су у обавези да Одељењу за финансије и јавне набавке доставе комплет документацију надлежне здравствене установе за правдање средстава и рачуне да су средства наменски утрошена.

Права имају деца до 18 година, уз захтев родитеља, стараоца, хранитеља или усвојитеља,  уколико имају пребивалиште на  територији града Бора годину дана пре подношења захтева, а прва имају и интерно расељена лица која су имала боравиште на територији града најмање 12 месеци.

Средства се могу користити за шира права него што су предвиђена фондом здравства,  а то су за лечење, постављање дијагнозе, операцију, набавку помагала, лечење у иностранству, путне трошкове, као и за лечење у установама у Србији уз довођење стручњака из иностранства.