КОНКУРС ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србијиˮ

У складу са чланом 12. Правилника расписује се

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА

Домаћинства која испуњавају услове за доделу средстава на основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Бора за 2023. годину могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Бора .

Пријаве се достављају непосредно или препорученом поштом на адресу Градска Управа Бор, Моше Пијаде 3, Комисији за реализацију мера енергетске санације.

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, а најдуже до 30.11.2027. године.

 Документација за Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији града бора  може се преузети на линку https://bor.rs/notices/javni-poziv-za-izbor-direktnih-korisnika-privrednih-subjekata-u-sprovodjenju-mera-energetske-sanacije-porodicnih-kuca-i-stanova-na-teritoriji-grada-bora/ или лично у просторијама ЈЛС, Градска Управа Бор, Моше Пијаде 3, канцеларија  број 60.

У складу са чланом 18. Правилника расписује се ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА ЗА 2023. годину.

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже до 31.12.2023. године.

 Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац и документација из поглавља VII. Јавног позива достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Бора  за 2023. годину – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

 Документација за Jавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града бора за 2023. годину .може се преузети на линку https://bor.rs/notices/34106/ или лично у просторијама ЈЛС, Градска Управа Бор, Моше Пијаде 3, канцеларија  број 60.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересована лица се могу обратити на

 контакт телефон 030-423-255, локал 160

е-mail: projekti@bor.rs

ЖАЛБЕНИ МЕХАНИЗАМ

за Пројекат Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији

                     Шта се подразумева под жалбом у овом пројекту?

Жалбом се сматрају: захтеви за достављањем додатних информација и појашњења, приговори, притужбе, коментари и сугестије и други облици изражавања различитих примедби на неку од пројектних активности током имплементације пројектних активности на  спровођењу мера енергетске ефикасности у домаћинствима у Србији, у локалним самоуправама које су обухваћене Пројектом.

Шта је сврха подношења жалбе?

          Пројекат је осмишљен да унапреди енергетску ефикасност у домаћинствима у Србији. Током имплементације предузимају се мере које треба да спрече негативан утицај на животну средину и социјално окружење. Сврха подношења жалбе је да предупреди или реши било какве негативне еколошке и друштвене последице Пројекта на које се скрене пажња путем појединачних жалби.

          Шта је жалбени механизам на овом пројекту?

          Све активности које ће се успоставити на нивоу пројекта, а које обезбеђују управљање жалбама. Омогућава анализу примљених жалби са циљем  усмеравања будућих активности на имплементацији пројекта и ангажовању заинтересованих страна ради постизања бољих укупних резултата.

           Ко може поднети жалбу?

Сваки појединац, група или организација на које пројекат утиче или је заинтересован за пројекат.

Документа у вези жалбеног механизма можете преузети на адреси: https://bor.rs/wp-content/uploads/2023/12/ZalbeniMehanizam.zip

Контакт:

Служба за пријем жалби:

Број телефона: 030/ 423-475 и 030/423-255, локал 160

Локални  менаџер за жалбе: Ивана Јаношевић;  Е-пошта: (ivana.janosevic@bor.rs)