• ОБАВЕШТЕЊA
 • О ПОПИСУ
 • АКТИВНОСТИ ИНСТРУКТОРА И ПОПИСИВАЧА
 • ОБАВЕШТЕЊЕ 08.11.2022.

  БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА ДЕЖУРНИХ ПОПИСИВАЧА ПО ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА

  Грађани, који из било ког разлога нису пописани – од 8. до 17. новембра – могу позвати инфо-центар (0800 444 005) или бројеве телефона дежурних пописивача по општинама и градовима.


  ОБАВЕШТЕЊЕ 01.11.2022.

  Обавештавају се сви грађани са територије града Бора да ће од 01.11.2022. у просторијама градске управе Бор дежурати дежурни посписивач. Попис становништва се у том периоду може обавити телефонским путем позивом на број:

  +381 60 2727047

  од 08 до 20 часова


  Пописна комисија града Бора је, у складу са Упутством за организацију и извршење Пописа, за време одржавања Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године, које се спроводи од 01.10.2022. до 31.10.2022. године, организовала свакодневно дежурурство. Сви грађани са територије града Бора могу да добију информације у вези са Пописом на следеће бројеве телефона:

   

  Градска управа Бор
  Ул. Моше Пијаде бр.3, Бор

  +381 30423179
  Радним данима од 07 до 15 часова

  +381 60 2727047
  Радним данима од 15 до 20 часова и викендом од 08 до 20 часова

  Истовремено, подсећамо да Инфо центар за грађане у Републичком заводу за статистику ради сваки дан од 08:00 до 20:00 часова. Број телефона Инфо центра је 0800 444 005 (бесплатан позив).

 • О ПОПИСУ

  Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

  Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

  Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.

  Финансијска средства за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године заједнички су обезбедиле Република Србија и Европска унија.

 • АКТИВНОСТИ ИНСТРУКТОРА И ПОПИСИВАЧА

   


  Коначан списак изабраних пописивача

  Републички завод за статистику објављује Коначан списак изабраних  пописивача за рад у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године.

  Списак пописивача можете видети овде.

  Изабрани пописивачи су обавезни да најкасније до 21. септембра 2022. године до 16,00 часова унесу додатне податке, неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку.

  Сви пописивачи ће телефоном/имејлом бити обавештени о термину доласка у просторије Пописне комисије ради потписивања уговора и преузимања опреме и материјала за рад. Приликом доласка на потписивање уговора пописивачи треба да донесу једну фотографију димензија 3,5 cm х 4,5 cm ради израде идентификационе картице.

  Кандидати који су завршили обуку али нису изабрани за рад у Попису 2022. сматрају се резервним пописивачима и по потреби могу бити накнадно позвани с циљем радног ангажовања на Попису 2022. године.

  Објавом Коначног списка изабраних пописивача завршен је  поступак избора пописивача у складу са Јавним позивом за пријављивање пописивача објављеним дана 22. јула 2022. године.


  Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку

  Републички завод за статистику објављује Коначну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.

  Коначну листу можете погледати – овде.

  Изабрани кандидати дужни су да присуствују целокупној обуци. Обука је петодневна и спроводи се у периоду од 29. августа до 16. септембра, у терминима које је одредила Пописна комисија.

  Све информације у вези са обуком (термин у којем кандидат треба да дође и место/адреса пункта за обуку) кандидати ће добити од надлежне Пописне комисије путем телефона и/или имејла.

  Штампани материјал за обуку (Водич за пописиваче, обрасце и примере за вежбање и др.),  кандидати ће добити од Пописне комисије на пункту за обуку. Водич за пописиваче у електронској форми доступан је на линку.


  Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку

  Републички завод за статистику објављује Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.

  Прелиминарну листу можете погледати – овде.

  Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

  Рок за улагање приговора је 21. август 2022. године до 16.00 часова.

  Приговор се може поднети искључиво путем електронске поште на имејл-адресу Пописне комисије за општину/град у којој је кандидат конкурисао. Имејл-адресe Пописних комисија можете видети – овде.

  У разматрање ће бити узети искључиво образложени приговори, са основним подацима о подносиоцу (име и презиме, редни број пријаве, назив општине/града где је поднета пријава на Јавни позив за ангажовање пописивача).

  Приговори ће бити размотрени најкасније до 22. августа 2022. године до 16.00 часова.

  Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор. 

  Кандидати који нису задовољни одговором Пописне комисије на приговор могу уложити жалбу Републичком заводу за статистику, најкасније до 23. августа 2022. године до 16.00 часова, искључиво путем електронске поште на адресу pravnapopis@stat.gov.rs.

  У разматрање од стране Републичког завода за статистику биће узете искључиво образложене жалбе, са основним подацима о подносиоцу жалбе (име и презиме, редни број пријаве, општина за коју се кандидат пријавио), уз коју буду достављени следећи документи:

  • приговор поднет надлежној Пописној комисији;
  • одговор Пописне комисије на приговор.

  Жалбе ће бити размотрене најкасније до 26. августа 2022. године до 8.00 часова.

  Кандидати који уложе жалбу одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили жалбу.

  Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена 26. августа 2022. године у 16.00 часова.


  Коначан списак изабраних инструктора

  Републички завод за статистику објављује Коначан списак инструктора изабраних за рад у Попису 2022. године.

  Коначан списак инструктора можете видети – овде.

  Потписивање уговора са изабраним инструкторима обавиће се у просторијама Пописне комисије најкасније до 23. августа 2022. године.

  Сви инструктори ће телефоном бити обавештени о термину доласка у Пописну комисију ради потписиваља уговора и преузимања опреме и материјала за рад. Приликом доласка на потписивање уговора инструктори треба да донесу једну фотографију димензија 3,5cm х 4,5cm ради израде идентификационе картице.


  Ранг-листе пријављених кандидата за пописиваче објављују се 10. августа

  У току трајања јавног позива за пописиваче преко 40000 кандидата је попунило електронску пријаву. Кандидати се рангирају на основу податка о насељеном месту становања и броја остварених бодова по пријави.

  Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче, по општинама/градовима и насељеним местима, објављује се 10. августа 2022. године (у 16.00 часова) на веб-сајтовима stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs. За кандидате који се позивају на тестирање познавања рада на рачунару биће објављено време и место тестирања.

  Детаљније информацие у документу  Задаци пописивача и процедура за њихов избор.


  Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче

  Републички завод за статистику објављује Ранг-листу пријављених кандидата за пописиваче.

  За кандидате који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на Ранг-листи је наведен термин и место тестирања.

  Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и тестирања познавања рада на рачунару.

  Ранг-листу кандидата може се видети – овде.

  Списак документације коју је потребно предати приликом доласка на тестирање може се видети – овде.

  Напомена: У случају да се не одазове довољан број кандидата потребних за обуку, редом ће, телефоном и имејлом, бити позивани кандидати „испод црте“ (кандидати који нису у првом кругу позвани на тестирање), док се не обезбеди потребан број кандидата за обуку.

  Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена 20. августа 2022. године, у 16 часова.


  Јавни позив за пријављивање пописивача


  Републички завод за статистику на основу Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС”, бр. 9/20 и 35/21),
   GRANT CONTRACT − EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION − 2019/408-825 – EU for Development of Statistics in Serbia, IPA 2018 National Programme, закљученог дана 22. јула 2019. године између Европске уније, Делегације Европске уније у Републици Србији и Републичког завода за статистику 03 број 404-701, Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 , 113/17-I – други закон, 95/18 и 114/21) и Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), објављује

   

  ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

  пријављивање у периоду од 22. јула (од 7,00 часова) до 5. августа (до 20,00 часова)

  Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод) упућује јавни позив свим заинтересованим грађанима да се пријаве за посао пописивача у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. (у даљем тексту: Попис), који се спроводи у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године.

  Пописивачи имају обавезу да пре почетка пописивања присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацији за прикупљање података и да обиђу терен са инструктором. Од 1. до 31. октобра дужни су да попишу све јединице пописа (станове, домаћинства и лица), на територији која им је додељена, користећи лаптоп за унос података у електронске упитнике.

  Период ангажовања пописивача је од 23. септембра до 31. октобра 2022. године

  Напомена: у време обиласка терена пред попис и током теренске реализације пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

  Општи услови које кандидат треба да испуни:

  • држављанство Републике Србије;
  • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
  • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
  • стечено најмање трогодишње средње образовање;
  • да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.


  Посебни услови које кандидат треба да испуни:

  • познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
  • могућност приступа интернету током периода ангажовања.

  Са изабраним кандидатима закључује се:

  • Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или
  • Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца)


  ВАЖНА НАПОМЕНА: 
  Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр.: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).

  Кандидати се могу пријавити за рад само на територији општине/града у којем станују (живе).

  Изузетно, студенти који се школују ван места становања могу се пријавити за рад у својој општини/граду или у општини/граду у којем привремено живе током студија.

  Кандидати се пријављују искључиво попуњавањем електронске пријаве, која је активна од петка 22. јула (од 7,00 часова) до петка 5. августа 2022. године (до 20,00 часова).

  Кандидат може да попуни само једну пријаву.

  Кандидати ће бити рангирани на основу податка из пријаве о насељеном месту у којем живе и остварених бодова.

  Пре попуњавања електронске пријаве обавезно прочитати Задатке пописивача и процедуру за њихов избор.

  Попуњавање електронске пријаве.

  Ранг-листа кандидата који се позивају на предају документације и тестирање објављује се 10. августа 2022. године на сајтовима Завода  stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

  Документа можете преузети ОВДЕ


  ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

  Прелиминарну листу кандидата за инструкторе који се позивају на обуку можете погледати – овде.

  Кандидат који се не налази на Прелиминарној листи има право да поднесе приговор. Рок за улагање приговора на Прелиминарну листу изабраних кандидата је 18. јул 2022. године до 16 часова. Приговор се може поднети Заводу искључиво путем имејла на адресу: mladen.velickovic@stat.gov.rs.

  Приговори ће бити размотрени најкасније до 20. јула 2022. године до 12 часова.

  Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор.

  Коначна листа кандидата који се позивају на обуку биће објављена 22. јула 2022. године на сајтовима Републичког завода за статистику stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.