Објавање конкурса везаних за попуњавање радних места

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ БОР

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ БОР

 

РАДНО МЕСТО 1. Послови јавних набавки

 

I Орган/служба/организација којој се радно место попуњава:

Градска управа Бор у Бору, ул. Моше Пијаде бр.3

 

II Радно место које се попуњава:

Радно место послови јавних набавки у звању млађи саветник, у Одељењу за финансије и јавне набавке, извршилаца 1.

 

III Опис послова радног места: Прати прописе који регулишу јавне набавке; води управни поступак; спроводи поступке јавних набавки у складу са Законом о јавним навбавкама; учествује у изради буџета Града и припреми годишњег плана јавних набавки за Градску управу, Скупштину Града, градоначелника и Градско веће; учествује у припреми годишњег плана јавних набавки за Градску управу, Скупштину Града, градоначелника и Градско веће; израђује тендерску и другу документацију и спроводи поступке јавних набавки и набавки свих напред наведених органа;

пружа стручну помоћ јавним предузећима и установама чији је оснивач град Бор у поступку припремања и спровођења јавних набавки; учествује у припреми извештаја о извршеним јавним набавкама у складу са важећим прописима; обавља све неопходне послове у циљу јавне набавке добара, услуга и радова, за директне кориснике средстава буџета града Бора и за индиректне кориснике за које је то посебно уговорено, уз примену Закона о јавним набавкама, свих подзаконских прописа везаних за тај закон, као и свих аката правних субјеката за које се послови обављају; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења, начелника Градске управе и градоначелника.

 

IV Услови за рад на радном месту: ВСС – стечена на основним студијама у трајању од најмање четири године, 240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу друштвено хуманистичких наука, област правне науке, стечено звање дипломирани правник, или стечена на основним студијама у трајању од најмање четири године, 240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу друштвено хуманистичких наука, област економске науке, стечено звање дипломирани економиста или стечена на основним студијама у трајању од најмање четири године, 240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне ИМТ и двопредметне студије, област  ИМТ студије и стечено звање дипломирани инжењер информационих технологија или стечена на основним студијама у трајању од најмање четири године, 240 ЕСПБ, у образовно-научном пољу техничко-технолошке науке, област рударско инжењерство, стечено звање дипломирани инжењер рударства, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,  специјалистичким струковним студијама, односно основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету 3 година радног искуства у струци у и положен државни стручни испит.

 

V Место рада: Градска управа Бор, Бор, ул. Моше Пијаде бр.3

 

VI Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

У изборном поступку се проверавају посебне функционалне компетенције и мотивација за рад на радном месту.

 

VII Поступак и начин провере компетенција:

  1. Посебне функционалне компетенције:

Посебна функционална компетенција за област рада методологију за припрему документације о набавци у поступку јавних набавки;  методологију за отварање и стручну оцену понуда и доношење одлуке о исходу поступка јавне набавке;  методологију рада на Порталу јавних набавки – провераваће се усмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Статут града Бора, Стратегија града Бора, Правилници о ближем уређењу планирања и спровођења поступка јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује, као и набавки друштвених и посебних услуга и праћења извршења уговора о јавним набавкама и набавкама на које се Закон не примењује у зависности од наручиоца (Градска управа Бор, Градоначелник града Бора, Председник скупштине града Бора) – провераваће се усмено путем симулације

Посебна функционална компетенција – релевантни прописи из делокруга радног места прописи из делокруга радног места (Закон о јавним нававкама) и Софтвери (посебни софтвери неопходни за рад на радном месту) – Портал јавних набавки) – провераваће се  усмено, путем симулације

  1. Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности јединице локалне самоуправе провераваће се путем разговора са Комисијом (усмено)
 

РАДНО МЕСТО 2. Послови трезора на буџетском рачуноводству и извештавању (уноса   рачуноводствених промена)

 

I Орган/служба/организација којој се радно место попуњава:

Градска управа Бор у Бору, ул. Моше Пијаде бр.3

 

II Радно место које се попуњава:

Радно место Послови трезора на буџетском рачуноводству и извештавању (уноса рачуноводствених промена)у звању виши референт, у Одељењу за финансије и јавне набавке, извршилаца 1.

 

III Опис послова радног места: прати прописе из области буџетског система, из области књиговодства и рачуноводства и одговоран је за њихову примену у свом раду; врши унос дневних промена прихода и расхода трезора; води рачуна о исправности унетих промена и промена дневника, главне књиге; врши књижења у главној књизи и свим помоћним књигама; врши унос основних апропријација и измена апропријација одобрених одлуком о буџету и ребалансима; врши унос промена у вези са имовином, обавезама и потраживањима корисника на основу документације припремљене у финансијској оперативи; води евиденцију имовине и опреме; води материјално-финансијско књиговодство; обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава; вођење помоћних књига основних средстава; усклађивање стања имовине са стварним стањем на основу пописа, расходовање имовине; учешће у изради завршног рачуна; врши припрему и експедицију извода свим корисницима којима се плаћање врши директно, као и онима који раде на пословима финансијске оперативе индиректних корисника; одговоран је за ажурност у књижењу достављене документације; комплетира извод са документацијом и подацима о плаћањима, односно класира их; врши попуну и достављање Потврде о висини остварених прихода за све запослене и за друга лица у законском року и потписује на месту „припремио“;врши хронолошко одлагање целокупне документације у вези финансијско материјалног пословања из своје надлежности и предаје архиви Градске управе; ради друге послове по налогу начелника Градске управе и начелника Одељења.

 

IV Услови за рад на радном месту: ССС – економска школа или др. средња школа друштвеног, природно-математичког или техничко-технолошког смера или гимназија у четворогодишњем трајању и најмање 5 година радног искуства у струци и положен државни стручни испит.

V Место рада: Градска управа Бор, Бор, ул. Моше Пијаде бр.3

 

VI Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

У изборном поступку се проверавају посебне функционалне компетенције и мотивација за рад на радном месту.

 

VII Поступак и начин провере компетенција:

  1. Посебне функционалне компетенције:

Посебна функционална компетенција за област рада административно-технички послови (методе и технике прикупљања података ради даље обраде; технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података; технике израде потврда и уверења о којима се води службена евиденција; методе вођења интерних и доставних књига и финансијско-материјални послови (терминологију, стандарде, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања;  поступак извршења буџета;  релевантне софтвере) – провераваће се усмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа Статут града Бора, Буџет града Бора провераваће се усмено путем симулације

Посебна функционална компетенција – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему) и Софтвери – посебни софтвери неопходни за рад на радном месту (WEB апликација „саветник“ за ликвидатуру, финансије и основна средства, ЕПП – Апликација за елекронски платни промет)- провераваће се  усмено, путем симулације

  1. Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности јединице локалне самоуправе провераваће се путем разговора са Комисијом (усмено).

 

VIII Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Градској управи Бор.

Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

 

IX Пријава на интерни конкурс врши се на прописаном обрасцу пријаве

Образац пријаве на овај конкурс доступан је на интернет презентацији органа www.bor.rs или га лица у штампаном облику могу преузети у Градској управи Бор, ул.Моше Пијаде бр.3.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве ће бити обавештен о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве путем имејл адресе.

 

X Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана и почиње да тече од 29.01.2024. године и истиче 05.02.2024.године.

 

XI Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

имејл адреса naja.krstev@bor.rs

 

XII Докази који се достављају током изборног поступка

  1. Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  2. Оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима / доказа о положеном правосудном испиту;
  3. Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
  4. Оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је службеник нераспоређен.

 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (у изузетним случајевима, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Орган, по службеној дужности, на основу члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), за кандидате прибавља:

1)         доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним oрганима

 

Потребно је да учесник конкурса у обрасцу пријаве, у делу Изјава*, заокружи на који начин жели да се овај податак прибави из службене евиденције.

 

XIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Изборни поступак ће се спроводити почев од 07.02.2024. године, са почетком у 8 часова, у згради Градске управе Бор, ул. Моше Пијаде бр.3, о чему ће кандидати бити обавештени путем имејл адресе.

 

XV Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Надежда Крстев,  телефон: 423-255, локал 147.

 

Линк ка обрасцу пријаве за ово радно место

 https://bor.rs/wp-content/uploads/2024/01/Prateca-dokumentacija.zip

 

* Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас објављен је на огласној табли Градске управе Бор и на веб презентацији www.bor.rs

 

ПРЕУЗЕТИ:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА