На основу Локалног акционог плана запошљавања града Бора за 2021.годину („Сл.лист града Бора“ бр.2/2021) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2021.годинуизмеђу Националне службе за запошљавање и града Борa број 0608-101-1/2021, од 09.02.2021.године и Анекса 1 број 0608-101-1/2021-2 од 02.08.2021.године,. дана 03.08.2021.. године,

 

ГРАД БОР И

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписују

ЈАВНИ КОНКУРС II

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА у 2021. ГОДИНИ

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊЕ ЈР МА КОЈИМА СЕ АНГАЗУЈУ НЕЗАПОСЛЕН ЛИЦА У 2021.ГОДИНИ

ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА -ЛАПЗ 2021.ГОДИНЕ ТЕХНИЦКА ПОДРСКА