На основу члана 10. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/18, 31/19 и 72/19), Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора града Бора („Службени лист града Бора“, број 39/2019), Комисија за одређивање банака депозитара за депоновање ликвидно слободних новчаних средстава на Консолидованом рачуну трезора града Бора, образована Решењем Градоначелника града Бора (Решење број 401-918/2019-II-01 од 31.12.2019. год.), дана 06.01.2020. године, упућује позив банкама за достављање понуда за депоновање ликвидно слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора града Бора на домаћем финансијском тржишту новца у 2020. години.

Преузмите Позив банкама

Преузмите Образац понуде