На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2024. годину („„Службени лист Града Бора”, број 9/2024) и Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину, („Службени лист града Бора“, број 46/2023), Градска управа града Бора расписује десети јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ „РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2024. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

куповину опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми у укупном износу до 200.000,00  динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина нове опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми, при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 80 % од вредности инвестиција без ПДВ-а.

Максимални износ субвенцщје по кориснику ограничен је на износ до 50,000 динара.

Субвенције ће се исплаћивати редом пристизања валидних захтева до утрошка конкурсом предвиђених средстава.

Прихватљиви корисници треба да испуне следеће услове:

-корисник треба да има регистровано полопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом,

-корисник мора да буде са пребивалиштем и производњом на територији града Бора,

-у РПГ имају пријављен сточни фонд говеда, овце или козе (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају),

-предметну инвестицију не могу отуђити најмање 5 година од датума куповине,

-право на средства овог Програма корисници могу остварити подношењем захтева Градској управи града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора, након куповине машина до утрошка средстава,

– рачун, односно плаћање, мора бити извршено у 2023. или 2024. години,

-корисник за инвестицију за k0јy подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно иста инвестиција не може бити предмет другог поступка за коришћегье подстицаја

-добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Конкурса, сматрају: носилац и чланови породичног полопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим стеленом сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

Прихватљиве инвестиције су:

– музилице и лактофризеви.

Начин конкурисања

Право на средства овог Програма корисници могу остварити подношењем захтева Градској управи града Бора — Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора, након куповине опреме, у периоду од 08.07.2024.-19.07.2024. године, током радног времена (07:00 –  15:00 часова), при чему се подноси следећа документација:

  • попуњена приjава на прописаном обрасцу (образац се може преузети на писарници Градске управе града Бора или са званичног сајта града Бора).
  • извод из Регистра пољопривредних газдинстава-подаци о пољопривредном газдинству, из текуће године (фотокопија – преузима се из Е-Аграра).
  • извод из Регистра полопривредних газдинстава- животиње, из текуће године (фотокопија – преузима се из Е – регистра).
  • доказ о извршеном плаћању предмете инвестиције, и то:

оригинал готовински рачун и оригинал извод оверен од стране банке или

оригинал готовински рачун и оригинал уплатница или оригинал готовински рачун и оригинал фискални рачун или оригинал фискални рачун уколико исти садржи податке о купцу или оригинал фискални рачун и оригинал пратећи документ (спецификација фискалног рачуна и слично, са подацима о купцу) уколико фискални рачун не садржи податке о купцу.

Рачун, односно плаћање мора бити извршено у 2023. или 2024. години.

  • фотокопија гарантног листа предметне опреме или изјава добављача да иста не подлеже гаранцији

ПРЕУЗМТЕ:

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

КОНКУРС