Објавање конкурса везаних за пољопривреду

КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ЕДУКАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2024. годину („Службени лист Града Бора”, број 9/2024) и Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину (”Службени лист града Бора“ број 46/2023), Градска управа града Бора расписује једанаести јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2024. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде — субвенционисање едукација из области пољопривреде у укупном износу до 300.000 динара, а максималан износ субвенције по кориснику до 100.000 динара, односно до 40.000 динара по предавању, тј. до 100 % од вредности инвестиције.

Услови конкурса

Прихватљиви корисник треба да испуни следеће услове:

 • да је Удружење регистровано у складу са законом којим се региструју удружења,
 • да Удружење има седиште на територији града Бора,
 • да Удружење у свом Статуту има циљеве који се односе на пољопривредну производњу,
 • да је Удружење испунило уговорне обавезе из раније спроведених конкурса (претходних година) по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја,
 • да Удружење не користи средства из другог јавног фонда за исту намену, тј. за субвенционисање истих предавања.

Начин конкурисања

Конкурисање за субвенционисање едукација врши се подношењем захтева на писарници Градске управе града Бора, у затвореној коверти, са назнаком „Одељењу за привреду и друштвене делатности, за конкурс — едукације, не отварати”, пре одржавања едукација, при чему се подноси следећа документација:

 • попуњена пријава на прописаном обрасцу (образац се може преузети на писарници Градске управе града Бора или са званичне интернет странице/сајта града Бора),
 • решење о упису у привредни регистар (фотокопија; прибавља се од Агенције за привредне регистре)
 • спецификација трошкова предавања/едукације,
 • статут и усвојен план активности за текућу годину (уколико је удружење претходних година конкурисало за средства по Програму подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја код Градске управе града Бора и није мењало статут, исти није потребно приложити, већ само план активности за текућу годину)
 • оверен списак чланова удружења
 • опис предавања/едукације (тема, име и звање предавача, место одржавања, термин одржавања-оквирно, нпр. између 22. и 28. октобра 2024. године). Уколико је предвиђено више предавања, дати опис за свако појединачно.

НАПОМЕНА: предавања могу вршити само квалификована лица, нпр. са научним или стручним звањима из области пољопривреде и других релевантних области, регистровани предавачи СПОС-а и сл.

 • фотокопија картице жиро рачуна удружења или други доказ о отварању жиро рачуна удружења.

ПРЕУЗМТЕ:

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

КОНКУРС

КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА СВИЊА

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2024. годищ („Службени лист Града Бора“, број 9/2024) и Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину жбени лист града Бора“, број 46/2023), Градска управа града Бора расписује дванаести јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2024. ГОДИНУ

Подстиццјна средства користе се за:

куповину квалитетних приплодних грла свиња, у укупном износу до 200.000,00 динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина приплодних грла свиња, при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 80 % од вредности набављених грла, односно до 18.000 динара за купљене назимице, односно до 24.00 динара за купљене нерасте. Максимални износ субвенције по кориснику ограничен је на износ до 60.000  динара.

Прихватљиви корисници трсбају испунити следеће услове:

-корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом,

-корисник мора да буде са пребивалигптем и производњом на територији града Бора,

-у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броjy газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају).

-субвенционисаће се куповина најмање З грла свиња, и то назимица и нерастова узраста од 7 до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

-на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана регистрованог пољопривредног газдинства до 29 грла крмача или 199 грла товних свигьа,

-корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције. подстицаји, донације), односно иста инвестиција не може бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја.

-инвестиције реализоване након заклучења уговора између Градске управе града Бора и корисника субвенције сматраће се прихватљивим за подношење захтева за остваривање подстицајних средстава,

-субвенционисана грла се не могу отуђити у року од 3 године од дана куповине,

-добављач и подносилац захтева не смеју представљати повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници„ ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

У случају већег броја пријава, вршиће се бодовање и рангирање у складу са утврђеним критеријумима

Начин конкурисања

Конкурисање за субвенционисање куповине свиња врши се пре куповине приплодних грла подношењем захтева Градској управи града Бора — Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора у затвореној коверти, са назнаком „Одељењу за привреду и друштвене делатности за конкурс – свињарство, не отварати”, у периоду од 08.07.2024. до 19.07.2024. године, радним данима, од  07:00 – 15:00 часова, при чему се подноси следећа документација:

 • попуњена пријава на прописаном обрасцу (образац се може преузети на писарници Градске управе града Бора или са званичног сајта града Бора),
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава-подаци о пољопривредном газдинству, из текуће године (фотокопија – прехзима се из е-Аграра).

Извод из регистра пољопривредних газдинстава -животиње, из текуће године (фотокопија, преузима се из е-Аграра).

 • извод из Регистра газдинстава-структура биљне производње, из текуће године (фолокопија. преузима се из е-Аграра),
 • предрачун (фотокопија) за куповину свиња из 2024. године (грла морају бити уматичена или испуњавати услов да буду уматичена. при чему се доказ доставља након закључења уговора са Градском управом и након нових приплодних грла) оверен од стране добављача/продавца (правно лице) или потписан од стране продавца (физичко лице којe је власник предметних свиња-носилац или члан РПГ),
 • потврда из текуће године издата од фонда за ПИО да је носилац РПГ обвезник фонда за ПИО за пољопривреднике није обавезна, али се бодује,
 • потврда из текуће године издата од фонда за ПИО да је члан РПГ обвезник фонда за ПИО за пољопривреднике – бодује се сваки члан (није обавезна али се бодује),
 • потврда из текуће године издата од НСЗ да ie носилац РПГ лице евидентирано као незапослено (није обавезна, али се бодује).
 • потврда из текуће године издата од НСЗ да је члан РПГ лице евидентирано као незапослено- бодује се сваки члан (није обавезна се бодује),
 • извод из Регистра пољоприврених газдинства – подаци о пољопривредном газдинству продавца, из 2024. године, уколико ie продавац физичко лице (фотокопија, преузима се из е-Аграра).

ПРЕУЗМТЕ:

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

КОНКУРС

КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ОПРЕМЕ ЗА МУЖУ, ХЛАЂЕЊЕ И ЧУВАЊЕ МЛЕКА

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2024. годину („„Службени лист Града Бора”, број 9/2024) и Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину, („Службени лист града Бора“, број 46/2023), Градска управа града Бора расписује десети јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ „РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2024. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

куповину опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми у укупном износу до 200.000,00  динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина нове опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми, при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 80 % од вредности инвестиција без ПДВ-а.

Максимални износ субвенцщје по кориснику ограничен је на износ до 50,000 динара.

Субвенције ће се исплаћивати редом пристизања валидних захтева до утрошка конкурсом предвиђених средстава.

Прихватљиви корисници треба да испуне следеће услове:

-корисник треба да има регистровано полопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом,

-корисник мора да буде са пребивалиштем и производњом на територији града Бора,

-у РПГ имају пријављен сточни фонд говеда, овце или козе (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају),

-предметну инвестицију не могу отуђити најмање 5 година од датума куповине,

-право на средства овог Програма корисници могу остварити подношењем захтева Градској управи града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора, након куповине машина до утрошка средстава,

– рачун, односно плаћање, мора бити извршено у 2023. или 2024. години,

-корисник за инвестицију за k0јy подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно иста инвестиција не може бити предмет другог поступка за коришћегье подстицаја

-добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Конкурса, сматрају: носилац и чланови породичног полопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим стеленом сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

Прихватљиве инвестиције су:

– музилице и лактофризеви.

Начин конкурисања

Право на средства овог Програма корисници могу остварити подношењем захтева Градској управи града Бора — Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора, након куповине опреме, у периоду од 08.07.2024.-19.07.2024. године, током радног времена (07:00 –  15:00 часова), при чему се подноси следећа документација:

 • попуњена приjава на прописаном обрасцу (образац се може преузети на писарници Градске управе града Бора или са званичног сајта града Бора).
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава-подаци о пољопривредном газдинству, из текуће године (фотокопија – преузима се из Е-Аграра).
 • извод из Регистра полопривредних газдинстава- животиње, из текуће године (фотокопија – преузима се из Е – регистра).
 • доказ о извршеном плаћању предмете инвестиције, и то:

оригинал готовински рачун и оригинал извод оверен од стране банке или

оригинал готовински рачун и оригинал уплатница или оригинал готовински рачун и оригинал фискални рачун или оригинал фискални рачун уколико исти садржи податке о купцу или оригинал фискални рачун и оригинал пратећи документ (спецификација фискалног рачуна и слично, са подацима о купцу) уколико фискални рачун не садржи податке о купцу.

Рачун, односно плаћање мора бити извршено у 2023. или 2024. години.

 • фотокопија гарантног листа предметне опреме или изјава добављача да иста не подлеже гаранцији

ПРЕУЗМТЕ:

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

КОНКУРС

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЬОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2024. ГОДИНЕ – куповина машина за ђубрење земљишта

На основу Програма ПОДРШКе за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2024. годину („Службени лист града Бора“, број 9/2024) и Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину (”Службени лист града Бора“ број 46/2023), Градска управа града Бора расписује седми јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЬОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2024. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за: куповину машина за ђубрење земљишта у укупном износу од 200.000,00 динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина нових машина за ђубрење земљишта, при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 80 % од вредности инвестиција без ПДВ-а.

Максимални износ субвенције по кориснику ограничен је на износ до 50.000,00 динара.

Субвенције he се исплаћивати редом пристизања валидних захтева до утрошка конкурсом предвиђених средстава.

Прихватљиви корисници треба да испуне следеће услове:

-корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,са активним статусом,

 • Корисник мора да буде са пребивалиштем и производњом на територији града Бора у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих биљних култура,

– имају до 49 ha земљишта под житарицама и индустријским усевима,

 • имају до 1,99 ha земљишта под хмелем,

-предметну инвестицију не могу отуђити најмање 5 година од датума куповине,

-право на средства овог Програма корисници могу остварити подношењем захтева Градској управи града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора, након куповине машина до утрошка средстава, -рачун, односно плаћање, мора бити извршено у 2023. или 2024. години,

 • корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно иста инвестиција не може бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја,
 • добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма, сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих .је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

Прихватљиве инвестиције су:

Прикључни расипачи минералног ђубрива.

Начин конкурисања

Право на средства овог Програма корисници могу остварити подношењем захтева Градској управи града Бора — Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора, након куповине машина, у периоду од 23.05.2024. – 05.06.2024. године, током радног времена (07:00 – 15:00 часова), при чему се подноси следећа документација:

 • попуњена пријава на прописаном обрасцу (образац се може преузети на писарници Градске управе града Бора или са званичног сајта града Бора).
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава-подаци о пољопривредном газдинству, из текуће године (фотокопија—преузима се из е-аграра).
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава-структура биљне производное, из текуће године (фотокопија-преузима се из е-аграра).
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то:

оригинал готовински рачун и оригинал извод оверен од стране банке или оригинал готовински рачун и оригинал уплатница или оригинал готовински рачун и оригинал фискални рачун или оригинал фискални рачун уколико исти садржи податке о купцу или оригинал фискални рачун и оригинал пратећи документ (спецификација фискалног рачуна и слично, са подацима о купцу) уколико фискални рачун не садржи податке о купцу.

Рачун, односно плаћање мора бити извршено у 2023. или 2024. години.

 • фотокопија гарантног листа предметне механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.

КОНКУРС

ОБРАЗАЦ

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ ПОДРГПКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2024. ГОДИНУ – куповина машина, и опреме за наводњавање усева

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2024. годину („Службени лист града Бора”, број 9/2024) и Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину (”Службени лист града Бора“ број 46/2023), Градска управа града Бора расписује девети јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРГПКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2024. ГОДИНУ

Подстицајна средства користе се за:

куповину машина, и опреме за наводњавање усева у укупном износу од 200.000,00 динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина нових машина и опреме за наводњавање усева, при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 80 % од вредности инвестиција без ПДВ-а.

Максимални износ субвенције по кориснику ограничен .је на износ до 100.000,00  динара.

Субвенције ће се исплаћивати редом пристизања валидних захтева до утрошка конкурсом предвиђених средстава.

Прихватљиви корисници треба да испуне следеће услове:

-корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,са активним статусом,

-корисник мора да буде са пребивалиштем и производњом на територији града Бора,

-у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом биљних култура,

-имају до 49 ха земљишта под житарицама и индустријским усевима,

-имају до 1,99 ha земљишта под хмелем,

-предметну инвестицију не могу отуђити најмање 5 година од датума куповине,

-право на средства овог Програма корисници могу остварити подношењем захтева Градској управи града Бора – Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора, након куповине машина,

-рачун, односно плаћање, може бити извршено у 2023. или 2024. години

-корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно иста инвестиција не може бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја,

-добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма, сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни СРОДНИЦИ у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

Прихватљиве инвестиције су:

-системи за наводњавање „кап по кап”: капајући окитени-полидрип цеви, капајуће траке, цеви, вентури ЦеВИ, вентури КОМПЈјеТИ, дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, бужири, затезачи, копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри кључеви за спојнице, фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери, спојнице, шелне, гумице, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужеци), -црева,

-резервоари за воду, -пумпе.

Начин конкурисања

Право на средства овог Програма корисници могу остварити подношењем захтева Градској управи града Бора — Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора, након куповине опреме, у периоду од 23.05.2024.-05.06.2024. године, током радног времена (07:00 — 15:00 часова), при чему се подноси следећа документација:

 • попуњена пријава на прописаном обрасцу (образац се може преузети на писарници Градске управе града Бора или са званичног сајта града Бора).
 • извод из Регистра пољопривредних газдинстава-подаци о пољопривредном газдинству, из текуће године (фотокопија—преузима се из е-аграра).

З) извод из Регистра пољопривредних газдинстава-структура биљне производње, из текуће године (фотокопија-преузима се из е-аграра).

 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то:

оригинал готовински рачун и оригинал извод оверен од стране банке или оригинал готовински рачун и оригинал уплатница или оригинал готовински рачун и оригинал фискални рачун или оригинал фискални рачун уколико исти садржи податке о купцу или оригинал фискални рачун и оригинал пратећи документ (спецификација фискалног рачуна и слично, са подацима о купцу) уколико фискални рачун не садржи податке о купцу.

Рачун, односно плаћање мора бити извршено у 2023. или 2024. години.

 • фотокопија гарантног листа за предметну опрему за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа (само за пумпу).

КОНКУРС

ОБРАЗАЦ