На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Бор за 2024. годищ („Службени лист Града Бора“, број 9/2024) и Одлуке о буџету града Бора за 2024. годину жбени лист града Бора“, број 46/2023), Градска управа града Бора расписује дванаести јавни

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД БОР ЗА 2024. ГОДИНУ

Подстиццјна средства користе се за:

куповину квалитетних приплодних грла свиња, у укупном износу до 200.000,00 динара.

Услови конкурса

Субвенционисаће се куповина приплодних грла свиња, при чему ће се субвенција додељивати у виду бесповратних средстава у износу до 80 % од вредности набављених грла, односно до 18.000 динара за купљене назимице, односно до 24.00 динара за купљене нерасте. Максимални износ субвенције по кориснику ограничен је на износ до 60.000  динара.

Прихватљиви корисници трсбају испунити следеће услове:

-корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом,

-корисник мора да буде са пребивалигптем и производњом на територији града Бора,

-у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броjy газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају).

-субвенционисаће се куповина најмање З грла свиња, и то назимица и нерастова узраста од 7 до 12 месеци у моменту издавања рачуна о набавци,

-на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у власништву члана регистрованог пољопривредног газдинства до 29 грла крмача или 199 грла товних свигьа,

-корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције. подстицаји, донације), односно иста инвестиција не може бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја.

-инвестиције реализоване након заклучења уговора између Градске управе града Бора и корисника субвенције сматраће се прихватљивим за подношење захтева за остваривање подстицајних средстава,

-субвенционисана грла се не могу отуђити у року од 3 године од дана куповине,

-добављач и подносилац захтева не смеју представљати повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници„ ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

У случају већег броја пријава, вршиће се бодовање и рангирање у складу са утврђеним критеријумима

Начин конкурисања

Конкурисање за субвенционисање куповине свиња врши се пре куповине приплодних грла подношењем захтева Градској управи града Бора — Одељењу за привреду и друштвене делатности, преко писарнице Градске управе града Бора у затвореној коверти, са назнаком „Одељењу за привреду и друштвене делатности за конкурс – свињарство, не отварати”, у периоду од 08.07.2024. до 19.07.2024. године, радним данима, од  07:00 – 15:00 часова, при чему се подноси следећа документација:

  • попуњена пријава на прописаном обрасцу (образац се може преузети на писарници Градске управе града Бора или са званичног сајта града Бора),
  • извод из Регистра пољопривредних газдинстава-подаци о пољопривредном газдинству, из текуће године (фотокопија – прехзима се из е-Аграра).

Извод из регистра пољопривредних газдинстава -животиње, из текуће године (фотокопија, преузима се из е-Аграра).

  • извод из Регистра газдинстава-структура биљне производње, из текуће године (фолокопија. преузима се из е-Аграра),
  • предрачун (фотокопија) за куповину свиња из 2024. године (грла морају бити уматичена или испуњавати услов да буду уматичена. при чему се доказ доставља након закључења уговора са Градском управом и након нових приплодних грла) оверен од стране добављача/продавца (правно лице) или потписан од стране продавца (физичко лице којe је власник предметних свиња-носилац или члан РПГ),
  • потврда из текуће године издата од фонда за ПИО да је носилац РПГ обвезник фонда за ПИО за пољопривреднике није обавезна, али се бодује,
  • потврда из текуће године издата од фонда за ПИО да је члан РПГ обвезник фонда за ПИО за пољопривреднике – бодује се сваки члан (није обавезна али се бодује),
  • потврда из текуће године издата од НСЗ да ie носилац РПГ лице евидентирано као незапослено (није обавезна, али се бодује).
  • потврда из текуће године издата од НСЗ да је члан РПГ лице евидентирано као незапослено- бодује се сваки члан (није обавезна се бодује),
  • извод из Регистра пољоприврених газдинства – подаци о пољопривредном газдинству продавца, из 2024. године, уколико ie продавац физичко лице (фотокопија, преузима се из е-Аграра).

ПРЕУЗМТЕ:

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

КОНКУРС