Градска управа Бор  – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове на основу члана 50. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 55. Правилника о саджини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Сл. гласник РС“, број 32/19)

 

оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА БОР

 

Јавни увид обавиће се у у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове Градске управе Бор, улица Николе Пашића бр. 14, IV спрат у периоду од 01.11.2021. године до 30.11.2021. године, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Презентација Нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Бор одржаће се дана 10.11.2021. од 12 до 13 часова у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове Градске управе Бор, улица Николе Пашића бр. 14, IV спрат.

Заинтересована лица могу током  јавног увида да изврше увид у Нацрт  Измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Бор, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа,  путем поште,  закључно са 30.11.2021. године.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Града Бора одржаће се у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове Градске управе Бор, улица Николе Пашића бр. 14, IV спрат,  дана 6.12.2021. у 14 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Бор у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове града Бора

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ПРЕУЗМИТЕ:

ПРИЛОГ - документација, графика, СПУ, текст ПГР

Текст огласа