ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ

Одлуке о изменама Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих ДВ 110 kV бр. 150

 (ТС „Бор 1“ – ТС „Мајданпек 1“) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС „Бор 2“ – Мајданпек 2“) у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110 kV “Црни врх 1“

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о изменама Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу високонапонских водова за увођење постојећих ДВ 110 kV бр. 150

(ТС „Бор 1“ – ТС „Мајданпек 1“) и ДВ 110 kV бр. 177 (ТС „Бор 2“ – Мајданпек 2“) у објекат прикључно разводног постројења ПРП 110 kV “Црни врх 1“ (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од  29. априла 2021. до 13. маја 2021. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове путем електронске поште на адресу: dragan.jelenkovic@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 11. маја 2021. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe, уколико епидемиолошка ситуација то буде дозвољавала о чему ће бити постављено обавештење на интернет презентацији www.bor.rs

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту dragan.jelenkovic@bor.rs,  најкасније до 7. маја 2021. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам грађевинске комуналне, имовинско – правне и стамбене послове ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило Градско веће града Бора.

ПРИЛОГ - ЈАВНИ ПОЗИВ