На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник PC”, број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон и 157/20-др.закон), члана 12. став 1. Уредбе о спровоgегьу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник PC”, бр. 95/16), а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошњавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бp.112-7921/2021. од 27.августа 2021.године, Градска управа града Бора оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПOПУЊАВАЊЕ РАДНОГ MECTA

 

Организациони облик у коме се радно место попуњава: Одељење комуналне милиције Градске управе града Бора.

Радно место које се попуњава:

Комунални милиоцинер – 1 извршипац.

За више информација преузмите документ:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА