Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

ГРАД БОР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА

            У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, , 31/19 , 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/03)

 

О г л а ш а в а

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д

п о в о д о м   и з р а д е

 

  1. ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ БРЕСТОВАЦ 1
  2. ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ БРЕСТОВАЦ 2

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране Брестовац 1 и Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне електране Брестовац 2, објављене су у „Службеном листу града Бора”, број 35/23.

           Рани јавни увид у трајању 15 (петнаест) дана одржаће се у периоду ОД 04. ДЕЦЕМБРА ДО 18. ДЕЦЕМБРА 2023. године. Материјал за рани јавни увид доступан је на интернет страници града Бора (www.bor.rs).

Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, као носилац израде предметног плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Градској управи града Бора – Одељењу за урбанизам грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Моше Пијаде 3, 19210 Бор, у току трајања раног јавног увида, закључно са 18. децембром 2023. године. Примедбе, предлози и сугестије могу се доставити преко писарнице Градске управе града Бора, путем препоручене поште или путем електронске поште на адресу: dragana.nikolic@bor.rs.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

ПРЕУЗМИТЕ:

Материјал за рани јавни увид-Брестовац 1

Материјал за рани јавни увид-Брестовац 2

ОГЛАС