Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове у складу са чланом 63. и 63а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20, 52/21 и 62/23)

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за потребе разраде локације нових трансформаторских станица 110/10 kV ТС Бор 8 и ТС Бор 9 и припадајућих далековода110/10 kV, на подручју града Бора – КО Слатина . Инвеститор: Serbia Zijin Mining DOO, ул. Суваја 185A, Бор. Обрађивач: Биро за пројектовање и консалтинг БИЗИНГ ДОО, Ниш.

Јавна презентација почиње дана 26.06.2024. године и трајаће до 02.07.2024. године, у периоду од 7:00 до 15:00 сати, у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе града Бора, улица Николе Пашића бр. 14, IV спрат, као и на интернет страници града Бора (https://bor.rs/). Лица овлашћења за давање информација о садржају јавне презентације: Драгана Николић Неграновић и Клаудија Николић.

Заинтересована физичка и правна лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Градској управи града Бора – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Моше Пијаде, 19210 Бор, у току трајања јавне презентације.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ

И КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ПРЕУЗМИТЕ:

– Текст огласа

– Документација

– ИДР ТС Бор 8

– ИДР ТС Бор 9

– ИДР ДВБ6Б8

– ИДР ДВБ6Б9