Градска управа Бор  – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, број 43/10)

 

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору, на к.п. бр. 9882, 11350/1, 11404, 10177, 10181 и 10184 КО Доња Бела Река.

Инвеститор: „SERBIA ZIJIN COPPER“ доо из Бора, ул. Ђорђа Вајферта бр. 29, МБ 07130562, ПИБ 100570195.

Обрађивач: Биро за пројектовање и консалтинг „БИЗИНГ“ доо Ниш, ул. Васе Пелагића бр. 31а и ул. Мачванска бр. 1/6, МБ 21522147, ПИБ 111683759.

Јавна презентација почиње дана 08.04.2021. године и трајаће до 14.04.2021. године. Урбанистички пројекат биће јавно објављен на сајту Града Бора и изложен у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, VI спрат, канцеларија 69, лице задужено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Драган Јеленковић, дипл. п.п.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекaт, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште, као и електронским путем слањем и-мејла на адресу marija.velkova@bor.rs, закључно са 14.04.2021. године.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,

КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР

број: 350-59/2021-III/05

Преузмите:

Текст огласа

Идејно решење

Документација

Графички део

Текстуални део