Градска управа Бор  – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

 

 

оглашава

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

 

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду парцела к.п. бр. 2535/18, 2535/22, 2535/23 и 2535/24 КО Бор 1 у Бору, у улици Краља Петра Првог бр. 9е и изградњу зграде пословања и услуга са компатибилним становањем, спратности П+1.

Инвеститори: Иоанис Апостолидис из Бора, ул. 3. октобар бр. 292/14 и Милош Живаљевић из Бора, ул. Данила Киша бр. 16/12.

Обрађивач: Агенција за консалтинг инжењеринг и пословне услуге „Архибан“ из Бора, ул. Шистекова бр. 5, МБ 55648255, ПИБ 100627769.

 

Јавна презентација почиње дана 23.06.2021. године и трајаће до 30.06.2021. године. Урбанистички пројекат биће јавно објављен на сајту Града Бора и изложен у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, ул. Николе Пашића бр. 14, IV спрат, канцеларија 6, лице задужено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Драган Јеленковић, дипл. п.п.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекaт, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште, као и електронским путем слањем и-мејла на адресу marija.velkova@bor.rs, закључно са 30.06.2021. године.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,

КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР

број: 350-87/2021-III/05

 

Преузмите:

Урбанистички пројекат