Градска управа Бор  – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20 и 52/21)

 

оглашавају

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде локације новог прикључног разводног постројења 110 kV Велики Кривељ 2 и трансформаторске станице 110/10 kV Велики Кривељ 2, на подручју Града Бора, на КП бр. 2595, 2365/2, 3277, 3257, 3323, 3324, 3258, 3270, 3269, 3262/2, 2402/2, 2400, 2401, 3409, 2507, 2503, 2504, 2505, 2493, 2494, 2496, 2497, 2498, 2365/1, 2355, 2539/1, 2540, 2570, 2571, 2572, 2573, 2544, 2566, 2581, 2582, 2583, 2584, 2587, 2588, 2585, 2586/1, 2586/2, 2590, 2594, 2596/2, 3227/1, 3227/2, 2367, 3276/2, 3281, 3280/1, 3276/1, 2489, 2490, 2491, 2492, 2398/1, 2406, 2397, 2396, 2402/1, 2394, 3266, 3267, 3268, 3279/1, 3271, 3290/1, 3290/2, 3289/1, 3256, 3291, 3292, 3251/1, 3253/1, 3255/1, 3321, 3325, 3326, 3259, 3260, 3261, 3262/1, 3246/1, 3246/3, 3245, 2395, 2399, 2488, 3273, 3278, 3293, 3320, 3314, 3322, 3327 све КО Кривељ.

Инвеститор: „SERBIA ZIJIN COPPER“ доо из Бора, ул. Ђорђа Вајферта бр. 29, МБ 07130562, ПИБ 100570195.

Обрађивач: Биро за пројектовање и консалтинг „БИЗИНГ“ доо Ниш, ул. Васе Пелагића бр. 31а и ул. Мачванска бр. 1/6, МБ 21522147, ПИБ 111683759.

 

Јавна презентација почиње дана 06.01.2022. године и трајаће до 13.01.2022. године. Урбанистички пројекат биће јавно објављен на сајту Града Бора и изложен у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, ул. Николе Пашића бр. 14, IV спрат, сваког радног дана од 8 до 15 часова. Лице задужено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Драган Јеленковић, дипл. п.п.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекaт, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште, као и електронским путем слањем и-мејла на адресу marija.velkova@bor.rs, закључно са 13.01.2022. године.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,

КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР

број: 350-218/2021-III/05

 

 

Преузмите:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТ- ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТ- ГРАФИЧКИ ДЕО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТ- ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ- 10kV- ДАЛЕКОВОД ИЗМЕШТАЊЕ

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ- DV-110kV-VK2

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ- ИЗМЕШТАЊЕ ТЕЛЕКОМА

PRR 110 kV VK2

TS VK2