Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

ГРАД БОР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА

            У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, , 31/19 , 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)

о г л а ш а в а

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д

п о в о д о м   и з р а д е

 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗМЕШТАЊА ДЕЛА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БР. 218  МАЛА КРСНА-БОР-РАСПУТНИЦЕ 2 (ВРАЖОГРНАЦ) У ЗОНИ ЈАМЕ БОР, ОД СТАЦИОНАЖЕ  КМ 216+577,77 ДО СТАНИЦЕ  БОР – ПУТНИЧКА

 Одлука о изради Плана детаљне регулације измештања дела железничке пруге бр. 218  Мала Крсна-Бор-Распутнице 2 (Вражогрнац) у зони јаме Бор, од стационаже  км 216+577,77 до станице  Бор – путничка, објављена је у „Службеном листу града Бора”, број 6/23).

            Рани јавни увид одржаће се у трајању ОД 14. МАРТА ДО 29. МАРТА 2023. године. Материјал за рани јавни увид доступан је на интернет страници града Бора (www.bor.rs).

Градска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, као носилац израде предметног плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Градској управи Бор – Одељењу за урбанизам грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Моше Пијаде 3, 19210 Бор, у току трајања раног јавног увида, закључно са 29. мартом 2023. године. Примедбе, предлози и сугестије могу се доставити преко писарнице Градске упаве града Бора, путем препоручене поште или путем електронске поште на адресу: dragana.nikolic@bor.rs.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

ПРЕУЗМИТЕ ОГЛАС

ПРЕУЗМИТЕ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД:

I Текстуални део

II Графички део

III Документација