Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А

ГРАД БОР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, , 31/19 , 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)

о г л а ш а в а

Р А Н И Ј А В Н И У В И Д

п о в о д о м и з р а д е

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА НА ПОТЕСУ ТРУЈКАНОВ ПОТОК

Одлука о изради Плана детаљне регулације за формирање стамбеног насеља сеоског типа на потесу Трујканов поток, објављена је у „Службеном листу града Бора”, број 3/23).

Рани јавни увид одржаће се у трајању ОД 18 . МАЈА ДО 01 . ЈУНА 2023. године. Материјал за рани јавни увид доступан је на интернет страници града Бора (www.bor.rs).

Градска управа града Бора – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, као носилац израде предметног плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Градској управи града Бора – Одељењу за урбанизам грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове, Моше Пијаде 3, 19210 Бор, у току трајања раног јавног увида, закључно са 01 . ЈУНОМ 2023. године. Примедбе, предлози и сугестије могу се доставити преко писарнице Градске упаве града Бора, путем препоручене поште или путем електронске поште на адресу: dragana.nikolic@bor.rs.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног плана могу утицати на планска решења.

ПРИЛОЗИ:

Оглас

Елаборат - концептуални материјал

Графички приказ 1

Графички приказ 2

Графички приказ 3