ПОЗИВ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2024. ГОДИНИ

Позивају се спортске организације које учествују у спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза – ТАКМИЧАРСКИ СПОРТОВИ, да у складу са Правилником о категоризацији спортских организација („Службени лист града Бора“, бр.6/20), Комисији за оцену програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Бору поднесу Пријаву за категоризацију спортских организација – Образац за категоријзацију број 2. Такође неопходно је доставити и попуњене, потписане и оверене и Обрасце од 1-6, као и осталу наведену документацију којом се доказује испуњеност утврђених критеријума за рангирање, у супротном спортска организација неће бити категорисана.

Пријаве доставити најкасније до 01.03.2024. године на писарници Градске управе Бор или поштом на адресу Градска управа Бор, Моше Пијаде 3, са назнаком „Комисији за спорт“ за КАТЕГОРИЗАЦИЈУ.

ПРИЛОЗИ:

ПОЗИВ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2024. ГОДИНИ

Правилник о категоризацији спортских организација (“Сл.лист града Бора“, бр.6/20)

ТАБЕЛА за категоризацију спортских организација – Образац за категоризацију број 1 (попуњава Комисија)

ПРИЈАВА за категоризацију спортских организација – Образац за категоризацију број 2

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Образац 6