На основу члана 37. Закона о јавном дугу (“Службени гласник РС?, број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20) и члана 10. Закона о буџетском систему (“Сл.гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 -др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/18, 31/19 и 72/19, 149/20 и 118/21), Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора града Бора (“Службени лист града Бора”, број 39/2019), Комисија за одређивање банака депозитара за депоновање ликвидно слободних новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора града Бора у 2024.години, образована Решењем Градоначелника града Бора (Решење број: 020-62/2024-11/01 од 04.07.2024.године), упућује

ПОЗИВ

БАНКАМА

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

за депоновање ликвидно слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора града
Бора на домаћем финансијском тржишту новца у 2024. години

У складу са чланом 9. и чланом 10. Закона о буџетском систему (“Сл.гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 -др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/18, 31/19 и 72/19, 149/20 и 118/21), локални трезори одговорни су за ефикасност и сигурност инвестирања новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора локалних власти.

Министарство финансија Републике Србије омогућило је јединицама локалне самоуправе да пласирају слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора, код банака, ради њиховог укамаћења, по каматној стопи која није нижа од референтне каматне стопе Народне банке Србије. Град Бор је заинтересован да слободна новчана средства свог консолидованог рачуна трезора депонује за средства по виђењу, за ноћни депозит.

С тим у вези, упућујемо позив банкама, да доставе своју понуду о висини каматне стопе, за депоновање слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора града Бора.

Заинтересоване банке подносе понуду која мора садржати:

  • податке о понуђачу (назив банке, седиште, матични број и ПИБ, адресу, облик организовања банке и власништво, контакт податке);
  • понуђене каматне стопе изражене на месечном нивоу.

Понуда се доставља препорученом пошиљком или лично у затвореној коверти на писарницу Градске управе града Бора на адресу: Градска управа града Бора, улица Моше Пијаде број 3, 19210 Бор, са назнаком: “Понуда – депоновање ликвидно слободних новчаних средстава консолидованог рачуна трезора – не отварај”.

Рок за достављање понуда је 3 (три) дана, од дана објављивања јавног позива на интернет страници Града Бора: www.bor.rs, односно до 15 .07.2024. године до 13,00 часова. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.07.2024. године до 13,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Критеријум за избор најповољније понудеје висина понуђене каматне стопе.

Са изабраним понуђачем, Град Бор закључиће Уговор о депоновању слободних средстава Консолидованог рачуна трезора буџета града Бора за 2024.годину.

Особа за контакт:

Буђелан Бојана, председник Комисије, контакт телефон: 425-861.

КОМИСИЈА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ БАНАКА ДЕПОЗИТАРА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ

ЛИКВИДНО СЛОБОДНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА

КОНСОЛИДОВАНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА ГРАДА БОРА У 2024.ГОДИНИ

У Бору, 11.07.2024.године

Број :401-1229/2024-11/01

 

ПРЕУЗМИТЕ:

ПОЗИВ БАНКАМА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА